Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 88/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 17/2018, del. broj 4-211/2018-II od 19.06.2018. godine i Rešenja o obrazovanju  komisije  za  javnu  nabavku  broj  17/2018,  del.  broj  4-212/2018-II  od 19.06.2018. godine, pripremljena je Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednostiIzrada projektne dokumentacije – Rekonstrukcija i adaptacija 3 (tri) zgrade opštinske uprave sa parkingom.

Kompletnu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli Ugovora možete pogledati ovde.