Последња у овој години, 134. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је у петак, 27.12.2019. године. Дневни ред седнице којом је председавао председник Општине, Јован Репац, имао је допуну тако да су већници расправљали и одлучивали о укупно 12 тачака.

После усвајања записника са 132. и 133. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници су прво разматрали и утврђивали Предлог Пословника Општинског већа опшине Пландиште којим се уређује организација, начин рада и одлучивања Општинског већа у складу са законом и Статутом општине Пландиште. Након тога, разматран је Предлог Решења о утврђивању висине регресирања трошкова редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који свакодневно путују од места становања до места школе за период јануар-јун 2020. године. Предлог је да Општина сноси трошкове месечних карата изнад 5000 динара од цене коју наплаћује овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник за све релације са суседним општинама, односно изнад 4000 динара за релацију Маргита-Вршац и Јерменовци-Алибунар, и 30% од цене за све релације ван суседних општина (Београд, Панчево, Зрењанин) као и 2.500,00 динара од цене коју наплаћује овлашћени превозник, умањену за комерцијални  попуст за јануар и јун 2020.године.

Предлог Решења о утврђивању висине регресирања трошкова редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који повремено/викендом путују од места становања до места школе за период јануар–јун 2020. године јесте да висина регресирања које ће плаћати Општина јесте 30% од цене викенд карата. Ученици завршних година ово право остварују за месеце јануар-мај. Предлог Решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Срећно детињство“ Пландиште за 2020. годину предвиђа да учешће корисника по детету буде 20% од економске цене, што значи да је за целодневни боравак за једно дете потребно да се плати 3.574,83 динара, односно 2.859,86 динара за целодневни предшколски програм.

Већници су након тог разматрали и једногласно, као и све дотада тачке, усвојили и Решење о давању сагласности на израду програма за унапређење доступности здравствене заштите старим лицима и деци ромске националности општине Пландште радом теренских служби, Решење о одобрењу и финансирању програма у области спорта, Решење о усвајању годишњих планова инспекцијског надзора за 2020. Годину над пословима из изворне надлежности општине Пландиште. Након тога, већници су изгласали Решења о употреби текуће буџетске резерве у току 2019. године, за потребе функционсања Општинске управе општине Пландиште, МЗ Велика Греда, раздела Председника Општине и за потребе МЗ Стари Лец.

Претпоследња и последња тачка су Захтеви и молбе грађана, удуржења и других правних лица и текућа питања.