Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

OBAVEŠTENJE – KOMARCI

24 avgust, 2016 Komentari su zatvoreni

Preduzeće „BIO SPIN“ doo iz Novog Sada obaviće zaprašivanјe odraslih formi komaraca sa zemlje na teritoriji Opštine Plandište (sva naseljena mesta) u periodu od 25. avgusta do 29. avgusta 2016. godine. Tretman će se obaviti, zavisno od vremenskih uslova, u terminu između 18 i 23 sata, a vršiće se preparatom tibi – 24 -0,8% ulv. Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanјe 5 kilometara od mesta trovanјa.

Bliže informacije o vremenu i danu tretmana za određeno naselјeno mesto možete dobiti na broj telefona: 062/8098620.

Javni poziv – pravo prečeg za 2017. godinu

22 avgust, 2016 Komentari su zatvoreni

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09 i 112/2015), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Plandište, raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Plandište za 2017. godinu, do dana 31. oktobra 2016. godine.

Kompletan Javni poziv možete pogledati ovde.

Zahtev za priznavanje prava prečeg infrastruktura za 2017. godinu možete preuzeti ovde.

Zahtev za priznavanje prava prečeg stočarstvo za 2017. godinu možete preuzeti ovde.

OBAVEŠTENJE O JAVNOM UVIDU

22 avgust, 2016 Komentari su zatvoreni

U skladu sa članom 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl.glasnik RS”, br. 135/2004 i  br.36/2009), Opštinska uprava opštine Plandište, Odsek  za  opštu upravu,  objavlјuje:

 OBAVEŠTENJEM O JAVNOM UVIDU,
JAVNOJ PREZENTACIJI I JAVNOJ RASPRAVI O STUDIJI O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta REKONSTRUKCIJA LOKACIJE RADIO BAZNE STANICE „Veliki Gaj“ –RAX02/PAQ02, PLANDIŠTE na kat. parc. Br 1345/2  KO Veliki Gaj, opština Plandište, nosioca projekta preduzeća „TELEKOM SRBIJA“ a.d. Beograd, Izvršna jedinica Pančevo, Svetog Save 11.

Saglasno članu 20.stav 1 i 2 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ovaj organ će obezbediti JAVNI UVID u predmetnu studiju o proceni uticaja u prostorijama Opštinske uprave Plandište, u kancelariji br. 6, u periodu  od  22.08.2016. godine do 11.09.2016. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.
Detaljnije…

Promocija godine preduzetništva

22 avgust, 2016 Komentari su zatvoreni

U cilju podsticanja preduzetništva, razvoja i promocije preduzetničkog duha, Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, u saradnji sa Gradom Vršcem i Udruženjem ,,Malo nade za svakoga”, a uz podršku Ministarstva privrede i Razvojne agencije Srbije, organizuje prezentaciju Programa Vlade Srbije „Godina preduzetništva“ i aktuelnih Javnih poziva, kao i dvodnevnu obuku za otpočinjanje poslovanja.

Kompletan poziv možete pogledati ovde.

OBAVEŠTENJE – KOMARCI

16 avgust, 2016 Komentari su zatvoreni

Preduzeće „BIO SPIN“ doo iz Novog Sada obaviće zaprašivanјe odraslih formi komaraca sa zemlje na teritoriji Opštine Plandište (sva naseljena mesta) u periodu od 18. avgusta do 21. avgusta 2016. godine. Tretman će se obaviti, zavisno od vremenskih uslova, u terminu između 18 i 23 sata, a vršiće se preparatom tibi – 24 -0,8% ulv. Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanјe 5 kilometara od mesta trovanјa.

Bliže informacije o vremenu i danu tretmana za određeno naselјeno mesto možete dobiti na broj telefona: 062/8098620.

