Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

NAJAVA 36. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

24 mart, 2017 Komentari su zatvoreni

Nova, 36. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 24.03.2017. godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice predloženo je 26 tačaka. Posle usvajanja zapisnika sa 34. i 35. sednice većnici će prvo razmatrati Predlog Izveštaja o radu Opštinskog veća Opštine Plandište za 2016. godinu a zatim slede Utvrđivanja, Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište ta 2017. godinu (Prvi dopunski budžet), Predloga Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama, Predloga Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Plandište, Predloga Odluke o izmeni Odluke o komunalnom redu, Predloga Odluke o izmeni Osluke o javnom vodovodu, Predlog Odluke o izmeni Odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda, Predloga Odluke o izmeni Odluke o sahranjivanjima i grobljima, Predloga Odluke o mreži predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Plandište. Detaljnije…

„SAT ZA NAŠU PLANETU”

23 mart, 2017 Komentari su zatvoreni

WWF Vas poziva da se i ove godine pridružite akciji „SAT ZA NAŠU PLANETU” u subotu, 25. marta 2017. godine u 20:30 časova po lokalnom vremenu.   „Sat za našu planetu” je globalna akcija u koju se uključuju pojedinci, organizacije, institucije i biznisi sa zajedničkim ciljem – slanje snažne poruke da je moguće nešto preduzeti protiv klimatskih promena i da je moguće promeniti svoje svakodnevne navike za dobrobit planete i samih nas koji na njoj živimo (više informacija na  wwf.rs i earthhour.org).  Počevši od 2009. godine kada je akcija prvi put organizovana u Srbiji, broj gradova i opština koje podržavaju akciju neprestano raste. Globalnoj akciji se 2016. godine u Srbiji pridružilo 85 gradova i opština, a na globalnom nivou skoro 7000 gradova iz 178 zemalja iz svih krajeva sveta.  Akciju ove godine podržava Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Gradska uprava Grada Beograda – Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Gradska uprava Novog Sada, kao i brojne organizacije civilnog društva i kompanije, tako da verujemo da će akcija „Sat za našu planetu 2017” biti još uspešnija od prethodnih. Osnovne informacije o WWF-u.

OGLAS O JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR DIREKTORA JP „POLET“ PLANDIŠTE

21 mart, 2017 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 38. stav 2. i člana 39. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/2016) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Polet“ Plandište, Skupština Opštine Plandište raspisala je Oglas o javnom konkursu za izbor direktora JP „Polet“ Plandište.

Kompletan tekst Oglasa možete preuzeti ovde.

OBAVEŠTENJE O DONOŠENJU REŠENJA

17 mart, 2017 Komentari su zatvoreni

OBAVEŠTENJE  O DONOŠENJU  REŠENJA
O IZDAVANJU INTEGRISANE DOZVOLE ZA OPERATERA
„VINDIJA” D.O.O.  IZ  LAJKOVCA

Obaveštava se zainteresovana javnost  da je Opštinska uprava Opštine Plandište donela rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera ”VINDIJA” d.o.o. iz Lajkovca, broj 501-32/2014-02-IV od 14.03.2017. godine,  za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti intenzivnog uzgoj živine, na lokaciji katastarske parcele 2039/2 Katastarska opština Plandište u Plandištu.

Uvid u rešenje o izdavanju integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Opštine Plandište, Plandište, ul. Vojvode Putnika 38, kancelarija broj 6, svakog radnog dana od 10-14 časova, ili na sajtu Opštine Plandište www.plandiste-opstina.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole se može preuzeti ovde.

PREDLOG LISTE KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI

15 mart, 2017 Komentari su zatvoreni

Na osnovu Ugovora o saradnji na realizaciji pomoći za stvaranje i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu zaključenom između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Opštine Plandište, Komisija za izbor korisnika dana 15.03. 2017. godine, utvrdilaje PREDLOG LISTE KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI.

Predlog liste možete pogledati ovde.

Na Predlog liste Podnosilac prijave može uložiti prigovor Komisiji, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Predloga liste.

