Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

JAVNI POZIV ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA

30 novembar, 2016 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u cilju bezbednog odvijanja drumsko saobraćaja na lokalnim putevima u zimskim uslovima raspisuje Javni poziv za zimsko održavanje lokalnih puteva na teritoriji opštine Plandište.

Kompletan tekst Javnog poziva možete pogledati ovde.

JAVNI OGLAS

25 novembar, 2016 Komentari su zatvoreni

Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisalo je Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružijem i kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire.

Kompletan tekst Javnog oglasa možete pogledati ovde.

REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU – „BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „VELIKI GAJ“

24 novembar, 2016 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 25. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Opštinska uprava Opštine Plandište objavljuje OBAVEŠTENJE. Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za PROJEKAT „BAZNE STANICE mobilne telefonije „Veliki Gaj“ RAX02 PAQ02, PLANDIŠTE“  na kat. parc. br. 1345/2  KO Veliki Gaj, nosioca projekta „Telekom Srbija“ AD Beograd, Takovska 2,  doneo Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu,  broj 501-27/2016-01-IV od  22.11.2016. godine. Detaljnije…

OBAVEŠTENJE O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA

24 novembar, 2016 Komentari su zatvoreni

Obaveštavamo vas da je 29. decembra 2015. godine Narodna Skupština Republike Srbije donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Jednom od osnovnih izmena Zakona propisano je da pravna lica mogu da ostvare pravo prvenstva zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini.

Kompletan tekst Obaveštenja možete pogledati ovde.

Kompletna Uredba o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa.

Licitacija poljoprivrednog zemljišta 2016. II krug

21 novembar, 2016 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 64. stav 3. zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl.glasnik RS“, broj 62/06, 69/08 – dr zakon, 41/09 i 112/2015) i člana 1 odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl.list opštine Plandište“ broj 2/07), predsednik opštine Plandište je dana 18.11.2016. godine, doneo odluku o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Plandište.

Kompletan tekst oglasa možete preuzeti ovde.

Prijavu na oglas možete preuzeti ovde.

BIOGASNA ELEKTRANA U PLANDIŠTU

18 novembar, 2016 Komentari su zatvoreni

Predstavnici danske firme „Bigadan“ , za svojih pet godina istraživanja tržišta u Srbiji, već su  u nekoliko navrata posetili opštinu Plandište i sa predstavnicima Lokalne samouprave razgovarali o svojim namerama. Naime, „Bigadan “ već godinu dana planira izgradnju bigasne elektrane u  Srbiji. Na osnovu potencijala koje opština Plandište ima, “Bigadan” pokazuje ozbiljno interesovanje da prva biogasna elektrana u Srbiji bude izgradjena upravo u ovoj opštini. Ovih dana, opštinu Plandište je posetio i Karsten Bughhave, vlasnik “Bigadana” , danske firme koja je jedna od najvećih svetskih kompanija za izgradnju biogasnih postrojenja i sa rukovodstvom Opštine razgovarao na temu biogasne elektrane. O mogućnostima i spremnosti Opštine da maksimalno izadje u susret zahtevima potencijalnog investitora , govorio je predsednik, Jovan Repac. Detaljnije…

Pokreće se postupak javne nabavke 22/2016

18 novembar, 2016 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku 22/2016 čiji je predmet Javna nabavka male vrednosti usluga ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE U PERIODU OD 15.11.2016. GODINE DO 31.03.2017. GODINE u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o obustavi postupka možete pogledati/preuzeti ovde.

IZVEŠTAJ SA 19. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

18 novembar, 2016 Komentari su zatvoreni

 CENA ZA POREZ NA IMOVINU NEPROMENJENA

Devetnaesta  sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana  je u četvrtak, 17.11.2016. godine. Na dnevnom redu 19. sednice Opštinskog veća kojom je predsedavao predsednik Opštine, Jovan Repac i u čijem radu je učestvovalo 7 većnika, ukupno je bilo 5 tačka. Nakon usvajanja zapisnika sa 17. i 18. sednice članovi Veća prvo su bili upoznati sa Izveštajem o izvršenju Odluke o budžetu opštine Plandište za 2016.godinu u periodu januar-septembar 2016. godine. Izvestilac po ovom pitanju, Jožef Boroš je rekao da je Služba budžeta u obavezi da dva puta godišnje podosi Izveštaj o izvršenju budžeta za tekuću godinu koji se podnosi i Ministarstvu finansija na uvid. U ovom periodu prihodi opštinskog budžeta bili su 338.606,713 dinara što je 57,45% ostvarenja budžeta, dok su rashodi bili 359.402.298 dinara, odnosno 60,54% budžeta.
Detaljnije…

Obaveštenje – Predlog Lokalnog plana upravlјanja otpadom opštine Plandište

16 novembar, 2016 Komentari su zatvoreni

Prema članu 13. Zakona o upravlјanju otpadom ( „Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016), u izradi Plana upravlјanja otpadom učestvuju:

  1. predstavnici privrednih društava, odnosno preduzeća,
  2. udruženja,
  3. stručne institucije,
  4. nevladine i druge organizacija koje se bave zaštitom životne sredine,
  5. uklјučujući i organizacije potrošača,
  6. građani.

Navedeni subjekti mogu izvršiti uvid i dostaviti primedbe na Predlog Lokalnog plana upravlјanja otpadom opštine Plandište za period od 2017. do 2027. godine. Primedbe se dostavlјaju putem e-mail adrese natasa.borojevic@plandiste-opstina.rs ili lično u pisanoj formi do dana 28.11.2016. godine, Opštinska uprava opštine Plandište, kancelarija broj 6. Uvid u Lokalni plan upravlјanja otpadom opštine Plandište za period 2017-2027. godine možete izvršiti u  Opštinskoj upravi opštine Plandište, kancelarija broj 6, svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 14.00 časova.

Kompletan Predlog Lokalnog plana upravljanja otpadom opštine Plandište možete pogledati ovde.

NAJAVA 19. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

16 novembar, 2016 Komentari su zatvoreni

Devetnaesta sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za četvrtak,  17.11.2016. godine. Na dnevnom  redu 19. sednice Opštinskog veća ukupno je 5 tačka. Nakon usvajanja zapisnika sa 17. i 18. sednice slede, razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Plandište za 2016. godinu u periodu januar-septembar 2016. godine, Predlog Zaključka o utvrdjivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrdjivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji opštine Plandište a zatim i Predlog Zaključka o usvajanju Šeste izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2016. godinu. Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica a nakon toga i tekuća pitanja.