Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

IZVEŠTAJ SA 22.SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

28 novembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Poslednja, 22.sednica SO Plandište održana je u četvrtak, 27.11.2014.godine. Na dnevnom redu poslednje  sednice SO Plandište bilo je ukupno 16 tačaka. U radu sednice kojom je predsedavao predsednik SO, Rafe Klašnja, učestvovao je 21 odbornik. Nakon usvajanja predloženog dnevnog reda, odbornici su prvo glasali za usvajanje Zapisnika sa 21.sednice. Usledilo je razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2014.godinu u period januar-septembar 2014.godine.U okviru ove tačke, izvestilac je rekao da je to redovan izveštaj o  korišćenju budžetskih sredstava. Detaljnije…

PREDLOG LISTE KORISNIKA MATERIJALNE POMOĆI ZA STUDENTE ŠKOLSKA 2014/2015 godina

26 novembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Komisija za dodelu materijalne pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište, na sednici održanoj 26.11.2014. godine utvrdila je predlog liste korisnika – studenata koji ispunjavaju uslove.

Listu možete pogledati na oglasnoj tabli opštine i mesnih kancelarija, a možete je pregledati i ovde.

Na predlog liste korisnika podnosilac zahteva može uložiti prigovor komisiji preko pisarnice opštine u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste odnosno do 04.12.2014. do 12:00h.


NAJAVA 22. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

21 novembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Nova, 22. sednica SO Plandište zakazana je za četvrtak, 27.11.2014. godine.

Na dnevnom redu predstojeće sednice SO Plandište nalazi se ukupno 16 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa 21. sednice, odbornici će prvo razmatrati Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2014. godinu za period januar-septembar 2014. godine.Slede,  Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2014.godinu (drugi dopunski budžet), Predlog Odluke o određivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Opštine Plandište  i Predloga Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti. Detaljnije…

IZVEŠTAJ SA 71. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

21 novembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Poslednja, 71.sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana  je u četvrtak, 20.11.2014. godine.

Na dnevnom redu sednice Opštinskog veća kojom je predsedavao predsednik Opštine, MiIan Selaković bilo je ukupno 8 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa 68. 69. i 70. sednice, većnici su prvo razmatrali Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2014. godinu за period januar-septembar 2014. godine. Nakon razmatranja ove tačke dnevnog reda dato je mišljenje da Opštinsko veće nema primedbi na Izveštaj. Ovaj Izveštaj će razmatrati i odbornici na predstojećoj sednici Skupštine opštine. Detaljnije…

NAJAVA 71. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

18 novembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Nova, 71. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za četvrtak, 20.11.2014.godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća nalazi se ukupno 8 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa 68. 69. i 70. sednice, većnici će prvo razmatrati Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2014. godinu u period januar-septembar 2014. godine.Slede, Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2014. godinu (drugi dopunski budžet), Utvrđivanje Predloga Odluke o određivanju visine naknade za ustanovljenje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Opštine Plandište, Utvrđivanje Predloga Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti. Na dnevnom redu 71. sednice Opštinskog veća, kao šesta tačka, planiran je Predlog  Zaključka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu na teritoriji Opštine Plandište. Pretposlednja i poslednja tačka dnevnog reda su Zahtevi i molbe građana, uduženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti podeljene u partijama br. 05-01/2014

14 novembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara podeljen u partije  – „Nabavka opreme za elektronsko glasanje ( računarska i audio oprema)“, JNMV 05-01/2014, interni br. 4-191/2014-02-IV u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom. Predmet JNMV  / „Nabavka opreme za elektronsko glasanje ( računarska i audio oprema)“za potrebe naručioca, redni broj JN 05-01/2014.

 

Partija br. 1Nabavka opreme za elektronsko glasanje – računarska oprema 

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 32570000 – komunikaciona oprema

Partija br. 2Nabavka opreme za elektronsko glasanje – audio oprema 

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 32570000 – komunikaciona oprema

 

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodatnim pitanjima od 18. i 19. 11. 2014. godine možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti Partija br.2 možeti preuzeti ovde.

 

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU

10 novembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Opštinska uprava opštine Plandište, na zahtev nosioca projekta Opštine Plandište, sa sedištem u Plandištu, Vojvode Putnika 38, sprovela je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, PROJEKTA “REKREATIVNO ZDRAVSTVENI CENTAR PLANDIŠTE”, na kat.par br.211, KO Plandište, na teritoriji opštine Plandište. Detaljnije…

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br. 28/2014

7 novembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti radova podeljene u partije – „Asfaltiranje i krpljenje kolovozne konstrukcije u svim naseljenim mestima u Opštini Plandište“, JNMV 28/2014, interni br. 4-182/2014-02-IV u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odgovore na pitanja od 07.11.2014. godine možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti možeti preuzeti ovde.

IZVEŠTAJ SA 21. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

7 novembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Poslednja,  21.sednica Skupštine opštine Plandište održana je u četvrtak, 06.11.2014.godine. U radu sednice kojom je predsedavao predsednik So Plandište, Rade Klašnja, učestvovao je 21 odbornik. Na dnevnom redu poslednje sednice Skupštine opštine Plandište bilo je ukupno 4 tačaka. Posle usvajanja dnevnog reda, odbornici su razmatrali Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu  a nakon toga i  Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP “Polet” Plandište o visini naknade za zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica u naseljima na području opštine Plandište. U vezi sa drugom tačkom, izvestilac je rekao da se radi o poslovima  čišćenja i uklanjanja snega i leda sa lokalnih puteva i ulica u naseljenim mestima opštine Plandište koji se poveravaju JKP “Polet” Plandište a direktor JKP “Polet” Plandište je u vezi sa ovim poslovima rekao da će za izvođenje nekih radova morati da angažuju podizvođače jer je kasno za nabavku specijalizovanih mašina ali da će odnošenje snega moći da rade sa postojećim kamionom koji će preurediti za tu namenu. Direktor JKP “Polet”, Vladimir Kiseljev je poručio stanovnicima opštine da će zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica sigurno biti ažurnije i bolje nego do sada i da će se za naredne godine Komunalno preduzeće adekvatno opremiti, što se mašina tiče. Detaljnije…

OBAVEŠTENJE

5 novembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Javni poziv za realizaciju programa Stručna praksa u 2014 godini biće otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi”.

Tekst Poziva možete preuzeti ovde.
Zahtev za učešće u programu Stručna praksa možete preuzeti ovde.