Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

ODLUKA O KONAČNOJ LISTI – IZBEGLICE

27 novembar, 2015 Komentari su zatvoreni

Odluku o konačnoj listi korisnika koji ostvaruju pravo za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje izbeglica na teritoriji Opštine Plandište možete preuzeti ovde.

DRUGI KRUG – ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

26 novembar, 2015 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl.glasnik RS“, broj 62/06, 65/08 i 41/09) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl.list opštine Plandište“ broj 2/2007), predsednik opštine Plandište je dana 20.11.2015 godine, doneo ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI, DRUGI KRUG U OPŠTINI PLANDIŠTE i raspisuje OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU, DRUGI KRUG, ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI.

Kompletan tekst Javnog oglasa možete pogledati ovde.

Prijavu na Javni oglas možete preuzeti ovde. Detaljnije…

NAJAVA 31. SEDNICE SO PLANDIŠTE

25 novembar, 2015 Komentari su zatvoreni

Nova, 31. sednica Skupštine Opštine Plandište, održaće se  u ponedeljak 30.11.2015. godine sa početkom u 10,00 časova u maloj sali SO Plandište. Za ovu sednicu predložen je dnevni red sa 11 tačaka. Na ovoj sednici, nakon usvajanja zapisnika sa 30.sednice SO Plandište,  odbornici  će razmatrati Inicijativu za osnivanje filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje sa sedištem u Vršcu, Predlog Rešenja o davanju ovlašćenja predsedniku Opštine Plandište da odlučuje i zaključuje ugovore o pribavljanju, otuđenju i drugim oblicima raspolaganja nepokretnostima u javnoj svojini opštine Plandnište, odnosno na kojima Opština ima posebna svojinska ovlašćenja, kao i Predlog Rešenja o obrazovanju stručne Komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Plandište. Detaljnije…

IZVEŠTAJ SA 107. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

25 novembar, 2015 Komentari su zatvoreni

Poslednja, 107. sednica Opštinskog veća opštine Plandište  održana je u utorak, 24.11.2015.godine. Na dnevnom redu ove sednice Opštinskog veća, kojom je predsedavao  predsednik opštine, Milan Selaković, nakon dopune dnevnog reda, bilo je ukupno 9 tačaka. Većnici su, nakon usvajanja Zapisnika sa poslednje dve sednice, 105. i 106. razmatrali inicijativu za osnivanje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje sa sedištem u Vršcu. Detaljnije…

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br. 26/2015

25 novembar, 2015 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište, ul. Vojvode Putnika br. 38, 26360 Plandište u svojstvu naručioca poziva sve  zainteresovane ponuđače da  pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti usluga – „ Izgadnja kapele u naseljenom mestu Miletićevo i stručni nadzor“, JNMV 26/2015, interni br. 4-265/2015-02-IV u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.

NAJAVA 107. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

20 novembar, 2015 Komentari su zatvoreni
Nova, 107. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za utorak, 24.11.2015.godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća nalazi se ukupno 8 tačaka. Većnici će, nakon usvajanja Zapisnika sa pretposlednje dve sednice, 105. i 106. razmatrati inicijativu za osnivanje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje sa sedištem u Vršcu. Detaljnije…

Plan generalne regulacije – Oglas rani javni uvid

19 novembar, 2015 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 45a stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, broj 72/2009, 81/2009 i 64/2010 – Odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013- Odluka US, 50/2013 – Odluka US, 98/2013 – Odluka US, 132/2014 i 145/2014) i člana 39. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Sl. glasnik RS” br. 64/2015), Opštinska uprava opštine Plandište, objavljuje Oglas  o izlaganju materijala na rani javni uvid izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Plandište.

Kompletan oglas možete pogledati ovde.

PRELOG LISTE KORISNIKA – IZBEGLICE

17 novembar, 2015 Komentari su zatvoreni

Predlog liste korisnika koji ostvaruju pravo za dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje izbeglica na teritoriji Opštine Plandište možete preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br. 25/2015

13 novembar, 2015 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište, ul. Vojvode Putnika br. 38, 26360 Plandište u svojstvu naručioca poziva sve  zainteresovane ponuđače da  pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti usluga – „ Zimsko održavanje lokalnih puteva   na   teritoriji   opštine   plandište   u   periodu  od 15.11.2015. Godine do 31.03.2016. Godine “, JNMV 25/2015, interni br. 4-255/2015-02-IV u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete pogledati ovde.

IZVEŠTAJ SA 30. SEDNICE SO PLANDIŠTE

10 novembar, 2015 Komentari su zatvoreni

Poslednja, 30. sednica Skupštine Opštine Plandište, održana je  u petak 06.11.2015. godine. Na samom početku, predsedavajući, predsednik SO Plandište, Zoran Vorkapić je predložio dopunu dnevnog reda sa još dve tačke tako da je, većinom glasova usvojen dnevni red sa 44 tačaka. Na ovoj sednici, odbornici su prvo raspravljali o Predlogu Rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine Opštine Plandište Miroslava Petrovića, o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Opštine Plandište Slađane Mijailović i Pasku Gruje. Nakon  što je Skupština potvrdila mandate, ova dva odbornika su položili  zakletvu. Odbornici su razmatrali i  Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2015. godinu u periodu januar – septembar 2015. godine. Detaljnije…