У 2017. ГОДИНИ ОПШТИНА ОСТВАРИЛА БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ

Нова, 76. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је у петак, 08.06. 2018. године. Седница којом је председавао председник Општине, Јован Репац, са допуном дневног рада тачком Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Пландиште, укупно је имала 33  тачке.

После усвајања записника са 74. и 75. седнице,  већници су прво утврђивали Предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета Општине Пландиште за 2017. годину. У оквиру ове тачке је речено да је у периоду јануар-децембар 2017. године остварен буџетски суфицит у износу од 16 милиона 806 хиљада динара. Укупни приходи и примања у 2017. години  по основу пореза, доприноса за обавезно социјално осигурање, донација и трансфера, осталих прихода као што су таксе, новчане казне, накнаде за коришћење  добара од општег интереса, прихода од продаје добара и услуга и друго, износили су 499 милиона 965 хиљада динара. Расходи су били у висини од 483 милиона 248 хиљада.

Након тога, већници су разматрали и усвојили Предлог Одлуке о јавним паркиралиштима, Предлог Одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним путевима на територији Општине Пландиште,  Предлог Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења и Предлог Одлуке о сахрањивању и гробљима. Све одлуке су донете због потреба за њиховим усклађивањем са ресорним Законом, односно због потреба  усклађивања са позитивно правним прописима и  доношења одлуке ради несметаног обављања комуналаних делатности.

Чланови Већа су на 76. седници разматрали и Предлог Одлуке о усвајању Плана јавног здравља у Општини Пландиште за период 2018-2025 година. У оквиру ове тачке је речено да разлог за израду Плана садржан у Закону о јавном здрављу којим се прецизно дефинишу обавезе локалних самоупрва које су преузеле на себе нове одговорности у очувању и унапређењу здравља људина својим територијама. Процењено је да ће за реализацију Плана јавног здравља  бити потребно преко 40 милиона динара. Средства се обезбеђују из више извора.

На дневном реду 76. седнице Општинског већа нашао се и већи број извештаjа као што је Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању са годишњим обрачуном Историјског архива Бела Црква за 2017. годину  а затим и  Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању са годишњим обрачуном Историјског архива Бела Црква за 2017. годину,  Извештај о раду и Финансијски извештај Народне библиотеке Пландиште у 2017. години и  Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Народне библиотеке Пландиште у 2017. години и  Извештај о раду и Финансијски извештај прихода и расхода по завршном рачуну Културно образовног центра “Вук Караџић” Пландиште за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године и  Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај прихода и расхода по завршном рачуну Културно образовног центра “Вук Караџић” Пландиште за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године.

У сазиву 76. седнице Општинског већа било је и Разматрање Извршења плана рада Дома здравља „1. октобар“ Пландиште за период од 01.01.2017. – 31.12.2017. и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извршења плана рада Дома здравља „1. октобар“ Пландиште за период  01.01.2017. – 31.12.2017. У овом периоду Дом здравља је средства добијена из буџета општине Пландиште утрошио за за исплату зарада једног медицинског радника и једног возача, за совијалне доприносе на терет послодавца, специјалистичке услиге по уговору за излазак гинеколога и неуропсихијатра, текуће поправке санитетских возила , медицинске опреме ма0 и за судска решења.

Већници су на последњој седници разматрали Наративни извештај о раду и Финансијски извештај Центра за социјални рад Пландиште за 2017. годину на  права и услуге које су финансиране из буџета Општине Пландиште и утврдили Предлог Решења о давању сагласности на Наративни извештај о раду и Финансијски извештај Центра за социјални рад Пландиште за 2017. годину на права и услуге које су финансиране из буџета Општине Пландиште као и Извештај о раду и Финансијски извештај Црвеног крста Пландиште за 2017. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Црвеног крста Пландиште за 2017. Годину.  Разматран је и  Финансијски извештај Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2017. годину и утврђен Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Предшколске уставнове „Срећно детињство“ Пландиште за 2017. годину.

Након тога, наредних 13 тачака дневог реда односиле су се на рад свих месних заједница општине Пландиште, тако да су већници разматрали Извештај о раду и Финансијски извештај МЗ Пландиште, МЗ Велика Греда,МЗ Хајдучица, МЗ Стари Лец, МЗ Дужине, МЗ Марковићево, МЗ Милетићево. МЗ Банатски Соколца, МЗ Јерменовци, МЗ Барице, МЗ Маргита, МЗ Купиник и МЗ Велики Гај  за 2017. годину  а накн тога утврдили Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај МЗ Пландиште, МЗ Велика Греда,МЗ Хајдучица, МЗ Стари Лец, МЗ Дужине, МЗ Марковићево, МЗ Милетићево. МЗ Банатски Соколца, МЗ Јерменовци, МЗ Барице, МЗ Маргита, МЗ Купиник и МЗ Велики Гај  за 2017. годину.

На дневном реду 76. седнице Општинског већа општине Пландиште био је и Предлог Решења о измени Решења о образовању Савета за здравље Општине Пландиште због надокнаде за председника и чланове као и  Предлог Решења о одобравању и финансирању посебних програма у области спорта за 2018. годину. У оквиру ове тачке речено је да се исти износ од 22.000 динара одобрен за 9 спортских организација. Већници су једногласно усвојили Закључак о усвајању Пете измене и допуне Плана јавних набавки за 2018. годину као и Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Пландиште.

Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица  а након тога и  текућа питања.