Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Javni poziv – finansiranje dela troškova prevoza učenika

26 jul, 2016 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 13. stava 1. i stava 3 Odluke o pravima  i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br.16/2012, 8/2014, 17/2014 i 9/2015), člana 2. stava 1 tačke 2 Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 16/2008, 18/2008 i 24/2008) Opštinska uprava Plandište, dana 26.07.2016. godine, raspisuje JAVNI POZIV ZA DODELU POMOĆI ZA FINANSIRANJE DELA TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPŠTINE PLANDIŠTE KOJI SVAKODNEVNO PUTUJU. Pravo na učešće po ovom pozivu imaju svi redovni učenici srednjih škola sa područja opštine Plandišta koji SVAKODNEVNO putuje od mesta stanovanja do mesta škole.

Kompletan tekst Javnog Poziva možete preuzeti ovde.

Obrazac prijave možete preuzeti ovde.

Javni poziv – finansiranje dela troškova prevoza učenika koji putuju povremeno/vikendom

26 jul, 2016 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 13. stava 1. i stava 3 Odluke o pravima  i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br.16/2012, 8/2014, 17/2014 i 9/2015), člana 2. stava 1 tačke 2 Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 16/2008, 18/2008 i 24/2008) Opštinska uprava Plandište, dana 26. 07. 2016.godine, raspisuje JAVNI POZIV ZA DODELU POMOĆI ZA FINANSIRANJE DELA TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPŠTINE PLANDIŠTE KOJI POVREMENO /VIKENDOM PUTUJU. Pravo na učešće po ovom pozivu imaju svi redovni učenici srednjih škola sa područja opštine Plandišta koji POVREMENO/VIKENDOM putuje od mesta stanovanja do mesta škole.

Kompletan tekst Javnog Poziva možete preuzeti ovde.

Obrazac prijave možete preuzeti ovde.

Javni poziv – finansiranje troškova smeštaja učenika i studenata

26 jul, 2016 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 15. Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br.16/2012, 8/2014, 17/2014 i 9/2015), člana 2. stava 1 tačke 2 Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Plandište („Sl.list opštine Plandište“, br. 16/2008, 18/2008 i 24/2008), Opštinska uprava Plandište, dana 26. 07. 2016. godine, raspisuje  JAVNI POZIV ZA DODELU POMOĆI ZA FINANSIRANJE TROŠKOVA SMEŠTAJA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA SA PODRUČJA OPŠTINE PLANDIŠTE U DOMOVIMA UČENIKA I STUDENATA.  Pravo na učešće po ovom pozivu imaju svi redovni učenici srednjih škola i studenti sa područja opštine Plandišta koji su ostvarili pravo na smeštaj u domovima učenika i studenata, a koji su u sistemu socijalne zaštite.

Kompletan tekst Javnog Poziva možete preuzeti ovde.

Obrazac prijave možete preuzeti ovde.

IZVEŠTAJ SA 6. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

22 jul, 2016 Komentari su zatvoreni

Poslednja, 6. sednica Skupštine opštine Plandište održana je u petak, 22.07.2016. godine. U radu sednice, kojom je predsedavao zamenik predsednika SO Plandište, Vladan Mladenović, učestovalo je 18 odbornika. Na dnevnom redu 6. sednice SO Plandište bile su  2 tačke. Pre usvajanja dnevnog reda, predsednik opštine Plandište, Jovan Repac je odbornicima obrazložio razlog za hitno sazivanje Skupštine. Na ovoj sednici odbornici su većinom glasova sa jednim uzdržanim glasom doneli  Odluku kojom se daje saglasnost  na inicijativu JP “Polet” Plandište upućenu Vladi Republike Srbije u pogledu prenosa osnivačkih prava Republike Srbije u JP “Polet” Plandište na opštinu Plandište, u cilju obavljanja komunalnih delatnosti na teritoriji Opštine, a čije je vršenje Republika Srbija poverila lokalnim samoupravama. U okviru ove tačke je rečeno da u slučaju realizacije ove inicijative, vlasništvo ostaje državno, samo se osnivačka prava prenose na opštinu Plandište. Druga tačka su bila odbornička pitanja.

