На основу чл. 32. и 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче да поднесу писану понуду у отвореном поступку 21/2017 чији је предмет Јавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља „1.Октобар“ у Пландишту.

 

Позив за достављање понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.