Autor: tatjana

KONKURS za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2020. godini

Na osnovu članova 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16-autentično tumačenje), članova 87, 95, 96. i 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (”Službeni glasnik RS” br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 16/16 i 8/17), člana 59. Statuta opštine Plandište („Službeni list opštine Plandište“ br. 30/2018), člana 8. Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu („Sl.list opštine Plandište“, br. 37/2019) i Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00216/2019-01 od 26.12.2019.  godine, Predsednik opštine Plandište raspisuje K O N K U R S za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2020. godini   Komletan tekst Konkursa možete pogledati ovde. Prijavu za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja možete preuzeti ovde. Budžet projekta možete preuzeti ovde. Rešenje o obrazovanju stručne komisije za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja možete preuzeti ovde. Rešenje o dodeli sredstava iz budžeta opštine Plandište za projekte kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja za 2020. godinu možete preuzeti ovde....

Opširnije

IZVEŠTAJ SA 34. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

USVOJEN BUDŽET OPŠTINE ZA 2020. Poslednja, 34. sednica Skupštine opštine Plandište održana je krajem decembra, 20.12.2019. godine. Na dnevnom redu sednice kojom je predsedavao predsednik Skupštine opštine Plandište, Endre Sabo, bilo je ukupno 34 tačke. Odbornici su prvo razmatrati i usvajati Predlog Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. Godinu koji je uvećan u odnosu na prethodnu i iznoi 550. 203.123. Najveći prihodi su transferi sa viših nivoa vlasti, od poreza na dohodak, dobiti i kapitalnoih dobara, od prihoda od imovine i poreza na imovinu. Iz budžeta Opštine će u 2020.godini preko 100 miliona dinara,  biti uloženo u investicije. Budžet jer jednoglasno usvjen nakon javne rasprave koja je bila otvorena u periodu 18.11.2019.-03.12.2019.godine. Nakon toga odbornici su razmatrali i usvojili Odluku o kontroli prijema i realizacije donacija opštine Plandište,  Odluke o obavljanju delatnosti dimničarskih usluga, Odluke o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima  i Odluku o izmeni Odluke o obezbeđivanju javnog osvetljenja kao i  Odluku o izmeni Odluke o javnim parkiralištima i Odluku o izmeni Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene. Odbornici su na 34.sednici razmatrali Godišnji program poslovanja JP „Polet“ Plandište za 2020. godinu. U okviru ove tačke je rečeno da su planirani prihodi za 2019.godinu bili u iznosu od 257.200.000,00 dinara a da je realizovano 265.182.000,00  hiljada dinara. U narednoj godini ciljevi poslovanja JP“Polet“ Plandište su i dalje, pouzdano snabdevanje kupaca zemnim gasom i pijaćom vodom, u skladu...

Opširnije

NAJAVA 134. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PLANDIŠTE

Nova, 134 sednica Opštinskog veća opštine Plandište zakazana je za petak, 27.12.2019. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 7 tačaka. Posle usvajanja zapisnika sa 132. i 133. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici će prvo razmatrati i utvrđivati Predlog Poslovnika Opštinskog veća opšine Plandište a nakon toga i Predlog Rešenja o utvrđivanju visine regresiranja troškova redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji svakodnevno putuju od mesta staovanj do mesta škole za period januar-jun 2020. godine. Predlog Rešenja o utvrđivanju visine regresiranja troškova redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji povremeno/vikendom putuju od mesta stanovanja do mesta škole za period januar –jun 2020.godine kao i Predlog Rešenja o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi „Srećno detinjstvo „ Plandište za 2020.godinu. Pretpodlednja i oslednja tačka su Zahtevi i molbe građana, udurženja i drugih pravnih lica i tekuća...

Opširnije

POSLOVNIK LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA ZA OPŠTINU PLANDIŠTE ZA PERIOD OD 2017. DO 2021. GODINE

Na osnovu člana 44. stav 2. Statuta opštine Plandište (,,Službeni list opštine Plandište” broj 30/2018), člana 64. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine opštine Plandište (,,Službeni list opštine Plandište” broj 19/2008 i 10/2015) i tačke 4. Rešenja o obrazovanju Lokalnog antikorupcijskog saveta za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana („Službeni list opštine Plandište“, broj 28/2018), Lokalni antikorupcijski savet za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Plandište za period 2017.-2021.godine, na prvoj sednici održanoj dana, 05.12.2019.godine, donosi POSLOVNIK LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA ZA OPŠTINU PLANDIŠTE ZA PERIOD OD 2017. DO 2021.GODINE   Kompletan tekst Pravilnika možete pogledati...

Opširnije

NAJAVA 34. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

Nova, 34. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za petak, 20.12.2019. godine. Za dnevni red predstojeće sednice predloženo je 35 tačaka. Odbornici će prvo razmatrati i usvajati Predlog Odluke o budžetu opštine Plandište za 2020. godinu a onda i Predlog Odluke o kontroli prijema i realizacije donacija opštine Plandište, Predlog Odluke o obavljanju delatnosti dimničarskih usluga, Predlog Odluke o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima i Predlog Odluke o izmeni Odluke o obezbeđivanju javnog osvetljenja, Predlog Odluke o izmeni Odluke o javnim parkiralištima i Predlog Odluke o izmeni Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene. Odbornici će  će na narednoj sednici razmatrati Godišnji program poslovanja JP „Polet“ Plandište za 2020. godinu kao i Program rada Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2020. Godinu a nakon toga Plan i programa rada i Finansijski plan Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište za 2020.godinu, Narodne biblioteke Plandište, Doma zdravlja „1. oktobar“ Plandište, Centra za socijalni rad Plandište i Osnovu programskih aktivnosti i Finansijskog plana Crvenog krsta Plandište, za  2020. Na dnevnom redu predstojeće, 34 sednice SO Plandište je i Razmatranje Finansijskog plana Osnovne škole „Dositej Obradović“ Plandište,  Osnovne škole „Jovan Sterija Popović“ Velika Greda i Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ Hajdučica za 2020. i pazmatranje Finansijskog plana Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište, takođe za 2020.godinu. Nakon toga, odbornici će rzzmatrati i odlučivati o Planu rada i Finanijskom planu za MZ Banatski Sokolac, MZ Barice, MZ...

Opširnije

Arhiva: