Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Obaveštenje o javnom uvidu, javnoj prezentaciji i javnoj raspravi studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

30 jul, 2014 Komentari su zatvoreni

Obaveštava se javnost da je dana 23.07.2014. godine podnet zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, Projekta „Farme brojlera“ čija realizacija se odvija na kat. parc. br 1702 KO Hajdučica, opština Plandište nosioca projekta „Hajdučica“ AD, Valentova 1, Hajdučica.

Saglasno članu 20.stav 1 i 2 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ovaj organ će obezbediti JAVNI UVID u predmetnu studiju o proceni uticaja u prostorijama Opštinske uprave Plandište, u kancelariji br. 6, u periodu  od  31.07.2014. godine do 19.08.2014. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

U skladu sa članom 6. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Službeni glasnik RS» broj 69/05) zainteresovani organi, organizacije i javnost, za vreme trajanja javnog uvida mogu podneti primedbe i mišljenja na studiju o proceni uticaja u pisanom obliku Opštinskoj upravi Plandište.

Javna rasprava biće održana u prostorijama Opštinske uprave, dana 20.08.2014.godine u vremenu od 12.00-14.00 časova.

„Pomoć u kući“

24 jul, 2014 Komentari su zatvoreni

U četvrtak 24.07.2014. godine u maloj sali SO Plandište, potpisan je Ugovor o sprovođenju i finansiranju projekta „Pomoć u kući“, između Opštine Plandište i Centra za socijalni rad Plandište. Opština Plandište će realizaciju Projekta finansirati iz sredstava koje je obezbedilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja, u iznosu od 1.499.998,00 dinara. Realizaciju i sprovođenje Projekta vršiće Centar za socijalni rad opštine Plandište. Kroz ovaj projekat biće zaposleno 6 geronto domaćica koje će pružati usluge pomoći u kući u domaćinstvima starih lica (preko 65 godina) i odraslih invalidnih lica koji žive sami, a koji su nepokretni, ograničeno pokretni ili hronično bolesni, nesposobni da se samoposlužuju. Realizacijom ovog Projekta unaprediće se kvalitet života populacije starih i invalidnih lica u opštini Plandište.

VAŽNO OBAVEŠTENJE

24 jul, 2014 Komentari su zatvoreni
24. jul 2014.
08:00

Konkurs za organizovanje i sprovođenje javnih radova u 2014 godini biće otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi”.

Tekst Konkursa možete preuzeti ovde.
Prijavu možete preuzeti ovde.

Pokreće se otvoreni postupak javne nabavka usluge prevoza učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije Opštine Plandište za školsku 2014/2015

23 jul, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“ 124/12) Opština Plandište, ul. V. Putnika br. 38, Plandište, internet adresa www.plandiste-opstina.rs (u daljem tekstu: Naručilac) poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku podeljenu u partije broj 10/2014 čiji je predmet Javna nabavka usluge Prevoza učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije Opštine Plandište za školsku 2014/2015:

Partija br. 1 Prevoz učenika osnovnih škola sa teritorije Opštine Plandište

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke60130000 – Usluge drumskog putničkog prevoza za posebne namene

Partija br. 2 Prevoz učenika srednjih škola sa teritorije Opštine Plandište

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke60130000 – Usluge drumskog putničkog prevoza za posebne namene

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Predlog liste – ekonomsko osnaživanje izbegličkih porodica

22 jul, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 12. Pravilinika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći broj 9-21/2014-01 od 13.05.2011. godine i na osnovu izveštaja sa terena, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći na teritoriji opštine Plandište za ekonomsko osnaživanje izbeglica na teritoriji opštine Plandište na sednici, održanoj 22. 07. 2014.godine, usvojila je Predlog liste izbegličkih porodica koji su ostvarili pravo na dodelu pomoći za ekonomsko osnaživanje porodice.

Ovde možete pogledati Predlog liste.

Na predlog liste podnosioci zahteva mogu uložiti prigovor Komisiji preko pisarnice u roku od 8 dana od dana objavljivanja predloga liste.

