УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ТРЕЋЕГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА

Последња 51. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је у петак, 29.09.2017. године.

Већници су после усвајања записника са последњe 3 седнице, прво разматрали Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2017.годину у периоду јануар-јун 2017. године а затим су утврдили Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2017. годину (трећи допунски буџет). У оквиру ове тачке је речено да су Трећом ребалансом предвиђени укупни приходи од 540.279.476,00 динара и то до пореза на доходак, добит и капитална добра, пореза на имовину, пореза на добра и услуге, донације од међународних организација, трансфера од других нивоа власти, прихода од имовине, прихода од продаје добра и услуга, новчане казне и одузете имовинске користи и мешовитих и неодређених прихода.

На 51. седници Општинског већа, утврђен је и Предлог Закључка о усвајању Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште за период од 2017. до 2021. године. У оквиру ове тачке је речено да је циљ усвајања и примене ЛАП-а транспарентан рад органа општине и јавног предузећа као и транспрентно креирање и трошење буџета и адекватан одговор цивилног друштва и медија на копрупцију.

На последњој седници Већа, утврђен је и Предлог Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему општине Пландиште за 2017. годину и Предлог Одлуке о одређивању матичних подручја на територији општине Пландиште.

Чланови Општинског већа општине Пландиште су утврдили и Предлог Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште, Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама, Предлог Одлуке о покретању иницијативе за успостављање сарадње и удруживање са градовима и општинама у сливу Горњи Дунав – леве притоке – Банатски водотоци, Предлог Одлуке о висини закупнине за пословни простор, Предлог Одлуке о грађевинском земљишту, Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште за 2017. годину о Предлог Програма коришћења средстава од наплате накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште за 2017. годину. Разматран је и усвојен и Предлог Решења о давању сагласности Јавном предузећу „Полет“ Пландиште за отуђење средстава у јавној својини.

На дневном реду 51. седнице Општинског већа општине Пландиште били су и предлози Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Пландиште, Конкурса за новчану помоћ студентима са подручја општине Пландиште за школску 2017/2018. годину као и Предлог Закључка о утврђивању Прелиминарног програма расподеле средстава у области спорта из буџета општине за 2018. годину.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и текућа питања.