Select Page

Категорија: Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ПОМОЋ У КУЋИ“

На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки...

Опширније

НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ПОМОЋ У КУЋИ

На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама, и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, а у складу са Одлуком о...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА “ХЕРМЕС“

На основу чл. 36. ст. 1. тачка 2) и 61. Закона о јавним набавкама, чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Мишљења Управе за јавне...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама, Општина Пландиште, позива  понуђаче да  поднесу писану понуду  за  јавну набавку мале вредности добара „ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ“....

Опширније

ОТВОРЕНА ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ПОЉОЗАШТИТЕ ОРГАНИЗОВАЊЕМ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ И ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу чл. 39. и 60. Закона о јавним набавкама, Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште,   интернет   адреса   www.plandiste-opstina.rs, позива понуђаче да поднесу писану понуду за отворену јавну набавку...

Опширније

Aрхивa:

Skalabilni font