Autor: tatjana

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Opštinska uprava opštine Plandište, u skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“, br. 135/2004 i br.36/2009),  objavljuje:   OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE  POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU Opštinska uprava opštine Plandište, na zahtev nosioca projekta „ALTER BIOGAS I“ DOO Hajdučica, ulica Žombek broj 1, sprovela je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za PROJEKAT „OBJEKTI ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE   kapacitet 999 kW”  na kat.par 1701/13 KO Hajdučica, teritorija opštine Plandište. U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj 501-26/2019-02-IV od  23.08.2019. godine kojim je utvrđeno da za predmetni projekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, budući da se za navedene karakteristike projekta, uz primenu propisanih minimalnih uslova,  važećih tehničkih normativa i standarda propisanih za korišćenje i održavanje ove vrste objekata, ne očekuju značajni uticaji na činioce životne sredine u toku korišćenja projekta. Doneta odluka se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 114/08) . Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana...

Opširnije

JAVNA NABAVKA USLUGA 21/2019 – Nabavka električne energije

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/13 i 104/13), Opština Plandište, ul. V. Putnika br. 38, Plandište, (u daljem tekstu: Naručilac) poziva ponuđače da podnesu pisanu ponudu u otvorenom postupku 21/2019 čiji je predmet Javna nabavka usluge „Nabavka električne energije“. Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde. Kompletnu Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde....

Opširnije

POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA PORODICA IZBEGLICA

Unazad nekoliko godina, opština Plandište je aktivno uključena u veliki projekat koji se sprovodi u našoj zemlji a odnosi se na stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica. Krajem prošle godine (26.10.2018.), predsednik Opštine Plandište, Jovan Repac je potpisao Ugovor o saradnji na realizaciji pomoći za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica sa Komesarijatom za izbeglice i migracije. Pomoć predstavlja kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu porodicama izbeglica koje ispunjavaju uslove za dodelu ove vrste pomoći.  Ukušna vrednost pomoći je 5.600.000,00 dinara.  Sredstva Komesarijata za izbglice i migracije su i iznosu od 5.320.000 dinara a učešće Opštine je  5% na ukupnu vrednost,  odnosno 280.000,00 dinara. Za kupovinu jedne kuće maksimalni iznos pomoći je 1.200.000,00 dinara, a za građevinski materijal 200.000,00 dinara. Za dodelu ove pomoći Opština je raspisala  Javni poziv na koji  se prijavilo 6 porodica.  Prilikom bodovanja prispele konkursne dokumentacije, određene su 4 porodice koje će dobiti kuću i građevinski materijal za popravku kuće. Po rečima  Milice Grijak, poverenika za izbeglice u Opštini Plandište,  sve prijavljene porodice su ispunjavale uslove a broj bodova je odredio prve četiri porodice. Krajem aprila ove godine zaključeni su trojni ugovori između Opštine, Prodavca i Kupca, nakon čega su porodice tada ušle u posed, odnosno u kuće koje su im kupljene. Nakon toga, za svaku kuću, na osnovu specifikacije građevinskog materijala koji je potreban...

Opširnije

IZVEŠTAJ SA 31. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

Danas je u Plandištu održana, 31. sednica Skupštine opštine Plandište po hitnom postupku. Sednicom je predsedavao Endre Sabo, predsednik SO Plandište. Na dnevnom redu redu ove sednice bile su svega 2 tačke. Odbornici su prvo razmatari i jednograsno usvojili Odluku o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Plandište. U obrazloženju ove tačke rečeno je da je Odluka doneta zbog postavljenja pomoćnika predsednika Opštine i da je Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama utvrđen najviši iznos koeficijenata za obračun i isplatu plata postavljenih lica u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i  da je Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima utvrđeno  uvećanje koeficijenta za obračun i isplatu plata za imenovana i postavljena lica i zaposlene u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, po osnovu složenosti  i odgovornosti posla, za dodatni koeficijent. Pomoćik predsednika Opštine Plandište, Jovana Repca od 15.08.2019. godine je Dušan Ćurčić, ekonomista iz Mileićeva.  Druga tačka, bila su  Odbornička...

Opširnije

NAJAVA 31. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE PLANDIŠTE

Nova, 31. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za sredu, 21.08.2019.godine. Za dnevni red predstojeće sednice predložene su 2 tačke. Odbornici će prvo razmatari Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o platama, dodacima, naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u opštini Plandište. Druga tačka su  Odbornička...

Opširnije

Arhiva:

Skalabilni font