Na osnovu člana člana 81. stav 1. i člana  94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i  jedinicama lokalne  samouprave  („Službeni  glasnik  RS“  br.  21/2016, 113/2017 i 113/2017-dr.zakon), člana 11. i člana 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl glasnik RS“ br. 95/2016), Načelnik Opštinske uprave opštine Plandište, dana 19.06.2018. godine oglašava JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE PLANDIŠTE.

Kompletan tekst Konkursa možete preuzeti ovde.