Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, број 93/2014 и 22/2015) који је усвојен августа 2014. године, предвиђено је да од 01. марта 2017. године, у градовима и општинама за чије су подручје изабрани јавни бележници, послови овере потписа, рукописа и преписа пређу у њихову искључиву надлежност.

Како општина Пландиште има изабраног јавног бележника, послови овере из преходног става вршиће се искључиво у његовој надлежности.
Јавни бележник у општини Пландиште се налази у Пландишту, ул.Војводе Путника број 46 (први спрат).