У складу са чланом 43. Закона о заштити природе („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010, 91/2010 и 14/2016), Општинска управа општине Пландиште, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ,
ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „СТАРИ ПАРК У ВЕЛИКОМ ГАЈУ“ – РЕВИЗИЈА ЗАШТИТЕ

Обавештава се јавност да је Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад израдио студију заштите која представља стручно документациону основу за ревизију природних и створених вредности заштићеног подручја Споменик природе „Стари парк у Великом Гају“, као заштићеног подручја III категорије.

Сагласно члану 43. Закона о заштити природе овај орган ће обезбедити ЈАВНИ УВИД у предметну студију у просторијама Општинске управе општине Пландиште, у канцеларији бр. 6, сваког радног дана од 10 до 14 часова, и то 20 дана од дана објављивања.

У складу са Законом заинтересовани органи, организације и јавност, за време трајања јавног увида могу поднети примедбе и мишљења на студију заштите у писаном облику Општинској управи општине Пландиште или на e-mail: office@plandiste-opstina.rs Јавна расправа биће одржана у просторијама Општинске управе, дана 06.10.2017. године у времену од 12.00-14.00 часова.