Pokreće se postupak javne nabavke u otvorenom postupku podeljen u partije br. 21/2014

10 jul, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“ 124/12) Opština Plandište, ul. V. Putnika br. 38, Plandište, internet adresa www. plandiste-opstina.rs (u daljem tekstu: Naručilac) poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku podeljenim u partije broj 21/2014 čiji je predmet:

  1. Partija
Realizacija projekta rekonstrukcije propusta na kanalu Kupinik 1 km 12+140,00 – lokalna saobraćajnica Banatski Sokolac – Miletićevo

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke45000000 – Građevinski radovi

 

  1. Partija
Nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji projekta rekonstrukcije propusta na kanalu Kupinik 1 km 12+140,00 – lokalna saobraćajnica Banatski Sokolac – Miletićevo

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke71247000 – Nadzor građevinskih radova

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku  REALIZACIJA PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PROPUSTA NA KANALU KUPINIK 1 km 12+140,00 LOKALNA SAOBRAĆAJNICA BANATSKI SOKOLAC – MILETIĆEVO  I VRŠENJE NADZORA. br. 21/2014 možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku REALIZACIJA PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PROPUSTA NA KANALU KUPINIK 1 km 12+140,00 LOKALNA SAOBRAĆAJNICA BANATSKI SOKOLAC – MILETIĆEVO  I VRŠENJE NADZORA. br. 21/2014 možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o dodatnim pitanjima od 30.07.2014. godine možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije od 30.07.2014. godine možete preuzeti ovde.

 

Izveštaj sa 19. sednice SO Plandište

10 jul, 2014 Komentari su zatvoreni

U ponedeljak 30.06.2014. godine, održana je XIX Redovna sednica Skupštine opštine Plandište, u čijem radu je učestvovalo 19 odbornika. Sednicom, kojoj su prisustvovali predsednik opštine Milan Selaković i zamenik predsednika, Endre Sabo,  predsedavao je predsednik SO, Rade Klašnja. Odbornici su raspravljali i odlučivali o ukupno 12 tačaka dnevnog reda. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, prva naredna tačka bila je predlog Strategije održivog razvoja Opštine Plandište za period 2014-2020. godine. Strategija predstavlja krovni dokument za razvoj Opštine u narednih 7 godina. Detaljnije…

OBAVEŠTENJE

3 jul, 2014 Komentari su zatvoreni

Opštinska uprava opštine Plandište objavljuje OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE  POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU. Opštinska uprava opštine Plandište, na zahtev nosioca projekta preduzeća JP„SRBIJAGAS“ Novi Sad, sprovela je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, PROJEKTA PRIKLJUČNOG GASOVODA I PRIMOPREDAJNE STANICE „VELIKA GREDA“ (RN 211-13), na kat.par br. 1223/3, 1224/1, 1225/1 i 1226/1 KO Velika Greda, na teritoriji opštine Plandište. Detaljnije…

Uređenje i revitalizacija parka Jagodić

27 jun, 2014 Komentari su zatvoreni

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova odobrio je 120.000 dinara Opštini Plandište za uređenje Parka Jagodić po osnovu Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala Selo sa razlednice. Opština će izdvojiti 200.000 dianara od sredstava naknade za unapređenje i zaštitu životne sredine. Park porodice Jagodić na salašu Jagodić je značajno prirodno dobro koji se prostire na površini od 8,6 hektara. Od starih stabala prisutno je nekoliko stabala crnih oraha, gledičije, crvenolisnih javora, hrastova lužnjaka i slično. Detaljnije…

Javna rasprava o Strategiji održivog razvoja

24 jun, 2014 Komentari su zatvoreni

U ponedeljak 23. juna u sali Skupštine opštine Plandište održana je javna rasprava o Strategiji održivog razvoja opštine Plandište za period 2014-2020  godine. Na javnoj raspravi učestvovali su zainteresovani građani opštine Plandište. Nakon uvodnog obraćanja predsednika opštine Milana Selakovića, prisutnima se obratio kordinator strategije Rade Surla, koji je opisao celokupan postupak i tok izrade, kao i sadržinu Strategije. Posebno je podvukao participativan pristup izradi ovog dokumenta gde je učestvovalo preko 100 građana, preduzetnika, javnih ustanova i preduzeća, nevladinih organizacija, udruženja … Detaljnije…