Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/13 i 104/13), Opština Plandište, ul. V. Putnika br. 38, Plandište, (u daljem tekstu: Naručilac) poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku 17/2017 čiji je predmet Javna nabavka usluge „Nabavka električne energije“.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.