Последња, 111. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је у петак, 14.06.2019. године. На дневном реду седнице Већа којом је председавао Јован Репац, председник општине, Јован Репац, било је укупно 7 тачака.

После усвајања записника са 110. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници су прво разматрали и утврдили Предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2018. годину. У оквиру ове тачке је речено да су у поступку припреме Завршног рачуна буџета за 2018. годину спроведена књижења којим се обезбеђује израда завршног рачуна по готовинској основи.

Анализом приказаних табела извештаја у материјалу за ову тачку, констатује се да су укупни прихода и примања у 2018. години износила 539.401.000 динара а укупни расходи 535.943.000 динара. У извештају овлашћеног ревизора стоји да, по њиховом мишљењу “финансијски извештаји приказују истинто и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансисјки положај општине Пландиште на дан 31. децембра 2018. године, као и резултате њиховог пословања, токове готовине и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописма Републике Србије.”

Већници су разматрали и утврдили и Предлог Одлуке о отваривању права на родитељски додатак незапосленим породиљама. У оквиру ове тачке је речено да се Одлуком о остваривању права на родитељски додатак незапосленим породиљама, у циљу побољшања материјалног положаја, утврђују услови и начин остваривања права на родитељски додатак незапосленим породиљама са пребивалиштем на територији општине Пландиште.

Након тога, утврђен је и Предлог Одлуке о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у поступку доношења општих аката. Речено је да се овом Одлуком ближе уређује поступак пријављивања и управљања приватним интересима јавних функционера општине Пландиште, у поступку утврђивања предлога и доношња одлука и других општих аката из надлежности општине Пландиште.

Већници су утврдили и Предлог Одлуке о поступку предлагања кандидата за чланове Надзорног одбора Јавног предузећа чији је оснивач општина Пландиште. Овом Одлуком ближе се уређује начин и поступак предлагања кандидата за чланове Надзорног одбора ЈП чији је оснивач општина Пландиште, поступак и критеријум за утврђиваље кандидата за чланове Надзорног одбора ЈП чији је оснивач општина Пландиште, као и поступак утврђивања предлога за председника и чланове Надзорног одбора.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица и текућа питања.