Категорија: Јавне набавке

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА 3 (ТРИ) ЗГРАДЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СА ПАРКИНГОМ

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 12/2018 – „ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА“

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у  даљем  тексту:  Наручилац- корисник ...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 13/2018 – „НАБАВКА ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА“

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник ...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 14/2018 – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ОДЕЉЕЊЕ У МАРГИТИ

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 11/2018 –ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ НА ВОДОЗАХВАТУ ВОДОВОДА У ПЛАНДИШТУ

На основу чл. 32. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац-корисник...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font