U skladu sa članovm 28. Zakona o komunalnim delatnostima (Sl. Glasnik RS 88/2011 i 104/2016), Javno preduzeće “Polet” Plandište podnosi zahtev za davanje saglasnosti od strane osnivača na uvođenje cene komunalne usluge – nakande za vodomere u skladu sa članom 27. stav 3. Odluke o javnom vodovodu (Sl. list Opštine Plandište bt. 10/2015).

Kompletan tekst Zahteva možete pogledati ovde.