Председник општине Пландиште председавао је 67. седницом Општинског већа општине Пландиште која је одржана у среду,  07.03.2018. године, са укупно 11 тачака дневног реда.

После усвајања записника са 65. и 66. седнице, већници су прво утврђивали Предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Пландиште за 2018. годину. У оквиру ове тачке је речено да су Програмом обухваћене парцеле предвиђене за отуђење, утврђује се рок за покретање и спровођење поступка отуђења као и начин давања у закуп грађевинског земљишта. Програм се заснива на решењима и условима предвиђеним законима, подзаконским актима и одлукама општине Пландиште. Након тога, већници су разматрали и Предлог Програма коришћења средстава од наплате накнаде за коришћење минералних сировина на подручју општине Пландиште за 2018. годину. У оквиру ове тачке је речено да се на подручју општине Пландиште тренутно плаћа накнада за експлоатацију угљоводоника у течном и гасовитом стању (нафта и гас) 7% од прихода, с тим да 60% ове накнаде припада Републици а 40% општини.

На дневном реду 67. седнице Општинског већа било је и Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште. У вези са овом тачком, речено је да се нови Статут Предшколске установе „Срећно детињство“ доноси у циљу усклађивања са новим Законом о основама система образовања и васпитања и Законом и предшколском васпитању. Статут предшколске установе „Срећно детињство“ је основни општи акт Установе којим се ближе урђује организација, начин рада, управљање и руковођење у установи, поступање органа установе ради обезбеђивања остваривања права и обавеза детета, права и обавеза родитеља односно другог законског заступника, заштита и безбедност деце и мере за спречавање повреда, начин објављивања општих аката и обавештења свих заинтерсованих страна о одлукама органа.

Већници су усвојили Предлог Решења о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште за 2018. годину. У оквиру ове тачке речено је да су предложени пројекти били групсани у 6 група, у зависности од тога шта имају за циљ активности које су планиране пројектом.Такође, већници су били упознати и са Предлогом Решења о додели средстава црквама и верским заједницама у општини Пландиште за 2018. годину. Ове године је за финасирање програма и пројеката конкурисало 13 цркава и верских заједница.

На дневном реду 67. седнице Општинског већа разматран је и усвојен и Предлог Закључка о усвајању Прве измене Плана јавних набавки за 2018. годину. На седници је речено да је измена предложена због навке службених аутомобила и израде техничке документације за санацију Основне школе „Доситеј Обрадовић“, одељење у Маргити. Већници су једногласно усвојили и Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда у 2017. години – средства остварена по основу накнаде из члана 85. и 87. Закона о заштити животне средине као и Програм коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији општине Пландиште за 2018. годину којим се утврђује циљ, мера, активности, намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији општине Пландиште планираних у буџету општине Пландиште за 2018. годину.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и  текућа питања.