Na osnovu člana 35. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), člana 5. Stav 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS“ br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 4-19/2017-II od 06.02.2017. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 4-20/2017-II od 06.02.2017. godine, pripremljen je Poziv za dopunu ponude za javnu nabavku radova u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponude broj 3/2017 – Građevinski radovi na sanaciji objekta Osnovne škole i fiskulturne sale „Dositej Obradović“ u Plandištu.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete pogledati ovde.