Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

NAJAVA 20.SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

31 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

Nova, 21.sednica Skupštine  opštine Plandište zakazana je za četvrtak, 06.11.2014.godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice SO Plandište  nalazi se ukupno 4 tačke. Nakon usvajanja Zapisnika sa 20.  sednice, odbornici će prvo raspravljati o Predlogu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu a nakon toga o Predlogu Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP “Polet” Plandište o visini naknade za zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica u na seljima na području Opštine Plandište. Poslednja tačka dnevnog reda su Odbornička pitanja.

IZVEŠTAJ SA 68.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

30 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

Poslednja,  68.sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u  četvrtak, 30.10.2014.godine. Na dnevnom redu 68. sednice Opštinskog veća bilo je  ukupno11 tačaka. Pre usvajanja dnevnog reda, predsednik opštine, Milan Selaković, predsedavajući sednicom je predložio dopunu dnevnog reda sa dve tačke, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP “Polet” Plandište o visini naknade za zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica u naseljima na području opštine Plandište.  Ove dve tačke su u dnevni red uvršćene kao druga i treća. U vezi sa drugom tačkom, izvestilac je rekao da se radi o poslovima  čišćenja i uklanjanja snega i leda sa lokalnih puteva i ulica u naseljenim mestima opštine Plandište koji se poveravaju JKP “Polet” Plandište. Direktor JKP “Polet” Plandište je u vezi sa ovim poslovima rekao da će za izvođenje nekih radova morati da angažuju podizvođače jer je kasno za nabavku specijalizovanih mašina ali da će odnošenje snega moći da rade sa postojećim kamionom koji će preurediti za tu namenu. Treća tačka odnosi se na visinu naknade za zimsko održavanje lokalnih puteva I ulica u naseljenim mestima na teritoriji optine Plandište u visini od 2.990.000,00 dinara bez PDV odnosno 3.289.000,00 dinara sa PDV-om. Detaljnije…

Obaveštenje – Projekat “Farma brojlera”

29 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 25. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, broj 135/2004 i 36/09), Opštinska uprava Opštine Plandište objavljuje OBAVEŠTENJE. Obaveštavaju se: javnost, zainteresovani organi i organizacije da je navedeni organ za  PROJEKAT FARMA BROJLERA“ na kat. parc. br. 1702 KO Hajdučica, na teritoriji opštine Plandište, nosioca projekta  preduzeća „Hajdučica“ AD, Hajdučica, doneto Rešenje o saglasnosti na  studiju o proceni uticaja na životnu sredinu zatečenog stanja broj 501-22/2014-01-IV od 24.10.2014.godine. Sastavni deo ovog rešenja je Izveštaj sa zaključkom Tehničke komisije za ocenu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu zatečenog stanja od 21.10.2014.godine. Detaljnije…

NAJAVA 68.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

28 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

Nova, 68.sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za četvrtak, 30.10.2014.godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća nalazi se ukupno 9 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodnih sednica, većnici će prvo razmatrati Predlog Pravilnika o korišćenju sredstava za reprezentaciju u Opštini Plandište, pa Predlog Pravilnika o uvođenju procedure za plaćanje računa u Opštinskoj upravi Plandište. Četvrta tačka je Predlog Pravilnika o dodeli jednokratne pomoći u naturi u Opštini Plandište. Većnici će razmatrati i  Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za dodelu socijalne pomoći u Opštini Plandište, kao i Predlog Rešenja o određivanju cene boravka u Predškolskoj ustanovi “Srećno detinjstvo” Plandište. Sedma tačka dnevnog reda je Predlog Rešenja o dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za utvrđivanje osnovanosti zahteva i visine naknade štete nastale usled ujeda napuštenih životinja. Pretposlednja i poslednja tačka dnevnog reda su Zahtevi i molbe građana, uduženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.

Otvorena Kancelarija za smanjenje siromaštva

24 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nenad Ivanišević otvorio je danas, 24. oktobra 2014. godine, u 13:00 časova,  Kancelariju za smanjenje siromaštva u Plandištu.

Detaljnije…

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

24 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

U  skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl.glasnik RS”, br. 135/2004 i  br.36/2009) Opštinska uprava,  objavljuje: 

JAVNI UVID                   

 ZAHTEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA –  REKREATIVNO ZDRAVSTVENI CENTAR „PLANDIŠTE“

Opština Plandište, je dana 23.10.2014.godine  podnela zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta REKREATIVNO ZDRAVSTVENI CENTAR „PLANDIŠTE“, na kat. parc. br. 211  K.O. Plandište. Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u zgradi Opštinske uprave Plandište, u kancelariji br. 6, u periodu od 24.10.2014. godine  zaključno sa  03.11.2014. godine, svakog radnog dana od 08 do 15 časova. U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu. Opštinska uprava će u roku od 15 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

 

Pokreće se pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

24 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište kao naručilac na osnovu člana 36. stav 1. tačka 1.  Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” , br. 124/12) pokreće pregovarački postupak bez objavljivanja poziva čiji je predmet usluge vršenja stručnog nadzora za realizaciju projekta infrastrukturnog opremanja radne zone „Zapad“ u Plandištu

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva možete preuzeti ovde.

Otvaranje Kancelarije za smanjenje siromaštva u Plandištu

24 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nenad Ivanišević otvoriće u petak, 24. oktobra 2014. godine, u 13:00 časova,  Kancelariju za smanjenje siromaštva u Plandištu (Vojvode Putnika 38, Plandište).

Obaveštenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, o otvaranju Kancelarije za smanjenje siromaštva možete pogledati ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br. 05/2014

17 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka opreme za elektronsko glasanje“, JNMV 05/2014, interni br. 4-167/2014-02-IV u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkurs za dodelu materijalne pomoći studentima

10 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 10. Odluke o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za dodelu materijalne pomoći studentima sa teritoriji opštine Plandište („Sl.list opštine Plandište“, br.11/2012) Komisije za dodelu materijalne pomoći studentima sa teritoriji opštine Plandište, raspisuje Konkurs za dodelu materijalne pomoći studentima sa područja opštine Plandište za 2014/2015.

Konkurs je otvoren od 10.10.2014. do 10.11.2014. godine.

Kompletan tekst Konkursa možete preuzeti ovde.

Prijavni list možete preuzeti ovde.