Општина Пландиште је учествовала на конкурсу Министарства заштите животне средине за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020 години са Пројекатом „Подизање шума на деградираним и еродираним земљиштима применом нових технологија ради заштите од еолске ерозије и десертификације“.

Укупна вредност горе наведеног пројекта износи 7.745.761,00 динара а висина средстава која су добијена из Зеленог фонда, износи 6.178.477,00 динара (79,8%).

Суфинансирање ће се извршити средствима обезбеђеним у Буџету општине Пландиште у износу од 1.567.284,00 динара.

Пошумљавањем су обухваћене 4 катaстарске парцеле (кп.бр. 688, 689, 690,691) КО Барице на укупној површини од 10,5448 хектара. Биће извршена садња садница различитих аутохтоних лишћарских врста дрвећа. Радове и активности везане за пошумљавање и имплементацију патентиране технологије извршиће посебно обучена радна снага и нарочита механизација, које ће ангажовати Удружење „Шума и лов“, према Уговору о пословно техничкој сарадњи са општином Пландиште, а у сарадњи са Јавним предузећем „Полет“ Пландиште.

Партнери на пројекту:

Регионална развојна агенција Јужни Банат, Панчево

Удружење шумарских и ловних радника Србије „Шума и лов”

Општина Пландиште спада у подручја са најмањим процентом шумовитости у Војводини и Србији, свега 0,5% под шумом.

Основни циљ овог пројекта је: пошумљавање деградираних и еродираних земљишта; заустављање/успоравање ерозивних процеса плодних земљишта формирањем шумских ветрозаштитних баријера и спречавање формирања дивљих депонија; стварање зелених оаза са објектима за одмор у природи у којима ће се грађани дуже и чешће задржавати; побољшање биодиверзитета подручја и  депоновање угљеника и везивање гасова који производе ефекат стаклене баште.

Чишћење терена за садњу: