ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ И ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ У ВИДУ НАБАВКЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ ДРУГОГ МАТЕРИЈАЛА

Комисија за избор корисника за доделу помоћи избеглицама на територији општине Пландиште, за куповину сеоских кућа са окућницом и грађевински или други материјал и опрему потребну за поправку, адаптацију или опремање предметне сеоске куће са окућницом, дана...

Коначнa листa студената – кандидата корисника новчане помоћи

На основу члана 6. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу новчане помоћи студентима број: 612-13/2018-II од 10.10.2018.године, Комисија за доделу новчане помоћи студентима са територије општине Пландиште на седници одржаној дана...

Одржан други тематски семинар у оквиру пројекта BANATSMART

Одржан други тематски семинар у оквиру пројекта BANATSMART Дана 29. новембра 2018. године на простору Туристичког комплекса „Мркшићеви салаши“ у Српском Итебеју, одржан је други, од укупно три пројектом планирана семинара под називом „Енергија из обновљивих извора и...

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину

На основу члана 42. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010,  101/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013,  63/2013  –  испр.,  108/2013,  142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), 64. став 1. тачка 1. Статута општине...

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама

На основу члана 64. став 1. тачка 1. Статута општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1. и члана 63. Пословника о раду  Општинског већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште”, број 9/2012 и... 

Број становника у општини Пландиште

Површина (у квадратним километрима)