На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/13 и 104/13), Општина Пландиште, ул. В. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредносту 19/2017 чији је предмет Радови – адаптације објекта трговине у дому културе у Милетићеву – електричне инсталације.

Позив за достављање понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одговоре на питања можете погледати овде.

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.