Аутор: tatjana

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 40/2017 – Реконструкција објекта Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ у Старом Лецу

На основу чл. 32. и 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче да поднесу писану понуду за Јавну набавку бр. 40/2017 чији је предмет Набавка радова на реконструкцији објекта Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ у Старом Лецу. Позив за достављање понуда можете преузети овде. Конкурсну документацију можете преузети ...

Опширније

НАЈАВА 59. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 59. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за четвртак, 14.12.2017. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 35 тачака. После усвајања записника са 57 седнице, већници ће прво утврђивати Предлог Одлуке о изменма и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину (четврти допунски буџет). Након тога следе, утврђивање Предлога Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2018. годину, утврђивање Предлога Одлуке о реализацији буџета Општине Пландиште у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину, утврђивање Предлога Одлуке о платама,додацима, наканадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у Општини Пландиште и утврђивање Предлога Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Општине Пландиште. На дневном реду је и утврђивање Предлога Одлуке о објављивању аката у „Службеном листу Општине Пландиште“, утврђивање Предлога Одлуке о доступности јавних информација о раду органа Општине Пландиште и утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о висини закупнине за пословни простор. Након тога, следи разматрања Извештаја о раду Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за школску 2016/2017. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на извештај, Разматрање Годишњег плана рада Предшколске установе „Срећно детињство“ за школску 2017/2018. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Годишњи план рада, Разматрање Финансијског плана Предшкоске установе „Срећно детињство“Пландиште за 2018. годину о утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план. Већници ће...

Опширније

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ОДЛУКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу члана 42. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016), 64. став 1. тачка 1. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1. и члана 63. Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште”, број 9/2012 и 15/2013), Општинско веће Општине Пландиште на седници одржаној дана 08.12.2017. године донело је ЗАКЉУЧАК O УТВРЂИВАЊУ И УПУЋИВАЊУ НА ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ. Комплетан текст Закључка можете погледати овде. Нацрт Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2018. годину можете погледати овде....

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 38/2017 – УСЛУГЕ УКЛАЊАЊА АНИМАЛНОГ ОТПАДА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале вредности радова „УСЛУГЕ УКЛАЊАЊА АНИМАЛНОГ ОТПАДА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ“. Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за достављање понуда можете преузети овде. Конкурсну документацију можете преузети...

Опширније

УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА: Подстицај развоја спорта и унапређење квалитета рада у области спорта са младима један од приоритета

Председник општине Пландиште, Јован Репац данас је обишао свлачионице у Великој Греди, чија је реконструкција завршена крајем новембра. Средства су обезбеђена конкурисањем на јавни позив за финансирање и суфинансирање пројекта у области развоја спорта код Управе за капитална улагања АПВ. Општи циљ позива је подршка локалним самоуправама на територији Аутономне покрајне Војводине у реализацији пројеката који доприносе развоју и унапређењу спорта. „Реконструкција свлачионица је веома значајна инвестиција како за унапређења квалитета спортских активности младих, тако и за промоцију и подстицања бављења спортом. Родитељи, али и деца су изузетно задовољни новом свлачионицом, које су у потпуности опремљене, и надам се да ће их одржавати и водити рачуна о њој. Имамо веома добру сарадњу са Управом за капитална улагања и надам се да ћемо ту сарадњу успети да продубимо, не само у области спорта, већ и у другим битним областима.“  Изјавио је председник општине.   Изглед свлачионица некад и...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font