Pokreće se postupak javne nabavke 17/2016

20 jul, 2016 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku 17/2016 čiji je predmet Javna nabavka usluge Prevoza učenika srednjih škola i usluge prevoza studenata sa teritorije Opština Plandište za školsku 2016/2017 – podelјena u dve partije, u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br. 16/2016

20 jul, 2016 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka drva za ogrev za potrebe kancelarije za smanjenje siromaštva“, JNMV 16/2016,  interni  br. 4-150/2016-II u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka možete preuzeti ovde.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

NAJAVA 6. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

19 jul, 2016 Komentari su zatvoreni

Nova 6. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za petak, 22.07.2016. godine sa 2. tačke dnevnog reda. Odbornici SO Plandište, prvo će  razmatrati i o odlučivati o Predlogu Odluke o saglasnosti JP “Polet” Plandište na inicijativu upućenu Vladi Republike Srbije. Slede, odbornička pitanja kao druga i poslednja tačka.

OBAVEŠTENJE – KOMARCI

18 jul, 2016 Komentari su zatvoreni

Preduzeće „BIO SPIN“ doo iz Novog Sada obaviće zaprašivanјe odraslih formi komaraca sa zemlje na teritoriji Opštine Plandište (naselјena mesta Plandište(Rasadnik), Margita, Veliki Gaj i Kupinik) u periodu od 19. jula do 20. jula 2016. godine. Tretman će se obaviti, zavisno od vremenskih uslova, u terminu između 18 i 23 sata, a vršiće se preparatom tibi – 24 -0,8% ulv. Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanјe 5 kilometara od mesta trovanјa.

Bliže informacije o vremenu i danu tretmana za određeno naselјeno mesto možete dobiti na broj telefona: 062809862, Goran Borojević – komunalni redar

JAVNI KONKURS

18 jul, 2016 Komentari su zatvoreni

Na osnovu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka (”Službeni glasnik RS”, br. 95/10) i člana 135. stav 4. i 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi (”Službeni glasnik RS”, br. 88/09 i 95/10), Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisuje:

  J A V N I    K O N K U R S
   ZA PRIJAVU KANDIDATA
ZA DOBROVOLЈNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM
I KURS ZA REZERVNE OFICIRE VOJSKE SRBIJE

Na dobrovolјno služenje vojnog roka sa oružjem mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2016. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.

Zainteresovani kandidati prijavu mogu podneti Centru Ministarstva odbrane Vršac svakog radnog dana osim petka u vremenu od 09:00 do 13:00 časova u ulici Svetosavski trg broj 10 u Vršcu.

Prijave se mogu podneti i u Plandištu, u zgradi Suda u opštinskoj kancelariji broj 3, na adresi Vojvode Putnika broj 53, svakog petka u vremenu od 08:45 do 11:00 časova.

Kandidat koji ima prebivalište ili boravište u inostranstvu može podneti prijavu diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.

Telefon za kontakt: 013/839 – 694 i 013/837 – 020.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Centar Ministarstva odbrane
 V R Š A C 

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

18 jul, 2016 Komentari su zatvoreni

Opštinska uprava opštine Plandište

objavlјuje

OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE  POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Opštinska uprava opštine Plandište, na zahtev nosioca projekta „LION PACK GROUP“ DOO, Velika Greda, Nikole Tesle 1, sprovela je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, PROJEKTA Dogradnje hale za proizvodnju kartonske amablaže“ spratnosti P+0, Velika Greda, potes „Okno“, na kat.par 1708 KO Velika Greda, teritorija opštine Plandište.

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj 501-23/2016-01-IV od 18.07.2016. godine kojim je utvrđeno da je za predmetni projekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, budući da se za navedene karakteristike projekta, uz primenu važećih tehničkih normativa i standarda propisanih za korišćenje i održavanje ove vrste objekata, ne očekuju značajni uticaji na činioce životne sredine u toku korišćenja projekta.
Detaljnije…