Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Konkurs – Javni radovi 2014.

20 avgust, 2014 Komentari su zatvoreni

VAŽNO OBAVEŠTENJE
Konkurs za organizovanje i sprovođenje javnih radova u 2014 godini biće otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi”.

Tekst Konkursa možete preuzeti ovde.
Prijavu možete preuzeti ovde.

Licitacija poljoprivrednog zemljišta 2014.

15 avgust, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl.glasnik RS“, broj 62/06, 69/08 i 41/09) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl.list opštine Plandište“ broj 2/07), predsednik opštine Plandište je dana 14.08.2014 godine, doneo ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PLANDIŠTE.
Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 15,00 sati, dana 05.09.2014 godine. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave Opštine Plandište do navedenog roka, bez obzira na način dostavljanja.

Kompletan tekst Oglasa možete preuzeti ovde.

Obaveštenje

13 avgust, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 25. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Opštinska uprava Opštine Plandište objavljuje O B A V E Š T E NJ E  Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „Dogradnje farme za tov brojlera“ na kat. parc. br. 2039/2 KO Plandište, na teritoriji opštine Plandište, nosioca projekta  preduzeća „VINDIJA“ DOO Lajkovac, doneto Rešenje o saglasnosti na  studiju o proceni uticaja na životnu sredinu broj 501-19/2014-01-IV od 11.08.2014.godine. Sastavni deo ovog rešenja je Zaključak Tehničke komisije za ocenu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu od 07.08.2014.godine. Detaljnije…

Obaveštenje – komarci

13 avgust, 2014 Komentari su zatvoreni

PREDUZEĆE CIKLONIZACIJA IZ NOVOG SADA OBAVIĆE ZAPRAŠIVANJE ODRASLIH FORMI KOMARACA SA ZEMLJE NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE (sva naseljena mesta) U PERIODU OD 14. AVGUSTA DO 18. AVGUSTA 2014.GODINE.

TRETMAN ĆE SE OBAVITI, ZAVISNO OD VREMENSKIH USLOVA, U TERMINU IZMEĐU 18 I 21 SAT, A VRŠIĆE SE PREPARATOM AKVA K-OTHRINE EW 20.

UPOZORAVAJU SE PČELARI DA JE PREPARAT TOKSIČAN  ZA PČELE, TE DA KOŠNICE ZATVORE ILI UKLONE NAJMANJE 5 KILOMETARA OD MESTA TROVANJA.

Javni konkurs – dodela subvencija za investiciona ulaganja

12 avgust, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 64. Statuta Opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište“, br. 16/2008 i 17/2012) i Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2014. godinu („Sl. list Opštine Plandište“ broj 21/2013), u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik PC“ broj 13/2010, 100/2011, 91/2012 i 37/2013) i Rešenjem Komisije za kontrolu državne pomoći br. 170/2013-38 od 21.02.2014. godine, Opštinsko veće Opštine Plandište, dana 12.08.2014. godine, raspisuje   JAVNI KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJE ZA POČETNA INVESTICIONA ULAGANJA U 2014.-2016. GODINI.

Kompletan tekst Javnog konkursa možete pogledati ovde.

Obrazac za podnošenje prijave možete preuzeti ovde.

Javni poziv – finansiranje troškova smeštaja učenika i studenata

12 avgust, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 15. Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Plandište („Sl-list opštine Plandište”, br.16/2012), Opštinska uprava Plandište, dana 12.08. 2014. godine, raspisuje JAVNI POZIV ZA DODELU POMOĆI ZA FINANSIRANJE TROŠKOVA SMEŠTAJA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA SA PODRUČJA OPŠTINE PLANDIŠTE U DOMOVIMA UČENIKA I STUDENATA.
Pravo na učešće po ovom pozivu imaju svi redovni učenici srednjih škola i studenti sa područja opštine Plandišta koji su ostvarili pravo na smeštaj u domovima učenika i studenata, a koji su u sistemu socijalne zaštite.
Prijava na Poziv za dodelu pomoći  sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se do 1. septembra 2014.godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Prijave na Poziv iz stava 1 podnose se neposredno Opštinskoj upravi Plandište, Pisarnici (Uslužni centar) ili putem pošte na adresu Opštinska uprava Plandište, V. Putnika 38. 26 360 Plandište , sa naznakom „za finansiranje troškova smeštaja”.

Kompletan tekst Javnog Poziva možete preuzeti ovde.

Javni poziv – finansiranje dela troškova prevoza učenika

12 avgust, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 13. stava 1. Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Plandište („Sl-list opštine Plandište”, br.16/2012), Opštinska uprava Plandište, dana 12.08. 2014. godine, raspisuje JAVNI POZIV ZA DODELU POMOĆI ZA FINANSIRANJE DELA TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPŠTINE PLANDIŠTE KOJI SVAKODNEVNO PUTUJU.
Pravo na učešće po ovom pozivu imaju svi redovni učenici srednjih škola sa područja opštine Plandišta koji SVAKODNEVNO putuje od mesta stanovanja do mesta škole.
Prijava na Poziv za dodelu pomoći – regresa sa dokumentacijom dostavlja se do 1. septembra 2014.godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Prijave na Poziv iz stava 1 podnose se neposredno Opštinskoj upravi Plandište, Pisarnici (u kancelariji broj 2) ili putem pošte na adresu Opštinska uprava Plandište, V. Putnika 38 26 360 Plandište , sa naznakom „za regersiranje mesečnih karata”.

Kompletan tekst Javnog Poziva možete preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke u otvorenom postupku za nabavku Stručnog nadzora za realizaciju projekata infrastrukturnog opremanja radne zone „Zapad“ u Plandištu br. 30/2014

12 avgust, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“ 124/12) Opština Plandište, ul. V. Putnika br. 38, Plandište, internet adresa www. plandiste-opstina.rs (u daljem tekstu: Naručilac) poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku broj 30/2014 čiji je predmet:

Stručni nadzor za realizaciju projekta infrastrukturnog opremanja radne zone „Zapad“ u Plandištu

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 71520000 – Usluge građevinskog nadzora

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

 

 

Odluku o konačnoj listi izbegličkih porodica koje su ostvarile pravo na dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanјe porodica

4 avgust, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 12. Pravilinika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći  broj 9-21/2014-01 od 13.05.2014. godine  Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje  izbeglica na teritoriji opštine Plandište na sednici, održanoj 04. 08. 2014.godine, donela je Odluku  o konačnoj listi izbegličkih porodica koje su ostvarile pravo na dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje porodica:

1.Kajtez Ankica iz Kupinika
2.Jakovović Mišo iz Velikog Gaja
3.Mrkela Miroslav iz Miletićeva
4.Čikara Radojka iz Plandišta
5.Švonja Nikola iz Banatskog Sokolca
6.Vučković Stevo iz Velikog Gaja
7.Guša  Branko iz Velikog Gaja
8.Batinić Stevica iz Miletićeva
9.Cvjetićanin Svetozar iz Miletićeva
10.Milakara Duško iz Velikog Gaja

Pokreće se pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

4 avgust, 2014 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište kao naručilac na osnovu člana 36. stav 1. tačka 1.  Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” , br. 124/12) pokreće pregovarački postupak bez objavljivanja poziva čiji je predmet Rekultivacija i revitalizacija napuštenih površinskih kopova opekarske gline u Velikoj Gredi a koji je podeljen u dve partije br. 31/2014.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.