УСВОЈЕН ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Последња, 16. седница Скупштине општине Пландиште којом је председавао председник СО Пландиште, Ендре Сабо, на дненом реду је имала 18 тачака.

Одборници Скупштине општине Пландиште су прво разматрали Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2017. годину у периоду јануар-јун 2017. године а затим су једногласно усвојили Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2017.годину (трећи допунски буџет). У оквиру ове тачке речено је да су предвиђени укупни приходи у износу од 540.279.476,00 динара и то од пореза на доходак, добит и капитална добра, од пореза на имовину, пореза на добра и услиге, донације од међународних организација, трансфера од других нивоа власти, прихода од имовине, прихода од продаје добра и услуга, новчане казне и одузете имовинске користи, мешовитих и неодређених прихода и меморандумских ставки за рефундацију расхода.

На последњoј сеници СО Пландиште усвојен је и Закључак о усвајању Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште за период од 2017. до 2021. године. У оквиру ове тачке је речено да је ЛАП био на јавној расправи у току које је предложена и прихваћена допуна у делу рокова и одговорних субјеката у областима Јачање интерних механизама финансијске контроле и Јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације Јединице локалне самоуправе.

Одборници су усвојили и Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему општине Пландиште за 2017. годину као и Одлуку о социјалној заштити општине Пландиште која садржи пет делова, уводне одредбе, услуге социјалне заштите, материјалу подршку , унапређење социјалне заштите и прелазне и завршне одредбе.

На 16. седници СО Пландиште усвојене су и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама, Одлука о покретању иницијативе за успостављање сарадње и удруживање са градовима и општинама у сливу Горњи Дунав- леве притоке- Банатски водотоци, Одлука о висини закупнине за пословни простор и Одлука о грађевинском земљишту. Такође,одборници су усвојили Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште за 2017.годину, Програм коришћења средстава од наплате накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште за 2017.годину као и Решење о давању сагласности Јавном предузећу „Полет“ Пландиште за отуђење средстава у јавној својини.

На последњој седници Скупштине општине Пландиште одборници су једногласно усвојили Правилник о коришћењи службених мобилних телефона, Решење о разрешењу два члана Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, Решење о именовању два члана Школског одбора Оновне школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, као и Решење о разрешењу и избору члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.

Последња тачка дневног реда била су одборничка питања.