Predsednik SO Plandište, Endre Sabo predsedavao je 21. sednicom SO Plandište koja je održana u petak, 15.06.2018. godine sa dnevnim redom od ukupno 36 tačaka.

Odbornici SO Plandište su na početku sednice raspravljali i izglasali Odluku o Završnom računu budžeta Opštine Plandište za 2017. godinu. U okviru ove tačke je rečeno da je u periodu januar-decembar 2017. godine ostvaren budžetski suficit u iznosu od 16 miliona 806 hiljada dinara. Ukupni prihodi i primanja u 2017. godini po osnovu poreza, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, donacija i transfera, ostalih prihoda kao što su takse, novčane kazne, naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa, prihoda od prodaje dobara i usluga i drugo, iznosili su 499 miliona 965 hiljada dinara. Rashodi su bili u visini od 483 miliona 248 hiljada.

Nakon toga odbornici su doneli i Odluku o usvajanju Plana javnog zdravlja u Opštini Plandište za period 2018-2025 godina. U okviru ove tačke je rečeno da je razlog za izradu Plana sadržan u Zakonu o javnom zdravlju kojim se precizno definišu obaveze lokalnih samouprva koje su preuzele na sebe nove odgovornosti u očuvanju i unapređenju zdravlja ljudina svojim teritorijama. Procenjeno je da će za realizaciju Plana javnog zdravlja biti potrebno preko 40 miliona dinara. Sredstva se obezbeđuju iz više izvora.

Na dnevnom 21. sednice SO Plandište bili su i Predlog Odluke o javnim parkiralištima, Predlog Odluke o ulicama, opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji Opštine Plandište, Predlog Odluke o obezbeđivanju javnog osvetljenja i Predlog Odluke o sahranjivanju i grobljima. Sve ove odluke su donete zbog potreba za njihovim usklađivanjem sa resornim Zakonom, odnosno zbog potreba usklađivanja sa pozitivno pravnim propisima i donošenja odluke radi nesmetanog obavljanja komunalanih delatnosti.

Odbornici su razmatrali i usvajali i veći broj izveštaja o radu i izveštaja o finansijskom poslovanju za 2017. godinu. Prvi je bio Izveštaj o radu Opštinskog veća Opštine Plandište za 2017. godinu, a nakon toga su se razmatrali: Izveštaj o radu i Izveštaj o finansijskom poslovanju sa godišnjim obračunom Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2017. godinu kome pripada i opština Plandište, Izveštaja o radu i Finansijski izveštaj Narodne biblioteke Plandište u 2017. godini, Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj prihoda i rashoda po završnom računu Kulturno obrazovnog centra “Vuk Karadžić” Plandište za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine, Izvršenje plana rada Doma zdravlja „1. oktobar“ Plandište za period od 01.01.2017. – 31.12.2017. godinu, Narativni izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Centra za socijalni rad Plandište za 2017. godinu na prava i usluge koje su finansirane iz budžeta Opštine Plandište, Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Crvenog krsta Plandište za 2017. godinu, i Finansijski izveštaj Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za 2017. godinu.

Odobrnici SO Plandište su na 21. sednici razmtrali i usvojili  Izveštaje o radu i finasijske izveštaje svih mesnih zajednica opštine Plandište, MZ Plandište, MZ Velika Greda, MZ Hajdučica, MZ Stari Lec, MZ Dužine, MZ Markovićevo, MZ Miletićevo, MZ Banatski Sokolac, MZ Jermnovci, MZ Barice, MZ Margita, MZ Kupinik i MZ Veliki Gaj.

Na ovoj sednici doneta su i sledeća rešenja: Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za zdravlje Opštine Plandište, Rešenja o razrešenju direktora Narodne biblioteke Plandište a nakon toga i imenovanju direktora Narodne bilioteke Plandište, Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište, Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište, Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović“ Plandište, Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović“ Plandište i Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti. U okviru ove tačke je rečeno da se određuje doktor medicine, dr Nemanja Tasevski iz Plandišta da stručno utvrđuje vreme i uzrok smrti van zdravstvene ustanove, odnoso Doma zdravlja i izdaje potvdu o smrti. Naknada za izlazak na teren doktora je u iznosu od 2.000,00 dinara.

Poslednja tačka 21. Sednice SO Plandište bila su Odbornička pitanja.