Na osnovu čl. 39., 40. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: ZJN), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015 i 41/2019), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 33/2019, del. broj 4-430/2019-II od 09.12.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 33/2019, del. broj 4-431/2019-II od 09.12.2019. godine, pripremljena je: JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – ZA ZAKLJUČENJE OKVIRNOG SPORAZUMA – IZRADA PROJEKTNIH DOKUMENTACIJA ZA POTREBE OPŠTINE PLANDIŠTE.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Odluku o dodeli okvirnog Sporazuma možete pogledati ovde.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru možete preuzeti ovde.