Категорија: Јавне набавке

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 40/2017 – Реконструкција објекта Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ у Старом Лецу

На основу чл. 32. и 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 38/2017 – УСЛУГЕ УКЛАЊАЊА АНИМАЛНОГ ОТПАДА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац- корисник...

Опширније

Јавна набавка – Радови на јавном осветљењу у Пландишту са контролним системом; Референца публикације: RORS36/Municipality of Plandiste/TD1

Општина Пландиште намерава да додели уговор за радове на јавном осветљењу у Пландишту са контролним системом у Општини Пландиште уз финансијску помоћ програма Interreg IPA CBC Romania-Serbia. Тендерски досије објављује се на...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 35/2017

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font