Select Page

Аутор: tatjana

Јавна набавка радова 26/2019 – Додатни, непредвиђени, радови на реконструкцији крова на објекту ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ – одељење у ВЕЛИКОМ ГАЈУ

На основу члана 36. став 1. тачка 5. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 86/15 и 41/2019), Одлуке о покретању преговарачког поступка без објављивања позива брoj: 26/2019, број одлуке 4-335/2019-II од 08.11.2019. године и Решења о образовању Комисије за поступак јавне набавке број: 4-336/2019-II од 08.11.2019. године, припремљена је Конкурсна документација за Јавну набавку радова: Додатни, непредвиђени, радови на реконструкцији крова на објекту ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“- одељење у ВЕЛИКОМ ГАЈУ у преговарчком поступку без објављивања позива за подношење понуда. Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде. Одлуку о додели Уговора можете погледати...

Опширније

Коначнa листa студената – кандидата корисника новчане помоћи

На основу члана 6. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу новчане помоћи студентима број: 612-16/2019-II од 04.10.2019.године, Комисија за доделу новчане помоћи студентима са територије општине Пландиште на седници одржаној дана 22.11.2019. године утврдила је Коначну листу студената – кандидата корисника новчане помоћи коју можете погледати овде....

Опширније

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину одржаће се од 18.11.2019. године до 03.12.2019. године. Комплетан текст Закључка о организовању Јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2020. годину можете преузети овде. Програм Јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету  Општине Пландиште за 2020. годину можете преузети овде. Нацрт Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2020. годину можете преузети овде....

Опширније

НАЈАВА 129. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 129. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за понедељак,  18.11.2019. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 7 тачака. После усвајања записника са 125, 126, 127 и 128. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници ће прво разматрати и утврђивати Предлог Закључка о организовању јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину са Предлогом Програма јавне расправе, а након тога Предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Пландиште и Предлог Одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште намене и повереника и заменика повереника на територији општине Пландиште. Следи  утврђивање Предлога Решења о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Пландиште и као претпоследња тачка, Предлог Решења о одобравању и финансирању посебних програма у области спорта за 2019. годину. Последња тачка су текућа питања....

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 31/2019 – ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ И КРПЉЕЊЕ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац- корисник буџетских средстава), позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку радова „ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ И КРПЉЕЊЕ ПУТЕВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ“. Позив за подношење понуда можете преузети овде. Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде. Одговоре на питања можете погледати овде. Измену Конкурсне документације можете погледати овде. Конкурсну документацију (пречишћен текст) можете преузети овде. Обевештење о продужењу рока за подношење Понуда можете погледати овде....

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font