Аутор: dragoslav

ЗАХТЕВ ЈП „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

На основу члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016) Општина Пландиште дана 25.10.2018. године објављује захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга са образложењем, које је ЈП „Полет“ Пландиште доставило дана 24.10.2018. године. Комплетан текст захтева можете погледати...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 32/2018 – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38,  Пландиште, позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку мале вредности добара „НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПЛАНДИШТЕ“. Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда можете преузети овде. Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде. Одлуку о додели Уговора можете преузети овде. Обавештење о закљученом Уговору можете погледати...

Опширније

ИЗВЕШТАЈ СА 23. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ УСВОЈЕН ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Последња, 23. седница Скупштине општине Пландиште одржана је понедељак, 17.09.2018. године. Седницом је председавао Ендре Сабо, председник Скупштине општине Пландиште.На дневном реду је било 11 тачака. Одборници Скупштине општине Пландиште су прво разматрали и усвојили Одлуку о приступању доношењу Статута општине Пландиште а након тога ће разматрати Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2018. годину за период јануар – јун 2018. године. У вези са овом тачком је речено да на основу члана 41. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи Општина обавезује да свој Статут и друге опште акте усклади са овим законом. Општина је у обавези да предлог статута достави наделжном министарству најкасније шест месеци од ступања на снагу овог закона. Након тога разматран је, без усвајања и Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2018. годину. У оквиру ове тачке је речено да је Законом о буџетском систему прописана обавеза локалног органа управе надлежног за финансије да редовно прати извршење буџета и да најмање два пута годишње информише извршни орган локалне власти, од јануара до јуна, однсно од јануара до септембра у текућој години. Такође је речено да је буџет општине Пландште донет на основу смерница које су добијене од Министарства финансија. На основу датих смерница урађен је и Извештај о извршењу буџета општине Пландиште за период јануар – јун 2018. године. У овом периоду, заједно са средствима која...

Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УВИД У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Непосредни избори за чланове националних савета националних мањина биће одржани 4. новембра 2018. године. Изборно право на изборима за чланове националних савета националних мањина имају  припадници националне мањине који су уписани у посебан бирачки списак националне мањине. Право уписа у посебан бирачки списак има сваки припадник  националне мањине који је уписан у јединствени бирачки списак. Упис у посебан бирачки списак се врши на основу писменог захтева, према месту пребивалишта, односно месту боравишта за интерно расељена лица. Захтев грађани могу предати, сваког радног дана од 7,00-15,00 часова Општинској управи Општине Пландиште, канцеларија број 1. На сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе http://www.mduls.gov.rs постављени су захтеви за упис и брисање из посебног бирачког списка, а могу се преузети и у Општинској управи Општине Пландиште, канцеларија број 1. Потребно је да захтев за упис у посебан бирачки списак буде читко попуњен и потписан од стране подносиоца захтева. Сви подаци у захтеву морају да буду попуњени идентично као што су уписани у личној карти подносиоца. Посебан бирачки списак националне мањине се закључује 19. октобра 2018. године у 24,00 часа. После закључења посебног бирачког списка националне мањине од 20. октобра до 31. октобра 2018. године у 24,00 часа (најкасније 72 часа пре дана одређеног за одржавање избора) захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине може се поднети Министарству државне управе и локалне самоуправе, непосредно или преко Општинске управе Општине Пландиште, по...

Опширније

ИЗВЕШТАЈ СА 83. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ЈАНУАР-ЈУН 2018.

На 83. седници Општинског већа општине Пландиште која је одржана у среду, 22.08.2018. а којом је председавао председник општине Пландиште, Јован Репац, између осталог, већници су одлучивали и о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2018. годину. У оквиру ове тачке је речено да је Законом о буџетском систему прописана обавеза локалног органа управе надлежног за финансије да редовно прати извршење буџета и да најмање два пута годишње информише извршни орган локалне власти, од јануара до јуна, однсно од јануара до септембра у текућој години. Такође је речено да је буџет општине Пландште донет на основу смерница које су добијене од Министарства финансија. На основу датих смерница урађен је и Извештај о извршењу буџтеа општине Пландиште за период јануар-јун 2018. године. У ово периоду, заједно са средставима која су пренета из претходне буџетске године, оставрен је суфицит у износу од 8.254.422,69 динара. Пре тога, већници су усвојили записник са 82. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници а након тога је утврђен Предлог Одлуке о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите Општине Пландиште за период 2019-2023. године. У овиру ове тачке речено је да је Стратегија израђена на принципу, са грађанином као централном фигуром и са најбољом и искреном жељом да се он осећа социјално заштићеним и егзистенцијално сигурним. Такође је речено да Стратегија осликава тренутно стање на плану социјалне заштите и указује на правце деловања којима...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font