Select Page

Категорија: Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА 19/2019 – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЛА ЛОКАЛНОГ ПУТА БАНАТСКИ СОКОЛАЦ-МИЛЕТИЋЕВО-МАРКОВИЋЕВО НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ (ФАЗА I)

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник ...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 14/2019 – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА 18/2019 – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ИС ЛПА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу тачке II Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 4-223/2019-01-IV године, а у вези са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) Наручилац:...

Опширније

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 10/2019 – НАБАВКА ОПРЕМАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ-ЛАДА НИВА СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, интернет адреса  www.plandiste-opstina.rs ...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 17/2019 – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font