Select Page

Категорија: Јавне расправе

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕ“

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка,...

Опширније

Јавна распарава о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште

Упућује се Јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште. Сва заинтересована лица могу...

Опширније

ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Општинска управа општине Пландиште, у складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и бр.36/2009),  објављује: Ј А В Н И   У В И Д ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА...

Опширније

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину

На основу члана 42. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010,  101/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013,  63/2013  –  испр.,  108/2013,  142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), 64....

Опширније

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама

На основу члана 64. став 1. тачка 1. Статута општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1. и члана 63. Пословника о раду  Општинског већа Општине Пландиште („Службени...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font