Opštinska uprava opštine Plandište, u skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, br. 135/2004 i br.36/2009), objavljuje:

J A V N I  U V I D
ZAHTEVA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA
NA ŽIVOTNU SREDINU

Ćurčija Milan iz Kupinika, Kosovska 26, podneo je dana 05.09.2017. godine, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta „FARMA OVACA“ na kat. parc. br. 990 KO Kupinik, Opština Plandište.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u zgradi Opštinske uprave opštine Plandište, kancelarija broj 6, radnim danima u vremenu od 8 do 13 časova.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Opštinska uprava će u roku od deset dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.