Na osnovu čl. 32. i 53. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode Putnika br. 38, Plandište (u daljem tekstu: Naručilac) poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku 21/2017 čiji je predmet Javna nabavka radova na rekonstrukciji objekta Doma zdravlja „1.Oktobar“ u Plandištu.

 

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odgovore na pitanja možete preuzeti ovde.

Odgovore na pitanja možete preuzeti ovde.

Odgovore na pitanja možete preuzeti ovde.

Prilog uz Konkursnu dokumentaciju (šema stolarije) možete preuzeti ovde.

Odgovore na pitanja možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.