На основу члана 27. и члана 54. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014 и 108/2016), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр. 16/2018) и члана 61. став 1. тачке 6. и 8. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“ бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), председник општине Пландиште дана 19.11.2018. године расписује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
У ПЛАНДИШТУ

Комплетан текст Јавног огласа можете погледати овде.