Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

NAJAVA 26.SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

26 maj, 2015 Komentari su zatvoreni

Nova, 26.sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za petak, 30.05.2015.godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice Skupštine opštine Plandište nalazi se 26 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa  25. sednice, odbornici  će razmatrati Predlog Odluke o uspostavljanju saradnje Opštine Plandište sa Opštinom Banlok, Rumunija, predlog Odluke o geografskom informacionom sistemu Opštine Plandište, predlog Odluke o izmeni Odluke o zaštiti spomenika prirode “Stari park u Velikom Gaju” i predlog Odluke o izmeni Odluke o zaštiti Spomenika prirode “Park dvorca Jagodić”. Detaljnije…

Pokreće se pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

22 maj, 2015 Komentari su zatvoreni

Na osnovu čl. 36. st. 1. tač. 1) i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012 i 14/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 4-109//2015-02-IV od 21.05.2015. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 4-110/2015-02-IV od 21.05.2015. godine, Opština Plandište pokreće pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku – usluge Izrada tehničke kontrole Glavnog projekta postrojenja za prečišćavanje vode za piće u Plandištu JN 11/2015 Interni broj: 4-111/2015-02-IV.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

NAJAVA 90. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

21 maj, 2015 Komentari su zatvoreni

Nova, 90. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 22.05.2015.godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća nalazi se ukupno 8 tačaka. Nakon usvajanja zapisnika sa 86, 87, 88. и 89. sednice Opštinskog veća, većnici će razmatrati i utvrđivati Predlog Odluke o geografskom informacionom sistemu Opštine Plandište i Predlog Odluke o izmeni Odluke o visini troškova u postupku procene uticaja na životnu sredinu, kao i Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Plandište i Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.  O ovim predlozima će se izjašnjavati i odbornici SO Plandište na narednoj sednici SO. Na ovoj sednici Veća će se razmatrati i odlučivati o Predlogu Rešenja  Pretposlednja i poslednja tačka dnevnog reda predstojeće 87. sednice Opštinskog veća su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.

PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

15 maj, 2015 Komentari su zatvoreni

Opštinska uprava opštine Plandište u skladu sa članom 10. i članom 14. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, br. 135/2004 i  br.36/2009),  objavlјuje:

OBAVEŠTENјE

O donetom Rešenju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu i da je istim Rešenjem određen obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat  GSM/UMTS mreža javnih mobilnih telekomunikacija lokacija: REKONSTRUKCIJA LOKACIJE RADIO BAZNA STANICA „VELIKI GAJ“, PAX02/PAQ02, PLANDIŠTE Detaljnije…

Potpisivanje ugovora o dodeli novčanih sredstava civilnom sektoru

12 maj, 2015 Komentari su zatvoreni

U ponedeljak, 11. Maja 2015.godine u sali Kulturno obrazovnog centra “Vuk  Karadžić” Plandište, Opština Plandište je potpisala  Ugovore o dodeli sredstava po osnovu konkursa za projekte, sa Verskim zajednicama i Udruženjima gradjana kojima su  odobrena sredstava. Ugovore je potpisao predsednik opštine, Milan Selaković, u prisustvu predsednika SO Plandište, Radeta Klašnje i zamenika predsednika opštine ujedno i predsednika Komisije za dodelu sredstava po projektu, Endrea Sabo. Detaljnije…

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br. 05-1/2015

11 maj, 2015 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište, ul. Vojvode Putnika br. 38, 26360 Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka drva za ogrev za potrebe kancelarije za siromaštvo“, JNMV 05-1/2015, interni br. 4-97/2015-02-IV u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br. 10/2015

8 maj, 2015 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu Naručioca poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka električne energije“, JNMV 910/2015, interni br. 4-90/2015-02-IV u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmenu Konkursne dokumentacije možete pogledati ovde.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete pogledato ovde.

SVEČANO POTPISIVANJE UGOVORA – OCD

8 maj, 2015 Komentari su zatvoreni

U ponedeljak 11. maja 2015. godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama KOC “Vuk Karadžić” Plandište, svečano će biti potpisani Ugovori o sufinansiranju projekata organizacija civilnog društva, između Opštine Plandište i Udruženja, verskih zajednica i NVO.

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br. 09/2015

7 maj, 2015 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zaineterosavane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka tonera za laserske štampače, trake za matrične štampače i fax filmove“, JNMV 09/2015, interni br. 4-92/2015-02-IV u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za podnošenje ponude možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Pokreće se pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

4 maj, 2015 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište kao naručilac na osnovu člana 36. stav 1. tačka 2.  Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” , br. 124/12) pokreće pregovarački postupak bez objavljivanja poziva čiji je predmet usaglašavanje postojećih glavnih projekata: evakuacije i prečišćavanje upotrebljenih voda naselja Velika Greda i opremanje i povezivanje istražno eksploatacionog bunara u naseljenom mestu Dužine  JN 08/15.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.