На основу члана 15, 61. и 120 Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“ , број 16/2008 ,17/2012 и 3/2015) члана 6 и 9 Одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину („Службени лист општине Пландиште“, број 28/2016, 11/2017 и 19/2017) а у вези са одредбама из Уговора о превозу студената уз буџета АП Војводине за 2017.годину закљученим између АПВ –Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност и Општине Пландиште, број 114-451-1623/2017-02 и број 451-6/2017-II од 18.04.2017.године, председник општине Пландиште, дана 04.10.2017.године, расписао је

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ ЗА СТУДЕНТСКУ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

Право на учешће по овом позиву имају студенти који:

• имају пребивалиште на подручју општине Пландиште;
• свакодневно путују на међуградској, односно међумесној релацији до установе високог образовања (нису корисници услуге смештаја у студентским центрима);
• школују се на терет буџета,
• први пут уписују годину студија,
• нису корисници студентских стипендија и кредита од надлежних министарстава, Владе Републике Србије, надлежних покрајинских органа управе, Покрајинске владе, локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других фондова и фондација;

Компелтан текст Јавног позива можете преузети овде.