Na osnovu čl. 39. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište (u daljem tekstu: Naručilac- korisnik budžetskih sredstava), poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti ”Usluge poljozaštite organizovanjem poljočuvarske službe na teritoriji Opštine Plandište i fizičko obezbeđenje u ustanovama na teritoriji Opštine Plandište”.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Odgovore na dodatna pitanja možete preuzeti ovde.

Odgovore na dodatna pitanja možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava možete preuzeti ovde.

Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.

Odluku o nastavku postupka u slučaju podnetog zahteva za zaštitu prava možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.