IZVEŠTAJ SA 8. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

10 avgust, 2016 Komentari su zatvoreni

Osma sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u  petak,  05.08.2016. godine. Na dnevnom  redu 8. sednice Opštinskog veća kojim je predsedavao predsednik opštine, Jovan Repac , bilo je ukupno 8 tačka. Nakon usvajanja zapisnika sa 6.i 7.sednice većnici su prvo razmatrali Predlog Zaključka o usvajanju četvrte Izmene Plana javnih nabavki za 2016.godinu. U okviru ove tačke rečeno je da se zbog svih izmena koje su navedene u četvrtoj izmeni Plana javnih nabavki za 2016.godinu, menja i ukupna vrednost dobara I da se iznos od 12.060.000 zamenjuje sa iznosom od 8.720.000 dinara, da se ukupna vrednost usluga i ukupan  iznos od 32.157.000 zamenjuje se iznosom od 29.720.000 dinara  I  menja se ukupna vrednost radova, iznos od 51.879.421 zamenjuje se iznosom od 31.642.671 dinara.. Četvrtom izmenom Plana javnih nabavki opštine Plandisšte za 2016.godinu ukupna vrednost od 96.096.421 menja se u 70.179.671 dinara dez PDV-a. Detaljnije…

JAVNI POZIV – KUPOVINA SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE

10 avgust, 2016 Komentari su zatvoreni

Pomoć namenjena porodicama izbeglih lica za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i jednokratne pomoć namenjenu za građevinski materijal i drugi materijal i/ili opremu potrebnu za adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom može biti dodeljena porodicama izbeglica koja imaju boravište/prebivalište na teritoriji opštine Plandište, uključujući članove njihovog porodičnog domaćinstva, a neophodna im je pomoć za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatna pomoć namenjena za građevinski materijal i drugi materijal i/ili opremu potrebnu za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, sve kako bi poboljšali uslove stanovanja. Detaljnije…

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

8 avgust, 2016 Komentari su zatvoreni

Opštinska uprava opštine Plandište

 objavlјuje

OBAVEŠTENJE
O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Opštinska uprava opštine Plandište, na zahtev nosioca projekta „Re3-produkt“ doo, Plandište, kod Banatplasta bb, sprovela je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, PROJEKTA „Sakuplјanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada“ na kat. parc. br. 940 KO Plandište, Opština Plandište. U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj 501-24/2016-01-IV od 02.08.2016. godine kojim je utvrđeno da je za predmetni projekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, budući da se za navedene karakteristike projekta, uz primenu važećih tehničkih normativa i standarda propisanih za korišćenje i održavanje ove vrste objekata, ne očekuju značajni uticaji na činioce životne sredine u toku korišćenja projekta.
Detaljnije…

“Dobra uprava”

5 avgust, 2016 Komentari su zatvoreni

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pokrenulo je internet sajt „Dobra uprava“ na adresi www.dobrauprava.rs  namenjen informisanju građana o tome kako teče proces reforme javne uprave i obavezna razmena podataka iz službenih evidencija, definisana Zakonom o opštem upravnom postupku.

Ideja je da se na tom interaktivnom sajtu prati razmena podataka iz službenih evidencija, koja je počela 08. juna 2016. godine, na sistemski i sveobuhvatan način, kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou, a građani informišu o svojim pravima u upravnim postupcima i aktivno uključe u nadzor nad radom javne uprave, time i nad njenom ukupnom reformom.

Link za kratak animirani film o novom načinu rada javne uprave https://www.youtube.com/watch?v=q4-q07096Fk

Oglašavanje sirena povodom Dana sećanja na stradanje i progon Srba

4 avgust, 2016 Komentari su zatvoreni

Povodom tragičnog stradanja velikog broja pripadnika srpskog naroda u akciji hrvatske vojske pod nazivom ”Oluja”, Organizacioni odbor Republike Srbije i Republike Srpske za obeležavanje 5. avgusta – Dana sećanja na stradanje i progon Srba, predvideo je između ostalog i oglašavanje sirena na teritoriji Republike Srbije.
Na teritoriji Južno-Banatskog Upravnog okruga, dana 05.08.2016. godine u 12:00 časova oglasiće se sirene davanjem signala za ”prestanak opasnosti”, jednoličan ton u trajanju od 60 sekundi, koji označava prestanak opasnosti (kada se proceni da su sve opasnosti za stanovništvo prestale). Tom prilikom sirene će se oglasiti i na teritoriji opštine Plandište.