Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE!!!

27 januar, 2015 Komentari su zatvoreni

Obaveštavaju se studenti, koji su ostvarili pravo na materijalnu pomoć za školsku 2014/2015 godinu, da će se potpisivanje Ugovora vršiti od ponedeljka 02. februara 2015. radnim danima u periodu od 12 – 14 h u zgradi opštine Plandište, u Kancelariji za lokalno ekonomski razvoj. Molimo studente koji nisu dostavili brojeve žiro računa, na koji će im sredstva biti uplaćivana, da to učine u najkraćem roku.

Javni oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini – drugi krug

23 januar, 2015 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl.glasnik RS“, broj 62/06, 65/08 i 41/09) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl.list opštine Plandište“ broj 2/2007), predsednik opštine Plandište doneo je Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, drugi  krug u opštini  Plandište.

Kompletan tekst Oglasa možete pogledati ovde.

Prijavu na Oglas možete preuzeti ovde.

IZVEŠTAJ SA 77. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

16 januar, 2015 Komentari su zatvoreni

Poslednja,  77. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u četvrtak, 15.01.2015.godine.
Na dnevnom redu poslednje sednice Opštinskog veća bilo je ukupno 9 tačaka. Nakon usvajanja dnevnog reda na predlog predsednika Оpštine, Milana Selakovića, prvo su razmatrani zahtevi i molbe građana, odnosno prigovori i žalbe studenta koji su konkurisali za dodelu materijalne pomoći. Ovih dana će biti objavljena konačna lista studenata koji su ostvarili pravo na dobijanje materijalne pomoći.

Detaljnije…

NAJAVA 77. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

13 januar, 2015 Komentari su zatvoreni

Nova, 77. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za četvrtak, 15.01.2015. godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća nalazi se ukupno 9 tačaka. Detaljnije…

IZVEŠTAJ SA 23.SEDNICE SO PLANDIŠTE

31 decembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Poslednja, 23. sednica Skupštine opštine Plandište održana je u ponedeljak 29.12.2014.godine. U radu sednice kojom je predsedavao predsednik SO Plandište, Rade Klašnja učestvovalo je 22 odbornika, sa dnevnim redom od ukupno 15 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa 22. sednice,  odbornici su razmatrali Strategiju razvoja socijalne zaštite u Opštini Plandište za period 2015-2020,godina. Ključni zadaci predložene Staretegije su :smanjenje siromaštva, odnosno poboljšanje socijalnog statusa građana na ličnom, porodičnom I širem socijalnom planu, razvoj efikasnije socijalne zaštite koja treba da odgovara potrebama građana и mere socijalne uključenosti kao instrumenta koji omogućava prevazilaženje nepovoljne socijalne situacije korisnika novčane pomoći. Strategija je rezultat timskog rada u Opštinskoj upravi, predstavnika javnih preduzeća, privatnog sektora, kao i nevladinih organizacija i udruženja građana sa teritorije Opštine. Detaljnije…

NAJAVA 23. SEDNICE SO PLANDIŠTE

24 decembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Nova , 23.sednica SO Plandište zakazana je za ponedeljak, 29. decembar. Odbornici SO Plandište će na novoj sednici razmatrati i usvajati ukupno 17 tačaka dnevnog reda.

Nakon usvajanja zapisnika sa  22. sednice Skupštine opštine Plandište,  odbornici će prvo razmatrati i usvajati Predlog Strategije razvoja socijalne zaštite u Opštini Plandište za period od 2015. do 2020. godine. Nakon toga slede, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu za 2014. godinu (Treći dopunski budžet), Predlog odluke o budžetu Opštine Plandište za 2015. godinu, Predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Predlog Odluke o sahranjivanju i grobljima. Na dnevnom redu predstojeće 23. sednice SO Plandište su i programi poslovanja i finansijski planovi preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština Plandište. Odbornici će prvo razmatrati Program poslovanja JKP „Polet“ Plandište a onda i Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za radnu  2014/2015. godinu i Finansijski plan Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za 2015. godinu, Program rada i Finansijski plan Kulturno-obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište za 2015. godinu, Program rada i Finansijski plan Narodne bilioteke Plandište za 2015. godinu kao i Plan i program rada i Finansijski plan poslovanja Istorijskog arhiva Bela Crkva za period 01.01.do 31.12.2015. godine. Pred odbornicima će se naći i  Program rada i Plan rashoda Doma zdravlja „1.oktobar“ Plandište za 2015. godinu, Program rada i Finansijski plan Centra za socijalni rad u Opštini Plandište za 2015. godinu, Osnove programske aktivnosti,  Kalendar aktivnosti i Finansijski plan Crvenog krsta Plandište za 2015. godinu, kao i Predlog Rešenja o razrešanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad i Predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad. Poslednja, 17. tačka dnevnog reda su Odobornička pitanja.

