RASPISAN KONKURS ZA NOVČANU POMOĆ STUDENTIMA

Predsednik Opštine, Jovan Repac predsadavao je poslednjom, 87. sednicom Opštinskog veća opštine Plandište, sa 7 tačaka dnevnog reda.

Posle usvajanja zapisnika sa 84, 85. i 86. sednice Opštinskog veća Opštine Plandište većnici su prvo utvrdili Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište. U vezi sa ovom tačkom rečeno je da je izmena zbog člana koji se odnosi na broj područnih odeljenja Predškosle ustanove. Nakon toga, većnici su razmatrali i Izveštaja o radu  Predškolske ustanove  „Srećno detinjstvo“ Plandište za školsku 2017/2018 godinu u kojem je, između ostalog , rečeno da je u tom izveštajnom periodu ukupno bilo 239 dece i da je vaspitno obrazovni rad organizovan na rumunskom, mađarskom i srpskom jeziku. Takođe je rečeno da je Predškolska ustanova, u skladu sa mogućnostima, obezbedila optimalne uslove za normalan fizički, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj razvoj dece od jedne do 6,5 godina straosti. Tokom prošle školske godine realizovano je više aktivnosti, edukacija nastavnog osoblja, akcija CK Plandište „Bezbednost dece u saobraćaju“, Dečija nedelja u okviru koje je odžan i maskenbal i brojne druge. Na 87.sednici Opštinskog veća utvrđen je i  Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj. Članovi Veća su razmatrali i  Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za školsku 2018/2019 godinu  a zatim i  Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada. Godišnjim planom rada Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“, u skladu sa školskim kalendarom i predškolskim programom, uređuje se vreme, mesto, način i nosioci ostvarivanja programa vaspitanja i obrazovanja, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje Ustanove.

Većnici su razmatrali i usvojili Predlog konkursa za novčanu pomoć studentima sa područja opštine Plandište za školsku 2018./2019. godinu. Opštinsko veće je rapisalo Konkurs za novčanu pomoć studentima koji treba da ispune određene uslove, pre svega da nisu u radnom odnosu, da prvi put upisuju prvu godinu studija, da imaju prebivalište na teritoriji opštine Plandište najmanje 12 meseci i da su upisali prvu godinu studija prvog stepena na visokoškolskim ustanovama čiji je osnicač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Konkurs je otvoren od 08.10.2018. do 05.11.2018. godine.

Pretposlednja i poslednja tačka su zahtevi i molbe građana, udruženja i drugih pravnih lica  a nakon toga i  tekuća pitanja.