Select Page

Аутор: tatjana

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 24/2019 – УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4-284/2019-II, од 16.09.2019. године   и   Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 4-285/2019-II, од 19.09.2019. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ. Позив за подношење понуда можете преузети овде. Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети...

Опширније

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ

На основу члана 27. Закона о јавној својини („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр. 16/2018), члана 4. Одлуке о висини закупнине за пословни простор („Службени лист општине Пландиште“ број 24/2017 и 34/2017) и члана 59 Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“ бр. 30/2018), председник општине Пландиште дана 16.09.2019. године  расписује Ј  А  В  Н  И    О  Г  Л  А  С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ  1. Општина Пландиште расписује ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп пословног простора, путем јавног надметања у отвореном поступку (лицитацијом), у Великој Греди, ул. Маршала Тита бр. 114а, на коме је општина Пландиште уписана као носилац права јавне својине. Комплетан текст Јавног огласа можете погледати...

Опширније

РАДОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ – ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо становнике насељеног места Пландиште да ће због радова на водоводној мрежи бити затворен део пута у улици Шумадинској од Милоша Црњанског и Милоша Црњанског према брегу (успону). Радови ће почети  у среду 18.09.2019. у 7 часова и трајаће до краја...

Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИСПОРУКЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

Због радова на водоводној мрежи у насељеном месту Пландиште у уторак 17.09.2019. у времену од 8 до 17 часова доћи ће до прекида испоруке воде  корисницима у следећим улицама: Војвођанској у делу од броја 79 до „баре“; Милоша Црњанског цела улица; Вука Караџића у делу од касарне до Ројге; Пашњачкој у делу од Михајла Пупина до...

Опширније

ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Општинска управа општине Пландиште, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове и пољоприввреду,  у складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и  бр.36/2009),  објављује:   Ј А В Н И   У В И Д ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   „Alter biogas PLAN” доо, Пландиште, улица Николе Тесле број 2а, поднео је дана 10.09.2019. године, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, Пројекта Биогасна електрана „ALTER BIOGAS PLAN II – faza II“  капацитетa 999 kWel на кат. парц. бр. 127/5 и 127/6 КО Пландиште, Општина Пландиште. Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Општинске управе општине Пландиште, канцеларија број 1, радним данима у времену од 08 до 13 часова. У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу. Општинска управа ће у року од 15 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font