Председник општине Пландиште, Јован Репац председавао је последњом, дванаестом седницом Општинског већ која је на дневном реду имала 11 тачака. Већници су прво разматрати Предлог Решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Срећно детињство“ Пландиште за 2021. годину. У оквиру ове тачке је речено да корисници услуга у економској цени по детету учествују са 20% од утврђене цене износа и да се у случају проглашења ванредне ситуацији или елементарне непогоде за дане одсуства детета услуге не наплаћују. Након тога већници су разматрали предлоге Решења о утврђивању висине регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који свакодневно путују од места становања до места школе за период јануар-јун 2021. године. И у овој школској години Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 5.000,00 динара односно 4.000,00 динара за релацију Маргита-Вршац и Јерменовци–Алибунар а за ученике који путују ван суседних општина, Општина ће сносити трошкове у висини од 30% од цене коју наплаћује овлашћени превозник. Утврђен је и предлог Решења о висини регресирања трошкова превоза редовних средњих школа са подручја општине Пландиште који повремено/викендом путују од места становања до места школе за период јануар-јун 2021. године. Висина регресирања је 30% од цене повремених карата које наплаћује овлашћени превозник. Чланови Већа су након тога утврдили и предлоге Решење о давању сагласности на Програм унапређења хигијенско-санитарних услова у Дому здравља Пландиште са припадајућим амбулатама у насељеним местима у току епидемије COVID-19 у 2021. години, Решења о давању сагласности на Програм унапређења доступности здравствене заштите старим лицима и деце ромске националности општине Пландиште радом теренских служби у 2021. години као и Решење о давању сагласности на програм унапређења доступности здравствене заштите становника општине Пландиште радом логопеда у 2021. години. Такође, члановиОпштинског већа општине Пландиште су разматрали и Закључак о усвајању Плана јавних конкурса за 2021. годину. У оквиру ове тачке речено је да ће и ове године били укупно 4 јавна конкурса. Већници су усвојили и Закључак о расписивању Конкурса за новчану помоћ студентима прве године мастер и докторских студијаса територије општине Пландиште за школску 2020/2021. годину као и предлог Решења о усвајању Годишњих планова инспекцијског надзора за 2021. годину над пословима из изворне надлежности општине Пландиште и Закључак о усвајању Плана јавних набавки за 2021. годину и Плана набавки за 2021. годину на које се не примењује Закон о јавним набавканма. За јавне набавке је речено да ће укупо бити 22 у износу од 94 милиона динара. Једна је надавка за добра, 14 за услуге и 7 набвки је за радове. Последња тачка била су текућа питања. Седници су присуствовали, Душан Ћурчић, заменик председника Општине, члан Већа по функцији, Горан Доневски, председник СО Пландиште и Александра Одавић Мак, начелница Општинске управе.