Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

NAJAVA 20.SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

19 septembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Nova, 20.sednica Skupštine  opštine Plandište zakazana je za petak, 26.09.2014.godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice SO Plandište  nalazi se ukupno 10 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sednice, odbornici će prvo raspravljati o Izveštaju o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2014.godinu u period januar-jun 2014.godine. Slede, Predlog Odluke o izmeni Odluke o visini zakupnine za poslovni prostor, pa Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Plandište. Detaljnije…

IZVEŠTAJ SA 65.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

19 septembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Poslednja,  65. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je 19.09.2014. godine. Sednici kojom je predsedavao predsednik Opštinskog veća, Milan Selaković, prisustvovali su svi većnici. Sednica je počela minutom ćutanja i odavanjem pošte preminulom članu Opštinskog veća, Lajošu Moricu iz Jermenovaca. Na predlog predsednika, predloženi dnevni red je dopunjen sa dve tačke, Predlogom Rešenja o obrazovanju stručne komisije za izradu Godišnjeg  programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog i Predlogom 4. izmene Plana javnih nabavki za 2014. godinu, tako da je dnevni red ukupno imao 12 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa 63. i 64. sednice, većnici su  raspravljali o Utvrđivanju Predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o visini zakupnine za poslovni prostor. Razlog za donošenje ove Odluke je preporuka Revizorskog tima, koji je izvršio eksternu reviziju poslovanja budžeta Opštine za 2013. godinu, da se ukine Odredba o odluci kojom je utvrđeno da se vrednost zakupnine za objekte u vlasništvu Opštine, može umanjiti za 25% od utvrđene cene kada se zakupnina uplati unapred za 6 meseci. Detaljnije…

JAVNI POZIV – VIKEND KARTE

19 septembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 13. stava 1. Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br.16/2012), a u skladu sa Rešenjem o utvrđivanju visine regresiranja troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji povremeno/vikendom putuje od mesta stanovanja do mesta škole za period oktobar-decembar 2014. Godine broj 451-24/2014-III od 19. 09. 2014. godine, Opštinska uprava opštine Plandište, raspisuje Javni poziv za dodelu pomoći za finansiranje dela troškova prevoza učenika srednjih škola sa područja opštine plandište koji povremeno/vikendom putuju. Pravo na učešće po ovom pozivu imaju svi redovni učenici srednjih škola sa područja opštine Plandišta koji POVREMENO/VIKENDOM putuje od  mesta stanovanja do mesta škole.Prijava na Poziv za dodelu pomoći–regresa sa dokumentacijom dostavlja se do 4. oktobra 2014.godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Prijave se podnose neposredno Opštinskoj upravi Plandište, Pisarnici, ili putem pošte na adresu Opštinska uprava Plandište, V. Putnika 38. 26360 Plandište, sa naznakom „za regersiranje vikend karata“.

Pun tekst Javnog poziva možete pogledati ovde.

UDŽBENICI I ŠKOLSKI PRIBOR ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNOSTI

18 septembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošlјavanje i ravnopravnost polova i Opština Plandište obezbedili su 200.000,00 dinara za finansiranje nabavke udžbenika i školskog pribora učenika romske nacionalnosti uzrasta od 5 do 8 razreda .

Projekat je implementirala Osnovna škola „Dositej Obradović“ iz Plandišta za  64 učenika. Cilј projekta je smanjivanje stope osipanja, napuštanja obrazovnog procesa učenika romske nacionalnosti, unapređenje dostupnosti obrazovanja, motivacija za završetak osnovne škole i nastavak školovanja.

NAJAVA 65.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

17 septembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Nova, 65.sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 19.09.2014.godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća nalazi se ukupno 10 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa 63. i 64. sednice Opštinskog veća, većnici će prvo raspravljati o Utvrđivanju Predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o visini zakupnine za poslovni prostor. Slede, Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Plandište, Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Javnog komunalnog preduzeća „Polet“ Plandište o promeni cene komunalnih usluga, pa Predlog Zaključka o pristupanju izradi Strategije razvoja socijalne zaštite u Opštini Plandište za period 2015-2020.godine, Predlog Rešenja o utvrđivanju visine regresiranih troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji svakodnevno putuju od  mesta stanovanja do  mesta škole za period oktobar-decembar 2014.godine. Na dnevnom redu 65.sednice Opštinskog veća, kao sedma tačka, planiran je Predlog Rešenja o utvrđivanju visine regresiranja troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji povremeno/vikendom putuju od mesta stanovanja do mesta škole za period oktobar-decembar 2014.godine. Osma tačka dnevnog reda je Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za dodelu materijalne pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište. Pretposlednja i poslednja tačka dnevnog reda su Zahtevi i molbe građana, uduženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.

