Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti podeljene u partijama br. 26/2014

2 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“ 124/12) Opština Plandište, ul. V. Putnika br. 38, Plandište, internet adresa www. plandiste-opstina.rs (u daljem tekstu: Naručilac) poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti podeljenim u partije broj 26/2014 čiji je predmet:

 

 1.  Partija Investiciono održavanje objekata

mesnih kancelarija u opštini

Plandište

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke –45200000 – Radovi na

objektima ili delovima objekata visokogradnje i niskogradnje

2.  Partija Nadzor nad Investicionim

održavanjem objekata mesnih kancelarija u opštini Plandište

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke –71247000 – Nadzor građevinskih radova

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

 

NAJAVA 66.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

1 oktobar, 2014 Komentari su zatvoreni

Nova, 66. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 03.10.2014. godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća nalazi se ukupno 5 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sednice, većnici će prvo razmatrati Predlog Komisije za dodelu subvencija i Opštini Plandište povodom objavljenog Javnog konkursa za dodelu subvencija za početna investiciona ulaganja u 2014-2016. godini. Sledi, kao treća tačka, Predlog Zaključka o sprovođenju aktivnosti “Poklon paket za decu” u cilju osnaživanja porodice i poboljšanja položaja dece povodom Dečije nedelje u Opštini Plandište. Pretposlednja i poslednja tačka dnevnog reda su Zahtevi i molbe građana, uduženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.

UREĐEN PARK JAGODIĆ

30 septembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Projekat „Park Jagodić“ razvijen je u okviru procesa turističkog statusiranja opštine koja nedovoljno afirmiše svoje turističke potencijale, dvorce, parkove i verske objekte. Projekt je finansirao Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Opština Plandište. Ukupna vrednost projekta je 320.000,00 dinara.
Prvi korak u realizaciji projekta bio je da se ustanovi postojeće “nulto“ stanje, uključujući identifikaciju svih problema. Na osnovu snimljenog stanja razvijen je  i realizovan ovaj projekat.

Postignuti su planirani  rezultati: Detaljnije…

IZVEŠTAJ SA 20. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

26 septembar, 2014 Komentari su zatvoreni

U radu poslednje,  20. sednice  Skupštine opštine Plandište koja je održana danas (petak) 26.09.2014.godine, učestvovalo je 19 odbornika. Na sednici kojom je predsedavao predsednik, Rade Klašnja, prisustvovali su predsednik opštine, Milan Selaković, zamenik predsednika, Endre Sabo i poslanik u Skupštini APV,  Zoran Tanasković. Na dnevnom redu 20. sednice SO Plandište bilo je ukupno 10 tačaka. Pre početka sednice, odbornici su minutom ćutanja odali poštu preminulom članu Opštinskog veća, Lajošu Moricu.

Detaljnije…

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br. 22/2014

23 septembar, 2014 Komentari su zatvoreni

     Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zaineterosavane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti radova „Radovi na obeležavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u svim naseljenim mestima opštine Plandište“, broj JNMV 22/2014, interni br. 4-142/2014-02-IV  u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

 

NAJAVA 20.SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

19 septembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Nova, 20.sednica Skupštine  opštine Plandište zakazana je za petak, 26.09.2014.godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice SO Plandište  nalazi se ukupno 10 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sednice, odbornici će prvo raspravljati o Izveštaju o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2014.godinu u period januar-jun 2014.godine. Slede, Predlog Odluke o izmeni Odluke o visini zakupnine za poslovni prostor, pa Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Plandište. Detaljnije…

