Autor: dragoslav

PREKID ISPORUKE VODE ZA 24.07.2019.

ZBOG RADOVA NA SANACIJI ČVORIŠTA VODOVODNE MREŽE PLANDIŠTE, DANA 24.07.2019.U VREMENU OD 08 DO 17 ČASOVA, DOĆI ĆE DO PREKIDA ISPORUKE VODE U SLEDEĆIM ULICAMA:   PAŠNJAČKOJ  ULICI – U DELU OD  HAJDUK VELJKA  DO SINĐELIĆEVE, ILINDENSKOJ  ULICI – U DELU OD  HAJDUK VELJKA  DO SINĐELIĆEVE, ILINDENSKOJ   ULICI – U DELU OD  SINĐELIĆEVE DO ZMAJ JOVINE  I PREKO PRUGE SINĐELIĆEVOJ ULICI – U DELU OD PAŠNJAČKE DO VOJVODE PUTNIKA ZMAJ  JOVINOJ  ULICI – OD ILINDENSKE DO VOJVODE...

Opširnije

JAVNA NABAVKA 18/2019 – ODRŽAVANJE INFORMACIONOG SISTEMA IS LPA ZA POTREBE OPŠTINSKE UPRAVE PLANDIŠTE

Na osnovu tačke II Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 4-223/2019-01-IV godine, a u vezi sa članom 36. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) Naručilac: Opštinska uprava opštine Plandište, Vojvode Putnika 38, 26360 Plandište, Poziva: Institut Mihajlo Pupin d.o.o. Volgina 15, 11060 Beograd, da podnese ponudu u postupku Javne nabavke usluga – održavanje informacionog sistema odeljenja lokalne poreske administracije za potrebe Opštinske uprave Plandište. Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja možete preuzeti ovde. Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde. Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati...

Opširnije

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 10/2019 – NABAVKA OPREMANJE POLJOČUVARSKE SLUŽBE-LADA NIVA SA DODATNOM OPREMOM

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), Opština Plandište, ul. Vojvode. Putnika br. 38, Plandište, internet adresa  www.plandiste-opstina.rs  poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku „NABAVKA OPREMANJE POLJOČUVARSKE SLUŽBE-LADA NIVA SA DODATNOM OPREMOM“. Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde. Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde. Izmenu Konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde....

Opširnije

OBAVEŠTENJE O SUZBIJANJU KOMARACA

Dana 05.07.2019. godine u vremenu od 19 do 21 sat, PREDUZEĆE „EKO-SAN  PLUS“ DOO Beograd-Zemun izvršiće tretman suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha na teritoriji Opštine Plandište (sva naseljena mesta) Suzbijanje će se vršiti preparatom  lambda-cihalotrin. Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan  za pčele i da košnice zatvore ili uklone najmanje 5 kilometara od mesta trovanja. Ukoliko vremenske prilike budu nepogodne, tretman suzbijanja biće odložen. Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona:...

Opširnije

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 17/2019 – NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA IZBEGLIČKIH PORODICA

Na osnovu člana 39. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) i člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 86/2015 i 41/2019), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 4-204/2019-II od 01.07.2019. godine, Opština Plandište u svojstvu naručioca poziva sve zaineterosavane ponuđače da pripreme i podnesu pisanu ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara – „Nabavka građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja izbegličkih porodica“, JNMV 17/2019, interni br 4-207/2019-01–IV u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom. Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde. Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde. Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati...

Opširnije

Arhiva:

Skalabilni font