Predsednik opštine Plandište, Jovan Repac predsedavao je poslednjom, dvanaestom sednicom Opštinskog već koja je na dnevnom redu imala 11 tačaka. Većnici su prvo razmatrati Predlog Rešenja o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi „Srećno detinjstvo“ Plandište za 2021. godinu. U okviru ove tačke je rečeno da korisnici usluga u ekonomskoj ceni po detetu učestvuju sa 20% od utvrđene cene iznosa i da se u slučaju proglašenja vanredne situaciji ili elementarne nepogode za dane odsustva deteta usluge ne naplaćuju. Nakon toga većnici su razmatrali predloge Rešenja o utvrđivanju visine regresiranja troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do mesta škole za period januar-jun 2021. godine. I u ovoj školskoj godini Opština će snositi troškove mesečnih karata iznad 5.000,00 dinara odnosno 4.000,00 dinara za relaciju Margita-Vršac i Jermenovci–Alibunar a za učenike koji putuju van susednih opština, Opština će snositi troškove u visini od 30% od cene koju naplaćuje ovlašćeni prevoznik. Utvrđen je i predlog Rešenja o visini regresiranja troškova prevoza redovnih srednjih škola sa područja opštine Plandište koji povremeno/vikendom putuju od mesta stanovanja do mesta škole za period januar-jun 2021. godine. Visina regresiranja je 30% od cene povremenih karata koje naplaćuje ovlašćeni prevoznik. Članovi Veća su nakon toga utvrdili i predloge Rešenje o davanju saglasnosti na Program unapređenja higijensko-sanitarnih uslova u Domu zdravlja Plandište sa pripadajućim ambulatama u naseljenim mestima u toku epidemije COVID-19 u 2021. godini, Rešenja o davanju saglasnosti na Program unapređenja dostupnosti zdravstvene zaštite starim licima i dece romske nacionalnosti opštine Plandište radom terenskih službi u 2021. godini kao i Rešenje o davanju saglasnosti na program unapređenja dostupnosti zdravstvene zaštite stanovnika opštine Plandište radom logopeda u 2021. godini. Takođe, članoviOpštinskog veća opštine Plandište su razmatrali i Zaključak o usvajanju Plana javnih konkursa za 2021. godinu. U okviru ove tačke rečeno je da će i ove godine bili ukupno 4 javna konkursa. Većnici su usvojili i Zaključak o raspisivanju Konkursa za novčanu pomoć studentima prve godine master i doktorskih studijasa teritorije opštine Plandište za školsku 2020/2021. godinu kao i predlog Rešenja o usvajanju Godišnjih planova inspekcijskog nadzora za 2021. godinu nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Plandište i Zaključak o usvajanju Plana javnih nabavki za 2021. godinu i Plana nabavki za 2021. godinu na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkanma. Za javne nabavke je rečeno da će ukupo biti 22 u iznosu od 94 miliona dinara. Jedna je nadavka za dobra, 14 za usluge i 7 nabvki je za radove. Poslednja tačka bila su tekuća pitanja. Sednici su prisustvovali, Dušan Ćurčić, zamenik predsednika Opštine, član Veća po funkciji, Goran Donevski, predsednik SO Plandište i Aleksandra Odavić Mak, načelnica Opštinske uprave.