Категорија: Јавне набавке

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 28/2018 – НАБАВКА ДРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ПОТРЕБЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац- корисник ...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 26/2018 – Набавка електричне енергије

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 27/2018 – ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА АУТОМОБИЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, (у  даљем  тексту: Наручилац- корисник ...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 18/2018 – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38,  Пландиште, (у  даљем  тексту:  Наручилац- корисник ...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 24/2018 – Набавка услуге социјалне заштите Помоћ у кући за стара и одрасла инвалидна лица

На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font