JAVNI POZIV ZA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA STUDENATA

17 septembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu odredaba iz Ugovora o regresiranju prevoza studenata uz budžeta AP Vojvodine za 2014.godinu zaključenim između APV – Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj i Opštine Plandište broj 114-451-1020/2014-03 i broj 451-10/2014-II, člana 61. i 120 Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“, broj 16/2008 i 17/2012)  i člana 3. i 6. Odluke o budžetu opštine Plandište za 2014. godinu („Službeni list opštine Plandište“, broj 21/2013 i 12/2014), predsednik opštine Plandište, dana 17. 09. 2014.godine, raspisao je JAVNI POZIV ZA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA STUDENATA KOJI SVAKODNEVNO PUTUJU ZA STUDENTSKU 2013/2014. GODINE. Prijave se podnose Opštinskoj upravi Plandište, Pisarnici ili putem pošte na adresu Opštinska uprava Plandište, V. Putnika 38. 26360 Plandište, sa naznakom „za regresiranje mesečnih karata studenata“. Prijave se podnose do 15. oktobra 2014. odnosno do kraja oktobarskog roka.

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti ovde.

Istraživanje stavova učesnika u saobraćaju o rizicima u saobraćaju u Srbiji

15 septembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Departman za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu realizuje studiju “Istraživanje stavova učesnika u saobraćaju o rizicima u saobraćaju u Srbiji, definisanje metodologije, ključnih problema i pravaca delovanja”, finansirane od Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. U zemljama Evropske unije prepoznata je ozbiljnost problema i važnost praćenja stavova o rizicima u drumskom saobraćaju na svim nivoima organizovanja (republika, gradovi, opštine, odnosno okruzi ili policijske uprave). Republika Srbija podržava nove tendencije u ovoj oblasti i aktivno učestvuje u pomenutoj akciji. Značaj i dubina problema zahtevaju šire društveno učešće, stoga Vas molimo da pružite podršku i aktivno učestvujete u predloženom istraživanju. Vaše učešće svodi se na omogućavanje stanovništvu Vaše opštine da popunjava ankete (vozači putničkih automobila, motociklisti i nemotorizovani učesnici u saobraćaju – biciklisti i pešaci). Ispitivanje učesnika u saobraćaju je predviđeno na dva načina, putem upitnika u štampanoj formi i putem online upitnika. Online upitnik je dostupan putem sledećeg linka:

https://docs.google.com/forms/d/15ZpMv1YDgETegqGpLdoi_o1QwRYT6H6ithKe9P9zP4k/viewform

IZVEŠTAJ SA 63.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

8 septembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Na poslednjoj, 63. sednici Opštinskog veća opštine Plandište kojom je predsedavao predsednik, Milan Selaković a koja je radila u punom sastavu,  većnici su raspravljali o ukupno 10 tačaka dnevnog reda. Pre usvajanja predloženog saziva, Lajoš Moric, član Veća je predložio da se dnevni red dopuni sa Informacijom u vezi sa predstojećom licitacijom državnog zemljišta. Ovaj predlog je jednoglasno usvojen, a izvestilac po ovoj tački bio je predsednik Opštine. Detaljnije…

Nove cene komunalnih usluga

22 avgust, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 35. i člana 40. Statuta JKP “Polet” Plandište, Nadzorni odbor JKP “Polet” je na sednici održanoj 05.06.2014. godine doneo Odluku o predlogu novih cena komunalnih usluga – prikupljanje i deponovanje komunalnog otpada iz kontejnera.

Kompletnu Odluku možete pogledati ovde.

Javna rasprava – Lokalni akcioni plan za mlade 2015 – 2020.

22 avgust, 2014 Komentari su zatvoreni

Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u Javnoj raspravi u okviru procesa izrade LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE OPŠTINE PLANDIŠTE za period 2015 – 2020.  Sve Vaše predloge i sugestije možete dostaviti na e-mail adresu: kancelarijazamlade@yahoo.com ili lično u Kancelariju za mlade u Plandištu, Vojvode Putnika 38. kancelarija broj 2.

Javni uvid trajaće 8 dana, zaključno sa 30. 08. 2014. godine, a Vaše predloge možete slati na priloženom obrascu, koji možete preuzeti ovde.

Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade možete preuzeti ovde.