Категорија: Јавне набавке

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 5/2018 – УСЛУГЕ ПОЉОЗАШТИТЕ ОРГАНИЗОВАЊЕМ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ И ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, (у даљем тексту: Наручилац – корисник буџетских...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА 6/2018 – НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ПОМОЋ У КУЋИ ЗА СТАРА И ОДРАСЛА ИНВАЛИДНА ЛИЦА“

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 4/2018 – „ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ“

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште (у даљем тексту: Наручилац- корисник...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 2/2018 – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД РАДОВИМА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА „1. ОКТОБАР“ СТАРИ ЛЕЦ

На основу чл. 32. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, Пландиште, (у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче да...

Опширније

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 1/2018 – „НАБАВКА КОТЛАРНИЦЕ (КОТАО ЗА ГРЕЈАЊЕ) ЗА ОБЈЕКАТ ДОМ ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“ ИЗ ПЛАНДИШТА“

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font