U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasiik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09 i 112/2015) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćelja poljoprivrednog zemljišta opštine Plandište, raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine plandište za 2018. godinu.

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti ovde.

Zahtev preče pravo na osnovu infrastrukture za 2018. godinu možete preuzeti ovde.

Zahtev preče pravo po osnovu stočarstva za 2018. godinu možete preuzeti ovde.