Početna
Zvanična prezentacija opštine Plandište

NAJAVA 75. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

19 decembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Nova, 75. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za utorak, 23.12.2014.godine.  Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća nalazi se ukupno 15 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa  74. sednice, većnici će prvo  utvrđivati Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2014. godinu (treći dopunski budžet). Slede tačke,Utvrđivanje Predloga Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2015. godinu, Utvrđivanje Predloga Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Utvrđivanje Predloga Odluke o sahranjivanju i grobljima. Nakon toga, većnici će razmatrati programe rada i finansijske planove ustanova i javnog preduzeća čiji je osnivač Opština Plandište za 2015. godinu i to: Program  poslovanja JKP “Polet” Plandište za 2015. godinu, Godišnji plana rada Predškolske ustanove “Srećno detinjstvo” Plandište za radnu 2014/2015 godinu i Finansijski plan Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za 2015. godinu, Program rada i Finansijski plan Kulturno-obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište za 2015. godinu, Program rada i Finansijski plan Narodne biblioteke Plandište za 2015. godinu, Plan i programa rada i Finansijski plan  poslovanja Istorijskog arhiva Bela Crkva za period od 01.01. do 31.12.2015. godine, Program rada i Plan rashoda Doma zdravlja „1. oktobar“ Plandište za 2015. godinu, Program rada i Finansijski plana Centra za socijalni rad Plandište za 2015. godinu, i Osnove programskih aktivnosti, Kalendar aktivnosti i Finansijski plan Crvenog krsta Plandište za 2015. godinu. Pretposlednja i poslednja tačka dnevnog reda predstojeće 75. sednice Opštinskog veća su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.

IZVEŠTAJ SA 74. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

13 decembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Poslednja, 74. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u petak, 12.12.2014.godine. Na dnevnom redu  sednice Opštinskog veća, kojom je predsedavao predsednik, Milan Selaković i u čijem radu je učestvovalo 8 većnika,  bilo je ukupno 8 tačaka. Nakon usvajanja zapisnika sa 71, 72. i 73. sednice Opštinskog veća, većnici su nakon razmatranja utvrdili Predlog Strategije razvoja socijalne zaštite u Opštini Plandište za period od 2015. do 2020.godine, kao i Predlog Odluke o usvajanju Strategije. Detaljnije…

Javni uvid Nacrta Odluke o izmeni odluke o lokalnim komunalnim taksama

12 decembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 56. stav 1. i člana 63. Poslovnika o radu Opštinskog veća Opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište”, broj 9/2012 i 15/2013), Opštinsko veće Opštine Plandište na sednici održanoj dana 12.12.2014. godine donelo je ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU I UPUĆIVANJU NA JAVNI UVID NACRTA ODLUKE O IZMENI ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA

  1. UTVRĐUJE SE Nacrt Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama.
  2. Nacrt Odluke stavlja se na javni uvid.
  3. Javni uvid u Nacrt Odluke može se izvršiti do 18.12.2014. godine.
  4. Nacrt Odluke objaviće se na internet prezentaciji Ogaptine Plandište OVDE.

Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke i u prostorijama Opštinske uprave Opštine Plandište, Plandište, Vojvode Putnika br. 38, kancelarija br. 5 u Odeljenju za privredu, finansije, planiranje i građenje, Odsek za lokalnu poresku administraciju, svakog radnog dana od 08,00 do 13,00 časova. Primedbe i sugestije sa javnog uvida dostavljaju se u pisanoj formi Odeljenju za privredu, finansije, planiranje i građenje, Služba za lokalnu poresku administraciju do 18.12.2014. godine.

Javni uvid Nacrta Odluke o budžetu opštine Plandište za 2015. godinu

12 decembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka 1. („Službeni list Opštine Plandište”, broj 16/2008 i 17/2012) i člana 56. stav 1. i člana 63. Poslovnika o radu Opštinskog veća Opštine Plandište („Službeni list Opštine Plandište”, broj 9/2012 i 15/2013), Opštinsko veće Opštine Plandište na sednici održanoj 12.12.2014. godine donelo je ZAKLJUČAKO UTVRĐIVANJU I UPUĆIVANJU NA JAVNI UVID NACRTA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PLANDIŠTE ZA 2015. GODINU

  1. UTVRĐUJE SE Nacrt Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2015. godinu.
  2. Nacrt Odluke stavlja se na javni uvid.
  3. Javni uvid u Nacrt Odluke može se izvršiti do 18.12.2014. godine.
  4. Nacrt Odluke možete pogledati na internet prezentaciji Opštine Plandište OVDE.

Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke i u prostorijama Opštinske uprave Opštine Plandište, Plandište, Vojvode Putnika br. 38, u Odeljenju za privredu, finansije, planiranje i građenje, Odsek za privredu i finansije, svakog radnog dana u vremenu od 08,00 časova do 13,00 časova. Primedbe i predlozi sa javnog uvida dostavljaju se u pisanoj formi Odeljenju za privredu, finansije, planiranje i građenje, Odsek za privredu i finansije do 18.12.2014. godine.

