На дневном реду Пете седница Општинског већа општине Пландиште којом, је председавао Јован Репац, председник општине, укупно је било 15 тачака дневног реда. Пре усвајања, дневни ред је допуњен са две тачке, са Одлуком о изради измена и допуна просторног плана општине Пландиште и Одлуком о изради измена и допуна плана генералне регулације насеља Пландиште.

Већници су прво утврђивали Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину (Трећи допунски буџет). У оквиру ове тачке речено је да се буџет умањује за 50 милиона динара, са 669 на 613 милиона динара.

Након тога већници су утврдили и Предлог Одлуке о изменама и допунам Одлуке о одређивању локације за одлагање интерног отпада и Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Пландиште. На територији општине Пландиште одређене су 3 зоне за утврђивање пореза на имовину. Одлком је утврђена просечна цена квадратног метра за грађевинско, пољопривредно, шумско и друго земљиште, за станове и куће за становање.

На последњој седници Општинског већа утврђен је и Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Пландиште. У оквиру ове тачке је речено да за давање у закуп државног земљишта има укупно 311 лицитационих јединица. Након тога већници су усвојили Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

Већници су затим разматрали Извештај о раду и Горишњи план рада Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2019/2020 годину. Утврђен је и Предлог Закључка о покретању иницијативе за кандидата за члана Савета за међунационалне односе Општине Пландиште из редова српске националности са територије оштине Пландиште а након тога и Предлог Решења о образовању Комисије за утврђивање основаности захтева и висине накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња, Предлог Решења о измени Решења о образовању Тима за имплементацију пројекта „Брига о менталном здрављу за инклузиви развој заједнице“ и Предлог Закључка о расписивању Конкурса за новчану помоћ студентима са територије Општине Пландиште за школску 2020/2021. годину. Детаљи конкурса могу се наћи на сајту Општине Пландиште. Све одлуке донете су једногласно.

Седници су присуствовали председник СО Пландиште, Горан Доневски, заменик председника Општине, Душан Ћурчић и начелница Општинске управе, Александра Одавић Мак.