IZVEŠTAJ SA 75.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

24 decembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Poslednja, 75.sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u sredu, 23.12.2014.godine.

Na dnevnom redu  sednice Opštinskog veća kojom je predsedavao predsednik, Milan Selaković a u čijem radu je učestvovalo 7 većnika,  bilo je ukupno 15 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa 74. sednice, većnici su prvo razmatrali I utvrdili Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2014.godinu (treći dopunski budžet) . U okviru ove tačke rečeno je da se treći dopunski budžet sastoji od prihoda u iznosu od 447 miliona koliko su i izdaci i da je budžet za 2014.godinu bio u istom iznosu. Predsednik Opštine je konstatovao da se realizovani budžet od projektovanog za 2014.godinu razlikuje u par procenata. Tekuću klendarsku I  budžetsku godinu Opština Plandište završava sa iznosom od 447 miliona dinara, zahvaljujući prihodu koji je stigao krajem novembra i u decembru a odnosi se, u najvećem delu,  na naplatu poreza na imovinu.

Sledeća tačka bila je Predlog Odluke o budžet opštine Plandište za 2015.godinu koji je do 18.decembra, bio dat na Javni uvid .Na osnovu primedbi I sugestija koje su stigle i predloga većnika, Predlog Budžeta za 2015.godinu je korigovan na 442 miliona dinara. Detaljnije…

NAJAVA 75. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

19 decembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Nova, 75. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za utorak, 23.12.2014.godine.  Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća nalazi se ukupno 15 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa  74. sednice, većnici će prvo  utvrđivati Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2014. godinu (treći dopunski budžet). Slede tačke,Utvrđivanje Predloga Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2015. godinu, Utvrđivanje Predloga Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Utvrđivanje Predloga Odluke o sahranjivanju i grobljima. Nakon toga, većnici će razmatrati programe rada i finansijske planove ustanova i javnog preduzeća čiji je osnivač Opština Plandište za 2015. godinu i to: Program  poslovanja JKP “Polet” Plandište za 2015. godinu, Godišnji plana rada Predškolske ustanove “Srećno detinjstvo” Plandište za radnu 2014/2015 godinu i Finansijski plan Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za 2015. godinu, Program rada i Finansijski plan Kulturno-obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište za 2015. godinu, Program rada i Finansijski plan Narodne biblioteke Plandište za 2015. godinu, Plan i programa rada i Finansijski plan  poslovanja Istorijskog arhiva Bela Crkva za period od 01.01. do 31.12.2015. godine, Program rada i Plan rashoda Doma zdravlja „1. oktobar“ Plandište za 2015. godinu, Program rada i Finansijski plana Centra za socijalni rad Plandište za 2015. godinu, i Osnove programskih aktivnosti, Kalendar aktivnosti i Finansijski plan Crvenog krsta Plandište za 2015. godinu. Pretposlednja i poslednja tačka dnevnog reda predstojeće 75. sednice Opštinskog veća su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.

IZVEŠTAJ SA 74. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

13 decembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Poslednja, 74. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u petak, 12.12.2014.godine. Na dnevnom redu  sednice Opštinskog veća, kojom je predsedavao predsednik, Milan Selaković i u čijem radu je učestvovalo 8 većnika,  bilo je ukupno 8 tačaka. Nakon usvajanja zapisnika sa 71, 72. i 73. sednice Opštinskog veća, većnici su nakon razmatranja utvrdili Predlog Strategije razvoja socijalne zaštite u Opštini Plandište za period od 2015. do 2020.godine, kao i Predlog Odluke o usvajanju Strategije. Detaljnije…

Javni uvid Nacrta Odluke o izmeni odluke o lokalnim komunalnim taksama

12 decembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 56. stav 1. i člana 63. Poslovnika o radu Opštinskog veća Opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište”, broj 9/2012 i 15/2013), Opštinsko veće Opštine Plandište na sednici održanoj dana 12.12.2014. godine donelo je ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU I UPUĆIVANJU NA JAVNI UVID NACRTA ODLUKE O IZMENI ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA

  1. UTVRĐUJE SE Nacrt Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama.
  2. Nacrt Odluke stavlja se na javni uvid.
  3. Javni uvid u Nacrt Odluke može se izvršiti do 18.12.2014. godine.
  4. Nacrt Odluke objaviće se na internet prezentaciji Ogaptine Plandište OVDE.

Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke i u prostorijama Opštinske uprave Opštine Plandište, Plandište, Vojvode Putnika br. 38, kancelarija br. 5 u Odeljenju za privredu, finansije, planiranje i građenje, Odsek za lokalnu poresku administraciju, svakog radnog dana od 08,00 do 13,00 časova. Primedbe i sugestije sa javnog uvida dostavljaju se u pisanoj formi Odeljenju za privredu, finansije, planiranje i građenje, Služba za lokalnu poresku administraciju do 18.12.2014. godine.