Четвртак, 10. септембар

Данас је одржана Трећа седница Скупштине општине Пландиште у новом сазиву којом је председавао председник Скупштине, Горан Доневски. Седници су присуствовали председник општине и заменик председника општине, Јован Репац и Душан Ћурчић, заменик председника СО Пландиште, Владан Младеновић и начелница Општинске управе, Александра Одавић Мак.

Скупштина је радила скоро у пуном саставу, оправдано је одуствовао један одборник. Одборници су прво разматрали а затим и усвојили Завршни рачун буџета општине Пландиште за 2019. годину. Известилац по овој тачки рекао је да су, анализом приказаних табела извештаја, укупни приходи и примања за 2019. годину били у износу од 683.592 хиљаде динара. Расходи су били 651.439 хиљада динара. Буџетски суфицит за период јануар – децембар 2019. године, остварен је у износу 52.764 хиљада динара. Салдо готовине на дан 31.12.2019. године износио је преко 60 милиона динара (60.145.171,23 РСД). Одборници су били упознати и да је рађена Ревизија консолидованих финансијских извештаја за 2019. годину и да у Извештају, између осталог стоји да по мишљењу Ревизорске куће ХЛБ ДСТ – Ревизија, приложени, консолидовани финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај Општине Пландиште на дан извештавања, као и резултате њеног пословања, токова готовине и извршења буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописима Републике Србије.

Након тога, одборници су разматрали и усвојили Извештаај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар-јун 2020. године, известилац је информисао одборнике да је обавеза Општине, по Закону о буџетском систему, да редово прати извршење буџета општине Пландиште и да, најмање два пута годишње о томе информише извршни орган локане власти за шестомесечни и деветомесечни период. За шестомесечни период буџет се извршавао по плану и програму. Укупни приходи у овом периоду износилси су 200.923.871,81 РСД што у процентима износи 30,37% од укупно планираних прихода буџета. Расходи су били 246.022.030,52 РСД. У збиру са пренетим, неутрошеним средставима из 2019. године, општина Пландиште је 30. јуна 2020. била у суфициту за 14.474.944,00 РСД. У овом периоду највећи приходи су били из трансвера виших власти, од пореза на зараде и пореза на приход. Највећи расходи су били за текуће одржавање и редово функционисање индиректних корисника.

Трећа и четрвта тачка на данашњој седници СО Пландиште биле су образовање Штаба за ванредне ситуације општине Пландиште и образовање и именовање Савета за безбедност општине Пландиште. Известилац по обе тачке је рекао да се Штаб и Савет мењају због истека манадата и зато што је дошло до кадровских промена у Општини и Дому здравља.

Све тачке дневног реда на данашњој седници Скупштине општине Пландиште усвојене су већином гласова, 16 за и 2 гласа против.

Председник СО Пландиште је подсетио одборнике да се одборничка питања постављају у писменој форми. Такође, обавестио је одборнике да треба да се формирају Одборничке групе у СО Пландиште и да благовремено одлуче о томе.