ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 28/2018 – НАБАВКА ДРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ПОТРЕБЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива  понуђаче да...

ОБАВЕШТЕЊЕ О СУЗБИЈАЊУ КОМАРАЦА

Дана  15.08.2018. године   ПРЕДУЗЕЋЕ “ЕКО-САН” д.о.о Земун ОБАВИЋЕ ЗАПРАШИВАЊЕ ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА СА ЗЕМЉЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ (сва насељена места)   ТРЕТМАН ЋЕ СЕ ОБАВИТИ, ЗАВИСНО ОД ВРЕМEНСКИХ УСЛОВА, У ТЕРМИНУ ИЗМЕЂУ 19 И 23 САТА, А...

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 26/2018 – Набавка електричне енергије

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл....

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“број :61/2006, 65/2008, 41/2009 и 112/2015) и члана 15. тачка 21. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“ број: 16/2008, 17/2012 и 3/2015), а уз сагласност...

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 27/2018 – ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у  даљем  тексту: Наручилац- корисник  буџетских  средстава), позива  понуђаче да... 

Број становника у општини Пландиште

Површина (у квадратним километрима)