УСКОРО НОВИ СТАТУТ ОПШТИНЕ

 

Последњом, 84. седницом Општинског већа општине Пландиште која је на дневном реду имала 11 тачака,  председавао је председник Општине, Јован Репац.

После усвајања записника са 83. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници су прво утврђивали Предлог Одлуке о приступању доношењу Статута општине Пландиште. У вези са овом тачком је речено да на основу члана 41. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи Општина обавезује да свој Стаут и друге опште акте усклади са овим законом. Општина је у обавези да предлог статута достави наделжном министарству најкасније шест месеци од ступања на снагу овог закона.

Након тога и већници су усвојили и Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину (други допунски буџет). Другим допунским буџетом је коригован буџет на виши ниво и он ће изности 605.020.312,00 динара. У оквиру ове Одлуке урађене су прерасподеле између апропријација, односно повећање-смањење оних апропријација где је недовољно или више опланирано средстава Одлуком у првом допунском буџету. На последњој седници Већа, већници су утврдили Предлог Одлуке о одређивању локације за одлагање инертног отпада. Овом Одлуком се одређују локације за одлагање инертног отпада на територији општине Пландиште за насељена места Пландиште, Хајдучица, Стари Лец, Барице, Јерменовци, Велики Гај Купиник, Банатски Соколац, Милетићево и Дужине. Ове локације уређује и одржава ЈП“Полет“ Пландиште. У одлуци је дефинисан инертни отпад који представља отпад који потиче од грађевинске индустрије и отпад од рушења објеката (цигла, блокови, цреп, бетон, малтер, земља, песак, шљунак..). Одлуком је одређен и надзор над спровођењем, као и казнене одредбе.

Чланови Општинског већа су на 84. седници утврдили Предлога Правилника о начину управљања дугом Општине Пландиште. У оквиру ове тачке је речено да ће у циљу транспарентног задуживања по најповољнијим условима набавка краткорочних и дугорочних зајмова бити вршена у складу са позитивним законским прописима. Утврђен је и  Предлог Одлуке о финансирању капиталних инвестиционих расхода у 2018. години. Већници су разматрали и  Предлог Правилника о увођењу процедуре за плаћање рачуна у Општинској управи Општине Пландиште којим се уређује процедура за плаћање рачуна у Општинској управи општине Пландиште, којим се одређују лица, радње и рокови у поступку плаћања рачуна. Већници су на последњој седници Већа донели Решења о измени Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја Општине Пландиште. Након тога,  разматран је и Финансијски извештај ЈП „Полет“ Пландиште за 2017. годину.

Претпоследња и последња тачка били су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица  а након тога и  текућа питања.