Na osnovu člana 44 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, broj129/2007, 83/2014-dr.zakon i 101/2016-dr.zakon), člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 99/2011-dr.zakoni), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, br. 8/2012, 94/2013 i 93/2015), člana 9 Odluke o budžetu opštine Plandište za 2018. godinu („Sl.list opštine Plandište“, broj 35/2017), člana 3. Pravilnika o finansiranju programa i projekata od javnog interesa koja realizuju organizacije civilnog društva na području opštine Plandište („Sl. list opštine Plandište“, broj 6/2014, 5/2015), Predsednik opštine Plandište, raspisuje:

JAVNI KONKURS ZA
PODSTICANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA NA PODRUČJU OPŠTINE PLANDIŠTE ZA 2018. GODINU

 

Kompletan tekst Konkursa možete pogledati ovde.

Obrazac 1 – Prijavni obrazac;
Obrazac 2 – Predlog projekta;
Obrazac 3 – Budžet projekta;
Obrazac 4 – Narativni izveštaj;
Obrazac 5 – Zahtev za prenos sredstava;
Obrazac 6 – Finansijski izveštaj;