IZVEŠTAJ SA 11. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

10 mart, 2017 Komentari su zatvoreni

Poslednja 11. sednica Skupštine opštine Plandište održana u četvrtak, 09. 03.2017. godine na dnevnom redu je imala ukupno 25 tačaka. Sednicom je predsedavao predsednik SO Plandište, Endre Sabo. Odbornici SO Plandište, prvo su razmatrali Predlog Rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Plandište, Milana Selakovića, a nakon toga i Predlog Odluke o suosnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje “Zavod za urbanizam Vojvodine” Novi Sad. U okviru druge tačke je rečeno da se otvaraju veće mogućnosti za Opštinu što se tiče prostornog i urbanističkog planiranja i angažovanja Zavoda za potrebe opštine Plandište. Do sada je, iz AP Vojvodine, prihvatlo 30 opština da budu suosnivači Zavoda. Nakon toga, odbornici su razmatrali i usvojili Odluku o sprovodjenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća “Polet” Plandište sa predlogom teksta Oglasa o Javnom konkursu za izbor direktora Javnog preduzeća “Polet” Plandište a nako toga su razmatrali i Programa poslovanja JP ”Polet” Plandište za 2017. godinu. Detaljnije…

Pokreće se postupak javne nabavke 06/2017

8 mart, 2017 Komentari su zatvoreni

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u dalјem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, (u dalјem tekstu: Naručilac- korisnik  budžetskih  sredstava), poziva  ponuđače da  podnesu pisanu ponudu  za  javnu nabavku male vrednosti dobara „Javna nabavka goriva za potrebe službenih vozila“.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke 05/2017

7 mart, 2017 Komentari su zatvoreni

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u dalјem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište,  (u dalјem tekstu: Naručilac- korisnik  budžetskih  sredstava), poziva  ponuđače da  podnesu pisanu ponudu  za  javnu nabavku male vrednosti radova „Održavanјe javnog osvetljenјa u naseljenim mestima Opštine Plandište“.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka možete pogledati ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

REŠENJE I PREDLOG ODLUKE O RASPODELI SREDSTAVA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA OPŠTINE PLANDIŠTE U 2017. GODINI

6 mart, 2017 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/14, 58/15 i 12/2016 – autentično tumačenje), člana 61 i 120 Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, br. 16/2008, 17/2012 i 3/2015) i člana 24 Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 16/2016  i 8/2017), predsednik opštine Plandište,  dana 06.03.2017. godine , doneo je Rešenje o dodeli sredstava iz budžeta opštine Plandište za projekte  kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu.

Rešenje o dodeli sredstava iz budžeta opštine Plandište za projekte kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu možete pogledati ovde.

Na osnovu čl. 20 Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik R. Srbije, br. 129/2007), člana 17 – 26. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br.83/14, 58/15 i 12/2016 – autentično tumačenje), člana 61 i 120 Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“ , br. 16/2008, 17/2012 i 3/2015), Rešenja predsednika opštine Plandište o imenovanju članova stručne Komisije za ocenu projekata i utvrđivanje predloga o dodeli sredstava podnetih na Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja do 31.12.2017. broj: 401-5/2017-II  od 13. 01. 2017 i od 25.01.2017. dana 01.02.2017. godine, Komisija je dana 01.03.2017. godine utvrdila predlog Odluke o raspodeli sredstava u oblasti javnog informisanja opštine Plandište u 2017. godini.

Predlog Odluke o raspodeli sredstava u oblasti javnog informisanja opštine Plandište u 2017. godini možete pogledati ovde.

Svi učesnici Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2017. godini u opštini Plandište koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, u obavezi su da dostave novu specifikaciju troškova, u skladu sa dobijenim sredstvima, odnosno obaveštenje da odustaju od sredstava koja su im dodeljena, bez odlaganja.

NAJAVA 10. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

5 mart, 2017 Komentari su zatvoreni

Nova, 11. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za četvrtak 09. 03.2017.godine sa početkom u 10,00 sati u Maloj Sali SO Plandište. Na dnevnom redu predstojeće sednice je ukupno 25 tačaka. Odbornici SO Plandište, prvo će razmatrati Predlog Rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Plandište, Milana Selakovića, a nakon toga i Predlog Odluke o suosnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje “Zavod za urbanizam Vojvodine” Novi Sad, Prelog odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća “Polet” Plandište sa predlogom teksta Oglasa o Javnom konkursu za izbor direktora Javnog preduzeća “Polet” Plandište, Razmatranje Programa poslovanja JP”Polet” Plandište za 2017. godinu, Predlor Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Istorijskog arhiva Bela Crkva, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmene Statuta Narodne biblioteka Plandište, Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja “1. Oktobar” Plandište, Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja “1. Oktobar”Plandište, Predlog Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Doma zdravlja “1. Oktobar” Plandište, Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Plandište kao i Predlog Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Centra za socijalni rad Plandište. Detaljnije…