Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

FARMA ZA TOV BROJLERA – PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

22 april, 2014 Komentari su zatvoreni

Opštinska uprava opštine Plandište, Odsek  za  opštu upravu – Služba za zaštitu životne sredine u skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl.glasnik RS”, br. 135/2004 i  br.36/2009),  objavljuje OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta.  Detaljnije…

JAVNI UVID – PROJEKAT FARMA BROJLERA

14 april, 2014 Komentari su zatvoreni

Opštinska uprava opštine Plandište, Odsek  za  opštu upravu – Služba za zaštitu životne sredine u skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl.glasnik RS”, br. 135/2004 i  br.36/2009),  objavljuje JAVNI UVID ZAHTEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA – FARMA  BROJLERA. Detaljnije…

ZAHVALNICA OPŠTINI PLANDIŠTE

14 april, 2014 Komentari su zatvoreni

WWF – Svetski fond za prirodu, dodelio je Zahvalnicu Opštini Plandište na aktivnom učešću u inicijativi Sat za našu planetu 2014. godine i značajnom doprinosu u podizanju svesti o klimatskim promenama i zaštiti prirodnih resusrsa.

Priznanje možete pogledati ovde.

IZVEŠTAJ SA 51. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

11 april, 2014 Komentari su zatvoreni

Na poslednjoj, 51. sednici Opštinskog veća opštine Plandište, razmatrano je ukupno 6 tačaka dnevnog reda. U radu Veća kojim je predsedavao predsednik Opštine, Milan Selaković, učestvovalo je 6 većnika. Nakon usvajanja zapisnika sa 49. i 50. sednice, većnici su kao drugu tačku dnevnog reda imali Poništavanje Javnog konkursa broj: 401-84/2013-III od 29.11.2013. godine za dodelu subvencije za početna investiciona ulaganja u 2013-2016. godini. Detaljnije…

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br. 04/2014

11 april, 2014 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka tonera za laserske štampače, trake za matrične štampače i fax filmove“, JNMV 04/2014, interni br. 4-45/2014-02-IV u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za podnošenje ponuda za  javnu nabavku male vrednosti dobara –  Tonera za laserske štampače, trake za matrične štampače i fax filmove možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju za  javnu nabavku male vrednosti dobara - Tonera za laserske štampače, trake za matrične štampače i fax filmove možete preuzeti ovde.

Odgovore na pitanja ponuđača od 16.04.2014. godine možete preuzeti ovde.

Javni uvid „VELIKA GREDA“ (RN 211-13)

10 april, 2014 Komentari su zatvoreni

Opštinska uprava opštine Plandište, Odsek  za  opštu upravu u skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, br. 135/2004 i  br.36/2009),  objavljuje: JAVNI UVID ZAHTEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA – PRIKLJUČNOG GASOVODA I PRIMOPREDAJNE STANICE „VELIKA GREDA“ (RN 211-13) Detaljnije…

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br. 06/2014

8 april, 2014 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka električne energije za potpuno snabdevanje“, JNMV 06/2014, interni br. 4-40/2014-02-IV u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za podnošenje ponuda za  javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka električne energije za potpuno snabdevanje“ možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju za  javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka električne energije za potpuno snabdevanje“ možete preuzeti ovde.

Ispravku konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

NAJAVA 51. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

5 april, 2014 Komentari su zatvoreni

51.sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je ponedeljak, 7.april 2014.godine. Članovi Veća će na novoj sednici razmatrati 6 tačaka dnevnog reda. Nakon usvajanja zapisnika sa 49.i 50. sednice, većnici će kao drugu tačku dnevnog reda imati Poništavanje Javnog konkursa broj: 401-84/2013-III od 29.11.2013. godine za dodelu subvencije za početna investiciona ulaganja u 2013-2016. godini. Nakon toga slede, Raspisivanje Javnog konkursa za dodelu subvencija za početna investiciona ulaganja u 2014-2016. godini, Predlog Zaključka o usvajanju Druge izmene Plana javnih nabavki za 2014. godinu i kao pretposlednja i poslednja tačka, Zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.

Važno OBAVEŠTENJE

3 april, 2014 Komentari su zatvoreni

Prema odluci RIK-a predsednici, zamenici predsednika, članovi i zamenici članova biračkih odbora u stalnom sastavu i članovima i zamenicima članova biračkih odbora u proširenom sastavu koji su imenovani na predlog podnosioca izborne liste za narodne poslanike, pripada naknada za rad u biračkom odboru i to:

- predsednicima i zamenicima predsednika po 2.500,00 dinara

- članovima i zamenicima članova po 1.500,00 dinara

RIK je doneo odluku i da se naknade vrše isključivo lično ili po ovlašćenju članovima biračkih odbora.

IZVEŠTAJ SA 49. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

2 april, 2014 Komentari su zatvoreni

Na poslednjoj, 49. sednici Opštinskog veća opštine Plandište  koja je odžana 31. marta, članovi Veća su razmatrali 11 tačaka dnevnog reda. Većim delom sednice je predsedavao predsednik Opštine, Milan Selaković, a poslednje dva tačke je vodio zamenik, Endre Sabo. U radu sednice učestvovalo je 8 većnika.

Na ovoj sednici, Veće je usvojilo zapisnike sa 47. i 48. sednice Veća.  Većnici su razmatrali i utvrdili Predlog Odluke o donošenju Plana detalјne regulacije naselјa Plandište, kao i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište.

Članovi Opštinskog veća  razmatrali su i utvrdili predloge rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Crvenog krsta Plandište za 2013. godinu i Finansijski izveštaj za 2013. godinu,  Izvršenje Plana rada Doma zdravlјa „1.oktobar“ Plandište za period 1-12.2013. godine  i Izveštaj o izvršenju budžeta Doma zdravlјa „1.oktobar“ Plandište za 2013. godinu,  Izveštaj o radu  Kulturno-obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište za period 01.01. do 31.12.2013. godine i Finansijski izveštaj – informaciju po završnom računu KOC „Vuk Karadžić“ Plandište za 2013. godinu, kao i Izveštaj o izvršenju Plana rada Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2013. godinu i Finansijski izveštaj poslovanja za period od 01.01.do 31.12.2013.godine Istorijskog arhiva Bela Crkva .

Većnici su na 49. sednici razmatrali i usvojili predlog Zaklјučka o prihvatanju Memoranduma o saradnji na unapređenju predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Opštini Plandište i upoznali se sa Sporazumom o saradnji u sprovođenju zaštite žrtava od nasilјa u porodici i žrtava u partnerskim odnosima na području Opštine Planište.

Zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja, su pretposlednja i poslednja tačka dnevnog reda i ove sednice Opštinskog veća opštine Plandište. U okviru ove tačke, većnici su upoznati sa odlukom Komisije koja je odlučivala o dodeli sredstava po konkursu, sportskim klubovima i udruženjima. Ove godine, za njihov rad, iz opštinskoh budžeta je opredelјno ukupno 6.500.000,00 dinara.