На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 88/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 17/2018, дел. број 4-211/2018-II од 19.06.2018. године и Решења о образовању  комисије  за  јавну  набавку  број  17/2018,  дел.  број  4-212/2018-II  од 19.06.2018. године, припремљена је Kонкурсна документација за јавну набавку мале вредностиИзрада пројектне документације – Реконструкција и адаптација 3 (три) зграде општинске управе са паркингом.

Комплетну конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете погледати овде.