Dvadesetdeveta sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za ponedeljak, 30.01.2017. godine. Na dnevnom redu 29. sednice Opštinskog veća ukupno je 13 tačka. Nakon usvajanja zapisnika sa 27. i 28. sednice Opštinskog veća slede, Utvrdjivanje Predloga Odluke o izmena i Osnivačkog akta Javnog preduzeća “Polet” Plandište, utvrdjivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na izmene Statuta Javnog preduzeća “Polet” Plandište, utvrdjivanje Predloga Odluke o izmeni Odluke o organizacija Opštinske uprave Opštine Plandište. Nakon toga većnici će razmatrati Predlog Pravilnika o organizacija i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Opštine Plandište, Predlog Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi gradjana u Opštini Plandište kao i Predlog Zaključka o pokretanju postupka za finansiranje programa i projekata u oblasti sporta u Opštini Plandište za 2017. godinu. Na dnevnom redu nove, 29. Sednice Opštinskog veća opštine Plandište je i Predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine Plandište za 2017. godinu, Predlog Plana javnih nabavki za 2017. godinu, Predlog Izveštaja o korišćenju budžetskog fonda u 2016. godini – sredstva za finansiranje unapredjenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Plandište i Predlog Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Plandište za 2017. godinu. Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica a nakon toga i tekuća pitanja.