Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS”, broj129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018), člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 99/2011-dr.zakoni i 44/2018-dr.zakon), člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, br. 16/2018), člana 59. Statuta opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, br. 30/2018), člana 8. Odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu („Sl.list opštine Plandište“, broj 29/2018), člana 3. Pravilnika o finansiranju programa i projekata od javnog interesa koja realizuju organizacije civilnog društva na području opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, broj 6/2014, 5/2015 i 36/2017),  Predsednik opštine Plandište, raspisuje JAVNI KONKURS ZA PODSTICANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA.

Kompletan tekst Javnog konkursa možete preuzeti ovde.

Obrazac 1 – Prijavni obrazac;
Obrazac 2 – Predlog projekta;
Obrazac 3 – Budžet projekta;
Obrazac 4 – Narativni izveštaj;
Obrazac 5 – Zahtev za prenos sredstava;
Obrazac 6 – Finansijski izveštaj;