Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Javna tribina za poljoprivrednike

26 februar, 2015 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo organizuje Javnu tribinu u bioskopskoj sali u Plandištu, u sredu, 04.03.2015. godine sa početkom u 18 sati. Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači biće upoznati sa raspisanim konkursima za 2015. godinu.

Kompletan tekst poziva možete pogledati ovde.

Javni poziv za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta za 2015.

26 februar, 2015 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 61. Statuta opštine Plandište (“Sl. list opštine Plandište, br: 16/2008 i 17/2012) predsednik opštine Plandište raspisuje JAVNI POZIV za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Plandište za period januar-decembar 2015. godine.

Kompletan tekst Javnog poziva možete pogledati ovde.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti podeljene u partijama br. 03/2015

24 februar, 2015 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zaineterosavane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti radova „Usluge informisanja“, podeljenoj u partije, broj JNMV 03/2015, interni br. 4-20/2015-02-IV u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom. Predmet JNMV / „Usluge informisanja“ , broj JNMV 03/2015.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

NAJAVA 24. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

20 februar, 2015 Komentari su zatvoreni

Nova, 24. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za petak, 27.02.2015.godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice Skupštine opštine Plandište nalazi se ukupno 8 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa  23. sednice, odbornici  će prvo razmatrati Predlog Odluke o promeni Statuta opštine Plandište a zatim i  Predlog Odluke o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta Opštine Plandište za 2014. godinu, predlog Odluke o izmeni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine. Odbornici će odlučivati i o Predlogu Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta kao i o Rešenju o određivanju i prestanku prava doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti. Na dnevnom redu nove, 24. sednice SO Plandište, pretposlednja tačka je predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove “Srećno detinjstvo” Plandište, dok odbornička pitanja ostaju kao poslednja tačka.

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE JAVNIH RADOVA U 2015. GODINI

20 februar, 2015 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 61. stava 1. tačke 12. i člana 120. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište, broj 16/2008 i 17/2012) i Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2015. godinu, predsednik opštine Plandište raspisuje Javni konkurs za organizovanje i sprovođenje javnih radova u 2015. godini. Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva, prikupljanje, obrada, upravljanje, analiza, prikazivanje i održavanje prostorno orijentisanih informacija i drugo). Detaljnije…

Pokreće se postupak javne nabavke br. 01/2015

19 februar, 2015 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“ 124/12) Opština Plandište, ul. V. Putnika br. 38, Plandište, internet adresa www. plandiste-opstina.rs (u daljem tekstu: Naručilac) poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku oblikovanom po partijama broj 01/2015 čiji je predmet Javna nabavka usluge izrade  glavnog  projekta  postrojenja  za  prečišćavanje  vode  za  piće  u  Plandištu  i tehnička kontrola

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

IZVEŠTAJ SA 79. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

19 februar, 2015 Komentari su zatvoreni

Poslednja 79. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je za sredu, 18.02.2015. godine.

Na dnevnom redu  je bilo 9 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa  77. i 78. sednice, većnici su prvo razmatrali i utvrdili Predlog Odluke o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta Opštine Plandište za 2014. godinu. Izvestilac je upoznao većnike da je opština Plandište od Državne revizorske institucije dobila saglasnost broj 400-72/2015-04 od 16-01.2015. godine da eksternu reviziju završnog računa budžeta opštine Plandište obavlja drugo lice koje ispunjava uslove za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja propisane zakonom.
Nakon toga, članovi Veća su razmatrali i utvrdili Predlog  Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta. U vezi sa ovim predlogom izvestilac je rekao da se Odlukom propisuje postupak obračuna i naplate doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, zone i vrste namene objekta, iznosi koeficijenata zone i namene, kriterijuma, iznos i postupak umanjivanja doprinosa, posebna umanjenja za nedostajuću infrastrukturu i uslovi i način obračuna umanjenja troškova infrastrukturnog opremanja sredstvima investitora, kao i druga pitanja od značaja za obračun i naplatu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

Detaljnije…

NAJAVA 79.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

13 februar, 2015 Komentari su zatvoreni

Nova, 79.sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za sredu, 18.02.2015.godine.
Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća nalazi se ukupno 9 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa  77. i 78. sednice, većnici će prvo razmatrati utvrđivanje Predloga Odluke o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta Opštine Plandište za 2014.godinu, utvrđivanje predloga odluke o utvrđivanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta, utvrđivanje Predloga Rešenja o određivanju i prestanku prava doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti. Na dnevnom redu će biti i Predlog Zaključka o dodeli novčanih nagrada za najbolje studente za školsku 2014/2015.godinu kao i Predlog Rešenja o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje opštine Plandište za 2015.godinu. Većnici će na predstojećoj, 79.sednici razmatrati i Izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog fonda u 2014.godini – sredstva za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Plandište.
Pretposlednja I poslednja tačka dnevnog reda predstojeće 79 sednice Opštinskog veća su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br. 02/2015

12 februar, 2015 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka kancelarijskog materijala“, JNMV 02/2015, interni br. 4-15/2015-02-IV u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Javni poziv možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka kancelarijskog materijala“, JNMV 02/2015 možete preuzeti ovde.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka kancelarijskog materijala“, JNMV 02/2015 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka podnošenja ponuda za  javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka kancelarijskog materijala“, JNMV 02/2015 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodatnim pitanjima možete preuzeti ovde.

NAJBOLJA PROMOCIJA OPŠTINE

5 februar, 2015 Komentari su zatvoreni


Opština Plandište dobitnik je tradicionalnog i prestižnog priznanja TOP SERBIAN BRANDS – POBEDNIK ZA 2014. GODINU u kategoriji NAJBOLJI BRENDOVI - NAJBOLJA PROMOCIJA OPŠTINE. Ovo prestižno priznanje se dodeljuje u saradnji sa privrednom komorom Srbije i agencijom SIEPA – agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije, a na osnovu glasova građana Srbije.

Dobijeno priznanje možete pogledati OVDE.

Kompletan spisak nagrađenih možete pogleda OVDE.