IZVEŠTAJ SA 65.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

19 septembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Poslednja,  65. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je 19.09.2014. godine. Sednici kojom je predsedavao predsednik Opštinskog veća, Milan Selaković, prisustvovali su svi većnici. Sednica je počela minutom ćutanja i odavanjem pošte preminulom članu Opštinskog veća, Lajošu Moricu iz Jermenovaca. Na predlog predsednika, predloženi dnevni red je dopunjen sa dve tačke, Predlogom Rešenja o obrazovanju stručne komisije za izradu Godišnjeg  programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog i Predlogom 4. izmene Plana javnih nabavki za 2014. godinu, tako da je dnevni red ukupno imao 12 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa 63. i 64. sednice, većnici su  raspravljali o Utvrđivanju Predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o visini zakupnine za poslovni prostor. Razlog za donošenje ove Odluke je preporuka Revizorskog tima, koji je izvršio eksternu reviziju poslovanja budžeta Opštine za 2013. godinu, da se ukine Odredba o odluci kojom je utvrđeno da se vrednost zakupnine za objekte u vlasništvu Opštine, može umanjiti za 25% od utvrđene cene kada se zakupnina uplati unapred za 6 meseci. Detaljnije…

JAVNI POZIV – VIKEND KARTE

19 septembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 13. stava 1. Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br.16/2012), a u skladu sa Rešenjem o utvrđivanju visine regresiranja troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji povremeno/vikendom putuje od mesta stanovanja do mesta škole za period oktobar-decembar 2014. Godine broj 451-24/2014-III od 19. 09. 2014. godine, Opštinska uprava opštine Plandište, raspisuje Javni poziv za dodelu pomoći za finansiranje dela troškova prevoza učenika srednjih škola sa područja opštine plandište koji povremeno/vikendom putuju. Pravo na učešće po ovom pozivu imaju svi redovni učenici srednjih škola sa područja opštine Plandišta koji POVREMENO/VIKENDOM putuje od  mesta stanovanja do mesta škole.Prijava na Poziv za dodelu pomoći–regresa sa dokumentacijom dostavlja se do 4. oktobra 2014.godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Prijave se podnose neposredno Opštinskoj upravi Plandište, Pisarnici, ili putem pošte na adresu Opštinska uprava Plandište, V. Putnika 38. 26360 Plandište, sa naznakom „za regersiranje vikend karata“.

Pun tekst Javnog poziva možete pogledati ovde.

UDŽBENICI I ŠKOLSKI PRIBOR ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNOSTI

18 septembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošlјavanje i ravnopravnost polova i Opština Plandište obezbedili su 200.000,00 dinara za finansiranje nabavke udžbenika i školskog pribora učenika romske nacionalnosti uzrasta od 5 do 8 razreda .

Projekat je implementirala Osnovna škola „Dositej Obradović“ iz Plandišta za  64 učenika. Cilј projekta je smanjivanje stope osipanja, napuštanja obrazovnog procesa učenika romske nacionalnosti, unapređenje dostupnosti obrazovanja, motivacija za završetak osnovne škole i nastavak školovanja.

NAJAVA 65.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

17 septembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Nova, 65.sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 19.09.2014.godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća nalazi se ukupno 10 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa 63. i 64. sednice Opštinskog veća, većnici će prvo raspravljati o Utvrđivanju Predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o visini zakupnine za poslovni prostor. Slede, Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Plandište, Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Javnog komunalnog preduzeća „Polet“ Plandište o promeni cene komunalnih usluga, pa Predlog Zaključka o pristupanju izradi Strategije razvoja socijalne zaštite u Opštini Plandište za period 2015-2020.godine, Predlog Rešenja o utvrđivanju visine regresiranih troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji svakodnevno putuju od  mesta stanovanja do  mesta škole za period oktobar-decembar 2014.godine. Na dnevnom redu 65.sednice Opštinskog veća, kao sedma tačka, planiran je Predlog Rešenja o utvrđivanju visine regresiranja troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji povremeno/vikendom putuju od mesta stanovanja do mesta škole za period oktobar-decembar 2014.godine. Osma tačka dnevnog reda je Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za dodelu materijalne pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište. Pretposlednja i poslednja tačka dnevnog reda su Zahtevi i molbe građana, uduženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.