Utvrđen Pravilnik o korišćenju mobilnih telefona

Poslednjom, 48. sednica Opštinskog veća opštine Plandište koja je održana u petak, 08.09.2017. godine, predsedavao predsednik Opštine Jovan Repac. Na dnevnom redu je bilo ukupno 6 tačaka.

Posle usvajanja zapisnika sa poslednje sednice, većnici su prvo razmatrali i utvrdili Predlog Pravilnika o korišćenju mobilnih telefona kojim je definisano ko ima pravo na dodelu i korišćenje mobilnih telefona, novčani limit i obaveze korisnika. Nakon toga, razmatran je i Predlog Zaključka o usvajanju Devete izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu. U okviru ove tačke je rečeno da se Dopuna Plana Javnih nabavki odnosi na novu nabavku koja se odnosi na stručni nadzor nad radovimana rehabilitaciji kolovoza u ulici Obilićevoj od Vojvode Putnika do Pašnjačke ulice u Plandištu. Izmena Plana javnih nabavki se odnosi na procenjenu vrednost javne nabavke „Održavanje poljočuvarskih (atarskih) puteva i kanala u naseljenim mestima opštine Plandište“ i na „Usluge mobilnih telefona“. Većnici su razmatrali i Predlog Rešenja o ustupanju drva Centru za socijalni rad Plandište. U okviru ove tačke, predsednik opštine, JOvan Repac je kao izvestilac rekao da su drva zaplenjena, zahvaljujući poljočuvarskoj službi.

Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica a nakon toga i tekuća pitanja.