Pokreće se postupak javne nabavke male vrednosti br 05-02/2014

11 decembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara „Nabavka opreme za elektronsko glasanje (audio oprema)“, JNMV 05-02/2014, interni br. 4-209/2014-02-IV u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.
Predmet JNMV
 / „Nabavka opreme za elektronsko glasanje (audio oprema)“za potrebe naručioca, redni broj JN 05-02/2014.
Vrsta postupka:
Javna nabavka male vrednosti; Vrsta predmeta nabavke: dobra- „Nabavka opreme za elektronsko glasanje ( audio oprema)“;

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

NAJAVA 74.SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

10 decembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Nova, 74. sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 12.12.2014.godine. Na dnevnom redu predstojeće sednice Opštinskog veća nalazi se ukupno 8 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa 71. 72. i 73. sednice, većnici će prvo razmatrati i utvrditi Predlog Strategije razvoja socijalne zaštite u Opštini Plandište za period od 2015. do 20120.godine, kao i Predlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja socijalne zaštite u Opštini Plandište za period 2015.do 2020.godine. Slede tačke: Utvrđivanje i stavljanje na Javni uvid Nacrta Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2015. godinu, Utvrđivanje i stavljanje na Javni uvid Nacrta Odluke o lokalnim komunalnim taksama, Izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog fonda u period 01.01.-31.10.2014.godine – sredstva za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Plandište i Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Plandište za 2015.godinu. Pretposlednja I poslednja tačka predstojeće sednice Opštinskog veća opštine Plandište su zahtevi i molbe građana, uduženja i drugih pravnih lica i tekuća pitanja.

KONAČNA LISTA KORISNIKA MATERIJALNE POMOĆI STUDENATA

10 decembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Na osnovu člana IX  Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za dodelu materijalne pomoći studentima broj: 612-29/2014-III od 25.09.2014. godine, Komisija za dodelu materijalne pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište, na sednici održanoj 08.12.2014. godine, donela je O D L U K U o konačnoj listi korisnika materijalne pomoći studenata sa teritorije opštine Plandište.
Konačnu listu možete pogledati ovde.

JAVNA RASPRAVA – STRATEGIJA RAZVOJA SOCIJALNE ZAŠTITE

1 decembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Poštovani, sa zadovoljstvom Vas pozivamo da uzmete aktivno učešće u Javnoj raspravi u okviru procesa izrade STRATEGIJE RAZVOJA SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PLANDIŠTE za period 2015 – 2020. Pred Vama se nalazi Nacrt teksta STRATEGIJE RAZVOJA SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PLANDIŠTE za period 2015 – 2020. U nameri da obezbedimo što sadržajniji dokument, u toku izrade smo u velikoj meri sarađivali sa predstavnicima javnog, privatnog i nevladinog sektora, te smo tako, uvažavajući njihove predloge, došli do ove faze. Sada Vas molimo da sa pažnjom pročitate dokument i date Vaše eventualne predloge/sugestije za izmene i dopune. Javni uvid trajaće 8 dana, zaključno sa 09.12. 2014. godine, a Vaše predloge možete slati u pismenoj formi, na e-mail adresu: olga.dimitrovski@plandiste-opstina.rs.

Nacrt teksta STRATEGIJE RAZVOJA SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PLANDIŠTE za period 2015 – 2020 možete preuzeti ovde.

Obrazac za predloge možete preuzeti ovde.

IZVEŠTAJ SA 22.SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

28 novembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Poslednja, 22.sednica SO Plandište održana je u četvrtak, 27.11.2014.godine. Na dnevnom redu poslednje  sednice SO Plandište bilo je ukupno 16 tačaka. U radu sednice kojom je predsedavao predsednik SO, Rafe Klašnja, učestvovao je 21 odbornik. Nakon usvajanja predloženog dnevnog reda, odbornici su prvo glasali za usvajanje Zapisnika sa 21.sednice. Usledilo je razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2014.godinu u period januar-septembar 2014.godine.U okviru ove tačke, izvestilac je rekao da je to redovan izveštaj o  korišćenju budžetskih sredstava. Detaljnije…

PREDLOG LISTE KORISNIKA MATERIJALNE POMOĆI ZA STUDENTE ŠKOLSKA 2014/2015 godina

26 novembar, 2014 Komentari su zatvoreni

Komisija za dodelu materijalne pomoći studentima sa teritorije opštine Plandište, na sednici održanoj 26.11.2014. godine utvrdila je predlog liste korisnika – studenata koji ispunjavaju uslove.

Listu možete pogledati na oglasnoj tabli opštine i mesnih kancelarija, a možete je pregledati i ovde.

Na predlog liste korisnika podnosilac zahteva može uložiti prigovor komisiji preko pisarnice opštine u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste odnosno do 04.12.2014. do 12:00h.