УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН ОПШТИНЕ ЗА 2018.

Последња, 29. седница Скупштине општине Пландиште одржана је у петак,  21. 06.2019.године. На дневном реду седнице којом је председавао Ендре Сабо, председник СО Пландиште, било је укупно 13 тачака. Одборници су прво разматрали и усвојили  Одлуку о Завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2018.годину. У оквиру ове тачке је речено да су у поступку припреме Завршног рачуна буџета за 2018.годину спроведена књижења којим се обезбеђује израда завршног рачуна по готовинској основи.

Анализом приказаних табела извештаја у материјалу за ову тачку, констатује се да су укупни прихода  и примања у 2018.години износила 539.401.000 хиљада динара а укупни расходи 535.943.000 хиљаде динара. У извештају овлашћеног ревизора стоји да, по њиховом мишљењу“ финансијски извештаји приказују истинто и објективно , по свим материјално значајним питањима, финансисјки положај општине Пландиште  на дан 31. децембра 2018.године, као и резултате њиховог пословања, токове готовине и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописма Републике Србије.“

Након тога, донета је Одлука о остваривању права на родитељски додатак незапосленим породиљама за коју је речено да ће се на основи ње  побољшати материјални положај  незапослених породиља са пребивалиштем  на територији општине Пландиште, као вид организоване социјалне помоћи.  Одборници су једногласно донели  и Одлуку о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у поступку доношења општих аката којом се ближе уређује поступак пријављивања  и управљања приватним интересима јавних функционера  општине Пландиште у поступку утврђивања предлога и доношења одлука и других општих аката из надлежности општине Пландиште.

 На 29.седници СО Пландиште донета је и  Одлука о поступку предлагања кандидата за чланове Надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач општина Пландиште. На дневном реду последње седнице СО Пландиште било је и разматрање једног броја  Извештаја о раду и финансијском пословању установа чији је оснивач општина Пландиште. Први је био Извештај о раду Општинског већа општине Пландиште за 2018.годину. У оквиру ове тачке је речено да је Веће разматрало 230 тачака дневног реда и усвојило 97 предлога аката и то30 предлога одлука, 61 предлога решења, 3 предлога програма и 3 остала акта. Такође је речено да је Општинско веће све одлуке донело једногласно. Најава седница са комплетним материјалом као и извештаји са седница објављени су на интернет презентацији  Општине Пландиште

 Након тога, једногласно су усвојени Извештаји Историјског архива Бела Црква за 2018.годину, Народне библиотеке Пландиште, Културно обрзовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште, Центра за социјални рад, Црвеног крста Пландиште и Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште, све за период 01.01. 2018.до 31.12.2018.

У оквиру Одборничких питања, одборници су констатовали потребу да се у Дому здравља у Пландишту оформи Служба хитне помоћи и да се , у колико је могуће, редовније одржавају јавне зелене површине у Хајдучици. Речено је и да би све противградне станице у Општини требало да буду активне јер су тренутно активне само две.