На основу члана IV Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу новчане помоћи студентима број 612-3/2017-II од 16.01.2017. године, Комисија за новчану помоћ студентима са територије општине Пландиште, на седници одржаној 08.02.2017. утврдила је Предлог листе студената – кандидата корисника новчане помоћи.

Предлог листе студената – кандидата корисника новчане помоћи можете погледати овде.

Сваки кандидат има право приговора на предлог листе кандидата у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли Општине и сајту Општине (www.plandiste-opstina.rs).

Кандидат подноси приговор општини Пландиште, Комисији за доделу новчаних помоћи студентима са територије општине Пландиште. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација, неће се разматрати.

Комисија ће у року од 5 дана утврдити коначну листу кандидата и проследити Општинском већу општине Пландиште који одлучује о додели новчане помоћи.