Последња, 138 седница Општинског већа општине Пландиште одржана је у петак, 14.02.2020. године. На дневом реду седнице којом је председавао председник општине Пландиште, Јован Репац, нашло се 13 тачака. Прва тачка коју су већници разматрали и утврдили била је Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину (Први допунски буџет). Известилац по овој тачки је рекао да је због новог прилива средстава, буџет општине Пландиште коригован за 95 милиона динара и да је сада у износу од 645 милиона динара.
Након тога, већници су утврдили Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити којом су обезбеђена права на нову дневну услугу у заједници и то Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и младе са инвалидитетом. Утврђен је и Предлог закључка о доношењу Програма унапређења социјалне заштите у општини Пландиште за 2020. годину који обухвата мере и активности за подстицај и развој постојећих и нових услуга социјалне заштите на подручју општине. Такође је речено да Програм мора да буде усаглеш са стратегијом развоја коју доноси Влада и Стратегијом развоја општине Пландиште.
На 138. седници Општинског већа, разматран је и утврђен и Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште за 2020. годину. Известилац је у оквиру ове тачке рекао да су овим програмом обухваћене парцеле предвиђене за отуђење у 2020. години, да се утврђује рок за покретање и спровођење поступка отуђења као и поступак и начин давања у закуп грађевинског земљишта. Што се тиче Предлога Програма коришћења средстава од наплате накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште за 2020. годину који је такође утврђен на последњој седници Општинског већа, њиме се планирају приходи који ће бити остварени од накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште. Програмом је планирано да се средства користе за унапређење живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктуралних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота, на које сагласност даје надлежни орган Аутономне покрајине Војводине. Утврђен је и Предлог Решења о давању сагласности на усаглашавање капитала предузећа Јавног предузећа „Полет“ Пландиште.
Након тога, већници су разматрали Финансисјски план Историјског архива Бела Црква за 2020. годину према којем општина Пландиште учествује у структури буџета Архива са 430 хиљаде динаара. Усвојено је и Решење о давању сагласности на Финансијски план, Извештај о раду Савета за здравље општине Пландиште за период јануар-децембар 2019. године и давање мишљења на Извештај,за који је речено да су задаци Савета заштита пацијената, деловање у области јавног здравља и обављање других послова и задатака у складу и на начин одређен одредбама Статута општине Пландиште. Усвојен је и Извештај о имплементацији Плана јавног здравља општине Пландиште за 2019. године и давање мишљења на Извештај као и Решење о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Пландиште за 2020. годину. У оквиру ове тачке речено је да Савет издвојио као приоритете: потражњу за запошљавање, мале зараде у пољопривреди и текстилној индустрији и неодговарајућа стручна спрема запослених. Већници су донели Решење о давању сагласности на Извештај о раду интерресорне комисије за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом за 2019. годину.
Претпоследња и последња тачка дневног реда су захтеви физичких и правних лица и текућа питања.