ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 24/2019 – УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл....

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ

На основу члана 27. Закона о јавној својини („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног...

РАДОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ – ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо становнике насељеног места Пландиште да ће због радова на водоводној мрежи бити затворен део пута у улици Шумадинској од Милоша Црњанског и Милоша Црњанског према брегу (успону). Радови ће почети  у среду 18.09.2019. у 7 часова и трајаће до краја...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИСПОРУКЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

Због радова на водоводној мрежи у насељеном месту Пландиште у уторак 17.09.2019. у времену од 8 до 17 часова доћи ће до прекида испоруке воде  корисницима у следећим улицама: Војвођанској у делу од броја 79 до „баре“; Милоша Црњанског цела улица; Вука Караџића у делу...

ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Општинска управа општине Пландиште, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове и пољоприввреду,  у складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник...


 

Број становника у општини Пландиште

Површина (у квадратним километрима)