I OD JANUARA REGRESIRANJE PUTOVANJA ZA SREDNJOŠKOLCE

Poslednja u ovoj godini,  60. sednica Opštinskog veća opštine Plandište održana je u petak, 29.12.2017. godine. Na početku sednice, pre usvajanja dnevnog reda predložena je dopuna tako da je dnevni red ukuno imao 14 tačaka. Sednicu je otvorio i vodio do treće tačke zamenik predsednika Opštine, Goran Donevski nakon čega je predsedavanje nastavio predsednik Opštine, Jovan Repac. Posle usvajanja zapisnika sa 58. i 59. sednice, većnici su prvo usvojili Predlog Rešenja o odobravanju i finansiranju programa u oblasti sporta. U okviru ove tačke rečeno je da je za ove namane iz opštinskog budžeta planirano 8.000.000,00 dinara i da će najviše novca dobiti FK „Sloga“ Plandište jer se takmiči u najviše, rangu.

Većnici su zatim usvojili Predlog Rešenja o utvrđivanju visine regresiranja troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do mesta škole za period januar-jun 2018. godine i Predlog Rešenja o utvrđivanju visisne regresiranja troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola sa područja opštine Plandište koji povremeno/vikendom putuju od mesta stanovanja do mesta škole za period januar-jun 2018.godine. U okviru ovih tačaka, rečeno je da visina regresiranog dela ostaje kao i u prvom delu ove školske godine. Usvojeni su zatim i  Predlog Pravilnika o izmenama Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa koja realizuju organizacije civilnog društva na području opštine Plandište, Predlog Obaveznog sadržaja smernica za predlagače programa/projekata za 2018. godinu i Predlog Zaključka o pokretanju postupka za finansiranje projekata organizacija civilnog društva u opštini Plandište za 2018. godinu. Većnici su razmatrali i usvojili i Predlog Pravilnika o izmenama Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama, Predlog Zaključka o pokretanju postupka za finansiranje projekata crkava i verskih zajednica u opštini Plandište za 2018. godinu, Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za raspodelu budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama, Predlog konkursa za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u opštini Plandište za 2018. godinu i Nacrt Odluke o unosu podataka nefinansijske imovine u poslovne knjige opštine Plandište.  Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica  a nakon toga i  tekuća pitanja.