USVOJEN TREĆI REBALANS BUDŽETA

Poslednja, 16. sednica Skupštine opštine Plandište kojom je predsedavao predsednik SO Plandište, Endre Sabo, na dnenom redu je imala 18 tačaka.

Odbornici Skupštine opštine Plandište su prvo razmatrali Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2017. godinu u periodu januar-jun 2017. godine a zatim su jednoglasno usvojili Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Plandište za 2017.godinu (treći dopunski budžet). U okviru ove tačke rečeno je da su predviđeni ukupni prihodi u iznosu od 540.279.476,00 dinara i to od poreza na dohodak, dobit i kapitalna dobra, od poreza na imovinu, poreza na dobra i uslige, donacije od međunarodnih organizacija, transfera od drugih nivoa vlasti, prihoda od imovine, prihoda od prodaje dobra i usluga, novčane kazne i oduzete imovinske koristi, mešovitih i neodređenih prihoda i memorandumskih stavki za refundaciju rashoda.

Na poslednjoj senici SO Plandište usvojen je i Zaključak o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Plandište za period od 2017. do 2021. godine. U okviru ove tačke je rečeno da je LAP bio na javnoj raspravi u toku koje je predložena i prihvaćena dopuna u delu rokova i odgovornih subjekata u oblastima Jačanje internih mehanizama finansijske kontrole i Jačanje mehanizama građanskog nadzora i kontrole u procesu planiranja i realizacije Jedinice lokalne samouprave.

Odbornici su usvojili i Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu opštine Plandište za 2017. godinu kao i Odluku o socijalnoj zaštiti opštine Plandište koja sadrži pet delova, uvodne odredbe, usluge socijalne zaštite, materijalu podršku , unapređenje socijalne zaštite i prelazne i završne odredbe.

Na 16. sednici SO Plandište usvojene su i Odluke o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama, Odluka o pokretanju inicijative za uspostavljanje saradnje i udruživanje sa gradovima i opštinama u slivu Gornji Dunav- leve pritoke- Banatski vodotoci, Odluka o visini zakupnine za poslovni prostor i Odluka o građevinskom zemljištu. Takođe,odbornici su usvojili Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Plandište za 2017.godinu, Program korišćenja sredstava od naplate naknade za korišćenje mineralnih sirovina na području opštine Plandište za 2017.godinu kao i Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću „Polet“ Plandište za otuđenje sredstava u javnoj svojini.

Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Plandište odbornici su jednoglasno usvojili Pravilnik o korišćenji službenih mobilnih telefona, Rešenje o razrešenju dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Sterija Popović“ Velika Greda, Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora Onovne škole „Jovan Sterija Popović“ Velika Greda, kao i Rešenje o razrešenju i izboru člana Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose.

Poslednja tačka dnevnog reda bila su odbornička pitanja.